ನಿಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾನ್ನ ಅನ್ನಭವಿಸನತಿಿದ್ದಂತೆ ಕಣ್ಣೀರನ ನ್ನ್ು ಮ್ನಖವನ್ನು ಉರನಳಿಸ್ಥತನ: ಕನುನಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ 1ನೆೀ ಏಕದಿನ್ ಪಂದ್ಯದ್ ನ್ಂತರ ಭಾವನಾತಮಕ ತಂದೆಯನ್ನು ನೆನ್ಪಿಸ್ಥಕೆೊಳ್ಳುತಾಿರೆ:

Krunal Pandya remember father in emotional tweet after 1st ODI
Krunal Pandya remember father in emotional tweet after 1st ODI

ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ್ ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದ್ಲ್ಲಿ66 ರನ್‌ಗಳಂದ ಜಯಗಳಸಿದ ನಂತರ, ಕರುನಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರರ ತಮಮ ತಂದೆಗೆ ಏನರ ಅನಿಸರತತದೆ ಎಂಬರದನರು ವಿವರಿಸಲರ ಟ್ವಿಟರ್‌ಗೆ ಕರೆದೆೊಯದರರ ಮತರತಅವರ ವೃತ್ತತಜೀವನದರದದಕೊೂ ಅವರ ಶಕ್ತತಮತರತಬೆಂಬಲಕ್ಾೂಗಿ ಧನಯವಾದಗಳನರು ಅರ್ಪಿಸಿದರರ. 

ಮಾರ್ಚಿ 23 2021ರ ಮಂಗಳವಾರ ಪುಣೆಯ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕ್ತುಕ್ೆಟ್ ಅಸೆೊೀಸಿಯೀಷ್ಟ್ನ ಕ್ತುೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿಭಾರತ ಮತರತಇಂಗೆಿಂಡ್ ನಡ್ರವಿನ ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಕ್ತುಕ್ೆಟ್ ಪಂದಯದ ಸಂದರ್ಿದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕರುನಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಶಾಟ್ ಆಡಿದಾದರೆ. 

ಕ್ರೂನಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಹೆರಡೆದ್ ಕಾರಣದಂದಾಗಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಪಪಳಿಸುವ ನಂತರ ಹೆರೋಸ್ಟ್ ಪೂಸಾರಕ್ರು  ನಿಮಿಷಗಳ ಮಧ್ಯ ಇನಿನಂಗ್ಸ್ ಸಂದ್ರ್್ನದ್ಲ್ಲಿ ಒಡೆಯುವ ಚೆರಚ್ಚಲ ವೆೋಗವಾಗಿ ಏಕ್ದನ  ಐವತುುಭಾರತದ್ ಅತಯಂತ ರ್ಕ್ತುಶಾಲ್ಲ ದ್ೃರ್ಯಗಳು.  

ಪುಣೆಯ ಅಜೆೋಯ 58 ರನ ಗಳ ನಾಕ್ ಅನುನ ತಮಮ ದವಂಗತ ತಂದೆ ಹಿಮಾಂರ್ು ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರಿಗೆ  ಅರ್ಪ್ಸುವಾಗ ಭಾರತದ್ ಆಲ್ ರ ಂಡ್ರ್ ಕ್ಣ್ಣೋರು ಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲಲಿ. 

ಪೂತಿ ಚೆಂಡಿನೆರಂದಗೆ ನಿೋವು ಯಾವಾಗಲರ ನನನ ಮನಸ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮತುು ನನನ ಹೃದ್ಯದ್ಲ್ಲಿದದೋರಿ.  ನನೆರನಂದಗೆ ನಿಮಮ ಉಪಸ್ಸಿತಿಯನುನ ನಾನು ಅನುಭವಿಸುತಿುದ್ದಂತೆ ಕ್ಣ್ಣೋರು ನನನ ಮುಖವನುನ  ಉರುಳಿಸ್ಸತು. 

ಹಿರಿಯ ಪಾಂಡ್ಯ 7ನೆೋ ಹಂತದ್ಲ್ಲಿ ಕ್ಠಿಣ ಹಂತದ್ಲ್ಲಿ ಬ್ಾಯಟಂಗ್ಸ ಮಾಡ್ಲು ಬಂದ್ರು, ಭಾರತವು ಕೆಲವು  ತವರಿತ ವಿಕೆಟ್ಗಳನುನ ಕ್ಳೆದ್ುಕೆರಂಡಿತು ಮತುು 300 ಪಿಸ್ಟ ವೆೋಗವಾಗಿ ಮಂಕಾಗುವ  ನಿರಿೋಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಕ್ುೂನಾಲ್ ಮೊದ್ಲ್ಲನಿಂದ್ಲರ ತನನ ಉದೆದೋರ್ಗಳನುನ ಸಪಷ್ ಪಡಿಸ್ಸದ್ರು, ಸಾಯಮ್  ಕ್ುರೂನ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ ಮರರು ಬ್ ಂಡ್ರಿಗಳನುನ ಹೆರಡೆದ್ರು.

ಪಾಂಡ್ಯ 31 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 58 ರನ ಗಳಲ್ಲಿ ಏಳು ಬ್ ಂಡ್ರಿ ಮತುು ಎರಡ್ು ಸ್ಸಕ್್ರ್ ಗಳನುನ ಬ್ಾರಿಸ್ಸದ್ರು  ಮತುು ಈ ಪೂಕ್ತೂಯೆಯಲ್ಲಿ ನರಯಜಿಲೆಂರ್ಡ ನ ಜಾನ ಮೊೋರಿಸ್ಟ 35 ಎಸೆತಗಳು ಅವರನುನ ಹಿಂದಕ್ತಿದ್ರು. 

ಕೆ.ಎಲ್.ರಾಹುಲ್ (62*) ಅವರೆರಂದಗೆ ಕ್ುೂನಾಲ್ ಮುರಿಯದ್ 112 ರನ ಗಳ ನಿಲುವು ಭಾರತ ಮೊದ್ಲು  ಬ್ಾಯಟಂಗ್ಸ ಮಾಡ್ುವಾಗ 5ಕೆಿ 317 ರನಗಳಿಸಲು ಒಂದ್ು ಪೂಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ್ ಇನಿನಂಗ್ಸ್  ನಂತರ ಕ್ುೂನಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ ತಮಮ ದವಂಗತ ತಂದೆಗೆ ನಾಕ್ ಅನುನ ಅರ್ಪ್ಸ್ಸದ್ದರು ಮತುು ಅವರು ಸವಲಪ  ಭಾವುಕ್ರಾಗಿದ್ದರು ಮತುು ಮುಂದೆ ಏನನರನ ಹೆೋಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲಲಿ. 

ಜಾನಿ ಬ್ೆೈರ್ ಸೆರ್ೋವ್ 94 ರನಗಳಿಸ್ಸರಬಹುದ್ು, ಆದ್ರೆ ಪುಣೆಯ ಮಹಾರಾಷರ ಕ್ತೂಕೆಟ್ ಅಸೆರೋಸ್ಸಯೆೋರ್ನ  ಕ್ತೂೋಡಾಂಗಣದ್ಲ್ಲಿ ನಡೆದ್ ಮೊದ್ಲ ಏಕ್ದನ ಪಂದ್ಯದ್ಲ್ಲಿ ಆತಿಥೆೋಯರು 66 ರನ ಗಳ ಜಯ ಸಾಧಿಸ್ಸದ್ರು ಹಾಗರ ಈ ಗೆಲುವಿನೆರಂದಗೆ ಭಾರತ ಮರರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣ್ಯಲ್ಲಿ 1-0 ಮುನನಡೆ ಸಾಧಿಸ್ಸದ್ರು.

Be the first to comment on "ನಿಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾನ್ನ ಅನ್ನಭವಿಸನತಿಿದ್ದಂತೆ ಕಣ್ಣೀರನ ನ್ನ್ು ಮ್ನಖವನ್ನು ಉರನಳಿಸ್ಥತನ: ಕನುನಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ 1ನೆೀ ಏಕದಿನ್ ಪಂದ್ಯದ್ ನ್ಂತರ ಭಾವನಾತಮಕ ತಂದೆಯನ್ನು ನೆನ್ಪಿಸ್ಥಕೆೊಳ್ಳುತಾಿರೆ:"

Leave a comment