ಸರಣಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಆಟಗಾರರು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಸಿಎಸ್‌ಎ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಆಶಚಯಯಕರವಾಗಿದೆ: ಶಾಹಿದ್ ಅಫ್ರರದಿ:

Shahid Afridi is disheartened to see T20I leagues taking over
Shahid Afridi is disheartened to see T20I leagues taking over

ನವದೆಹಲಿ ಪಾಕಿಸ್ಾಾನದ ಮಾಜಿ ಆಲ್‌ರ ೌಂಡರ್ ಶಾಹಿದ್ ಅಫ್ರಿದಿ ಟೀಕಿಸಿದಾಾರೆ ಕಿಿಕೆಟ್ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಮ್ಮ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಕಿಿಕೆಟ್್‌ನೌಂದ ಹೆೊರಹೆೊೀಗಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿರುವುದು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿದದರೆ. 

T-20 ಲಿೀಗ್‌ಗಳು ಅೌಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಿಿಕೆಟ್್‌ನಲಿಿಪ್ಿಭಾವ ಬೀರುತಾರುವುದು ವಿಷಾದಕರ ಎೌಂದು ಅಫ್ರಿದಿ ಹೆೀಳಿದಾಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪ್ಿಸ್ುಾತ ಮ್ೊರು ಏಕದಿನ ಪ್ೌಂದಯಗಳಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ಾಾನಕೆೆ ಆತಥ್ಯ ವಹಿಸ್ುತಾದುಾ, ಇದಿೀಗ ಬುಧವಾರ ಮ್ುಕಾಾಯಗೆೊೌಂಡಿದುಾಹಾಗೂ ಶನವಾರದಿೌಂದ ಐದು ಪ್ೌಂದಯಗಳ T-20I ಸ್ರಣಿಯಲಿಿಎರಡೊ ತೌಂಡಗಳು ಆಡಳಿದ್ಾದರೆ. 

ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಅೌಂತಮ್ ಪ್ೌಂದಯವನುು 28 ರನ್‌ಗಳಿೌಂದ ಗೆದಾಪಾಕಿಸ್ಾಾನ ಏಕದಿನ ಸ್ರಣಿಯನುು 2-1ರಿೌಂದ ಗೆದಾರು. 

ಟ್ವೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ್‌ ಅಫ್ರಿದಿ ಸರಣಿರ್್‌ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ್‌ ಆಟಗಾರರಿಗೆ್‌ ಪ್ಿೀಮಿರ್ರ್ ಲ್ಲೀಗಾಾಗಿ್‌ ಪ್ಿಯಾಣಿಸಲು್‌ ಆಫ್ರೀಷಿರ್ಲ್್‌ ಸಿಎಸ್‌ಎ್‌ ಅವಕಾಶ್್‌ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು್‌ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿದ್ೆ.್‌ T-20್‌ ಲ್ಲೀಗ್‌ಗಳು್‌ ಅಂತರರಾಷಿರೀರ್್‌ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ್‌ ಪ್ಿಭಾವ್‌ ಬೀರುವುದನುು್‌ ನೊೀಡುವುದು್‌ ದುುಃಖಕರವಾಗಿದ್ೆ್‌ ಕೆಲವು್‌ ಪ್ುನರ್ವಯಮರ್ೆಯ್‌ಮಾಡಬೆೀಕಾಗಿದ್ೆ. 

ಕ್ರವಂಟನ್್‌ ಡಿ್‌ ಕಾಕ್್‌ ಸೆೀರಿದಂತೆ್‌ ಅನೆೀಕ್‌ ಪ್ಿೀಟ್ರ್ಸ್‌ ಆಟಗಾರರು, ಕಗಿಸೊ್‌ ರಬಡಾ, ಅನಿಕ್್‌ ನಾರ್ಟೆಜಯ ಮತುಿ್‌ ಕ್ರಿಸ್‌ ಮೀರಿಸ್‌ ಪ್ಿೀಮಿರ್ರ್ ಲ್ಲೀಗ ಕಾರಣದಿಂದ್ಾಗಿ್‌ ಪಾಕ್ರಸಾಿನ್‌ ರ್ವರುದಧದ್‌ ಸರಣಿರ್್‌ಭಾಗವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. 

ಪ್ಿೀಮಿರ್ರ್ ಲ್ಲೀಗು್‌ 14ನೆೀ್‌ ಆವೃತ್ತಿರ್ು್‌ ಏಪ್ಿಲ್್‌ 9್‌ ರಿಂದ್‌ ಹಾಲ್ಲ್‌ ಚಾಂಪ್ರ್ನ್್‌ಗಳಾಗಿ್‌ ನಡೆರ್ಲ್ಲದ್ೆ ಮುಂಬೆೈ್‌ ಇಂಡಿರ್ನ್್ ರಾರ್ಲ್್‌ ಚಾಲೆಂಜಸಯ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು್‌ ರ್ವರುದಧ್‌ ಶ್ುಕಿವಾರ್‌ ಚೆನೆುೈನ್‌ಎಂ.ಎ.ಚಿದಂಬರಂ್‌ಕ್ರಿೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ್‌ತಮಮ್‌ಅಭಿಯಾನವನುು್‌ಪಾಿರಂಭಿಸಲ್ಲದ್ೆ.

ಏಪ್ಿಲ್ 10 ರಿಂದ ಉಭರ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ 4 ಪ್ಂದಯಗಳ T-20I ಸರಣಿ ಆರಂಭವಾಗಲ್ಲದ್ೆ. 

ಏಪ್ಿಲ್ 9 ರಿಂದ ಪಾಿರಂಭವಾಗಲ್ಲರುವ 14ನೆೀ ಆವೃತ್ತಿಯಂದಿಗೆ, ರಬಾದ್, ನಾರ್ಟೆಜಯ (ಎರಡೂ ದ್ೆಹಲ್ಲ ಕಾಯಪ್ಟಲ್್), ಡಿ ಕಾಕ್ (ಮುಂಬೆೈ ಇಂಡಿರ್ನ್್), ಮಿಲಿರ್ (ರಾಜಸಾಾನ್ ರಾರ್ಲ್್) ಮತುಿಎನ್್‌ಜಿಡಿ (ಚೆನೆುೈ ಸೂಪ್ರ್ ಕ್ರಂಗ್) ಭಾರತದಲ್ಲಿತಮಮ ತಂಡಗಳನುು ಸೆೀರಿಕೊಂಡಿದ್ಾದರೆ. 

3ನೆೀ ಏಕದಿನ ಪ್ಂದಯದ ಬಗೆಾಮಾತನಾಡುತಾಿ,್‌್‌ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ರ್ವರುದಧಕನಷ್ಟ್ಠ 2 ದಿವಪ್ಕ್ಷಿೀರ್ ಏಕದಿನ ಸರಣಿರ್ನುು ಗೆದದಆಸೆರೀಲ್ಲಯಾ ನಂತರ ಪಾಕ್ರಸಾಿನ ಕೆೀವಲ 2ನೆೀ ಪ್ಿವಾಸ ತಂಡವಾಗಿದ್ೆ. 

ಸೆಂಚುರಿರ್ನ್್‌ನ ಸೂಪ್ರ್್‌ಸೊಪೀಟಯ ಪಾಕ್್‌ಯನಲ್ಲಿಬುಧ್ವಾರ ನಡೆದ 3ನೆೀ ಏಕದಿನ ಪ್ಂದಯದಲ್ಲಿಫಖರ್ ಜಮಾನ್ ಅವರ ಅದುುತ 101 ಮತುಿನಾರ್ಕ ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್ ಅವರ ಕ್ರವಕ್್‌ಫೆೈರ್ 94 ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವನುು 28 ರನ್್‌ಗಳಿಂದ ಸೊೀಲ್ಲಸಲು ನೆರವಾಯಿತು. ಗೆಲುರ್ವನೊಂದಿಗೆ ಸಂದಶ್ಯಕರು 3 ಪ್ಂದಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿರ್ನುು 2-1ರಿಂದ ಮುಕಾಿರ್ ಮಾಡಿದರು. 

ದಕ್ಷಿಣ್‌ ಆಫ್ರಿಕಾ್‌ ಅಂತರದಲ್ಲಿ್‌ ರ್ವಕೆಟ್‌ ಕಳೆದುಕೊಳುುತಿಲೆೀ್‌ ಇತುಿ್‌ ಮತುಿ್‌ ಜನೆುಮನ್್‌ಮಲನ್,್‌ಕೆೈಲ್್‌ ವೆರೆನೆು,್‌ಆಂಡಿಲೆ್‌ಫೆಹುಿಖ್ಾವಯ್‌ಅಧ್ಯಶ್ತಕಗಳನುು್‌ಬಾರಿಸಿದರು.

Be the first to comment on "ಸರಣಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಆಟಗಾರರು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಸಿಎಸ್‌ಎ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಆಶಚಯಯಕರವಾಗಿದೆ: ಶಾಹಿದ್ ಅಫ್ರರದಿ:"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*