COVID-19 లక్షణాలు కనిపించిన తరువాత భువనేశ్వ ర్ కుమార్ మరియు అతని భార్య వింటనే కవ రింటైన్ లోకి వళ్లా రు. గత నెల, భువనేశ్వ ర్ తల్లాకి కరోనా పాజిటివ్ వచిచ ింది.

COVID-19 వైరస్ యొక్క రెండవ వేవ్ గత కొన్ని వారాలుగా భారతదేశెంలో వినాశనెం చేస్తెంది. బాలీవుడ్ ప్రముఖుల నెండి రాజకీయ నాయకుల వరకు, చాలా మెంది ప్రముఖ వయ కుతలు మరియు ప్రముఖులు కూడా ఈ ఘోరమైన వైరస్ బారిన రడాా రు. ప్ీమియర్ లీగ్ 2021లో పాల్గొని చాలామెంది క్రోనావైరస్ బారిన రడాా రు, ఫలితెంగా టోరి మెంట్ ఆక్స్మి క్ెంగా న్నలిపివేయబడిెంది. ఐీఎల్ వాయిదా తరాా త భారతీయ ఆటగాళ్ళు ఎటువెంటి ప్ికెట్ ఆడలేదు, భువనేశా ర్ కుమార్ వైరస్ బారిన రడినటుు క్న్నపిస్తెంది.

ఎస్్‌ఆర్్‌హెచ్ ఫాస్్ బౌలర్ మరియు అతన్న భారయ నూపూర్ COVID-19 బారిన రడిన లక్షణాలన అనభవిెంచిన ముెందు జాప్గతత చరయ గా ఉతతరప్రదేశ్‌లోన్న మీరట్్‌లోన్న వారి న్నవాసెంలో న్నరబ ెంధెంలో ఉని టుు సమాచారెం. విసతృతెంగా వాయ పిత చెందుతుని వైరస్కక పాజిటివ్ రరీక్షెంచిన భువనేశా ర్ తలిు ఆస్కరప్ిలో చేరిన కొన్ని రోజుల తరువాత ఈ ప్రధాన వారత వచిచ ెంది. భువనేశా ర్ మరియు నూపూర్ క్రోనావైరస్ కోసెం పాజిటివ్ రరీక్షెంచారో లేదో ఇెంకా ధృవీక్రిెంచబడనరప టికీ, ఈ జెంట ఇెంటోు చిితస పెందుతుని టుు సమాచారెం. ముఖయ ెంగా, ఫాస్్ బౌలర్ తలిు మే21న ఈవాయ ధిి పాజిటివ్ రరీక్షలు చేస్మెంది, తదనెంతరెం, మొతతెం కుటుెంబెం రరీక్షలు చేయిెంచుకుెంది, కాన్న ప్రికూలెంగా ిరిగి వచిచ ెంది. గత నెల, భువనేశా ర్ తెంప్డి కాలేయ కాయ నస ర్్‌తో పోరాడుతూ 63 ఏళ్ు వయస్కలో క్ని మూశారు. ఇదిలావుెండగా, ఐస్మస్మ ప్రరెంచ టెస్్ ఛెంపియన్‌షిప్ ఫైనల్్‌లో నూయ జిలాెండ్్‌న, ఐదు మాయ చ్్‌ల టెస్్ స్మరీస్్‌లో ఇెంగుెండ్్‌న క్లిసే భారత
జటు్లో భువనేశా ర్ పాల్గొనలేదు. అెందువలు, అతన జూలైలో ్‌ీలలెంక్లో మూడు వనేాలు మరియు అనేక్ టి 20 ఐల కోసెం భారత రరిమిత ఓవరు జటు్లో పాల్గొెంటాడు. అెంతేకాకుెండా, అతన ద్వా ర దేశెంలో మన ఇన ్‌ూు కు నాయక్తా ెం వహెంచడాన్ని శిఖర్ ధావన్‌తో పాటు సమరథవెంతమైన అభయ రిథ . అయినరప టికీ, COVID-19 సెంప్క్మణ భువనేశా ర్ ్‌ీలలెంక్కు విమాన ప్రయాణాన్ని కోలోప యేలా చేస్కతెంది. అనభవజుుడైన ఫాస్్ బౌలర్ వాసతవెం గురిెంచి తెలుస్కకోవాలి మరియు అతన వైట్-బాల్ స్మరీస్్‌కు పూరితగా ఫిట్్‌గా ఉెండాలన్న కోరుకుెంటాడు. ముఖయ ెంగా, 31 ఏళ్ు తన అెంతరాాతీయ కెరీర్్‌న ప్రభావితెం చేస్మన వివిధ గాయాలతో బాధరడాాడు. అదే కారణెంగా, అతన జనవరి 2018 నెండి టెస్్ ప్ికెట్ ఆడలేదు.

Be the first to comment on "COVID-19 లక్షణాలు కనిపించిన తరువాత భువనేశ్వ ర్ కుమార్ మరియు అతని భార్య వింటనే కవ రింటైన్ లోకి వళ్లా రు. గత నెల, భువనేశ్వ ర్ తల్లాకి కరోనా పాజిటివ్ వచిచ ింది."

Leave a comment

Your email address will not be published.


*