ಸಚಿನ್ ತ ೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್, ಇಶಾನ್, ತ ವಾಟಿಯಾ ಅವರಿಗ ಮೊದಲ್ ಕರ ಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ುು ರ್ಶಸಸನ್ುು ಬರ್ಸುತಾಾರ :

Sachin Tendulkar wish ‘a lot of success’ to Suryakumar, Ishan, Tewatia
Sachin Tendulkar wish ‘a lot of success’ to Suryakumar, Ishan, Tewatia

ಮಾಸ್ಟರ್ ಬ್ಾಾಸ್ಟರ್ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ಗೆ ಕರಗದಗೊಯ್ದು, ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್, ರಾಹದಲ್ ತಿವಾಟ್ವಯಾ ಮತ್ದು ಸ್ೊಯ್ೆಕದಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರಿರ್ಗ ಚಗೊಚ್ಚಲ ಭಾರತ್ ಕರಗ ಸ್ಿೀಕರಿಸ್ದ ಬರ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ದಟ ಯ್ಶಸ್ಸನ್ದು ಹಾರಗೈಸ್ದರದ. 

ಬ್ಾಾಟ್ವಿಂಗ್ ದಿಂತ್ಕಥಗ ಸ್ಚಿನ್ ತಗಿಂಡೊಲಕರ್ ಭಾನ್ದವಾರ ಸ್ೊಯ್ೆಕದಮಾರ್ ಯಾದವ್, ರಾಹದಲ್ ತಿವಾಟ್ವಯಾ ಮತ್ದು ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅವರನ್ದು ಚಗೊಚ್ಚಲ ಭಾರತ್ ಕರಗ ಸ್ಿೀಕರಿಸ್ದುನ್ದು ಅಭಿನ್ಿಂದಿಸ್ದರದ. ಮಾರ್ಚೆ 2021ರಲ್ಲಾ ನ್ಡಗಯ್ಲ್ಲರದವ ಮದಿಂಬರದವ 5 ಪಿಂದಾಗಳ T-20I  ಸ್ರಣಿರ್ಾಗಿ ಈ ಮೊವರೊ ಬಿಸ್ಸ್ಐ ಶನಿವಾರ ಘೊೀಷಿಸ್ದ 19 ಮಿಂದಿಯ್ ತ್ಿಂಡದಲ್ಲಾತ್ಮಮನ್ದು ಕಿಂಡದಕಗೊಿಂಡರದ. 

ಈ ಹಿಂದಗ ಆಸಗರೀಲ್ಲಯಾ T-20 ಪಿಂದಾಗಳಿರ್ಗ ಆಯ್ಕಕಯಾಗಿದುಸ್ಿನ್ುರ್ ವರದಣ್ ಚ್ಕರವತಿೆರ್ಗ ಸ್ಚಿನ್ ಶದಭ ಹಾರಗೈಸ್ದರದ ಆದರಗ ದದರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಭದಜದ ರ್ಾಯ್ದಿಿಂದಾಗಿ ಪರವಾಸ್ವನ್ದು ತ್ಪ್ಪಿಸ್ಕಗೊಿಂಡರದ. 

ಮೀಲಗ ತಿಳಿಸ್ದ ಎಲಾಕಿರಕಗಟ್ವಗರಿರ್ಗ ಸಾಕಷ್ದಟ ಯ್ಶಸ್ಸನ್ದು ಬಯ್ಸ್ದತಗುೀನಗ ಎಿಂದದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬ್ಾಾಸ್ಟರ್ ಹ ೇಳಿದರು. ಭಾರತ್ಕಾಕಗಿ ಆಡದವುದದ ಯಾವುದಗೀ ಕಿರಕಗಟ್ವಗನಿರ್ಗ ಅತ್ದಾನ್ುತ್ ರ್ೌರವ’ ಎಿಂದೊ ಅವರದ ಹಗೀಳಿದಾುರಗ. 

ಯಾದವ್, ತಿವಾಟ್ವಯಾ ಮತ್ದುಕಿಶನ್ ಯ್ದಎಇಯ್ಲ್ಲಾನ್ಡಗದ ಕಳಗದ ಪ್ರೇಮಿಯರ್ ಲೇಗ್ ಸೇಸನ್ ಕ ೊನ ಯಲಿಕಗಲವು ಗದಣಮಟ್ಟದ ಪರದಶೆನ್ಗಳನ್ದು ಪರದರ್ಶೆಸ್ದುರದ. 

ಇದಕೊಕ ಮದನ್ು ಭಾನ್ದವಾರ, ನ್ಡಗಯ್ದತಿುರದವ ವಿಜಯ್ ಹಜಾರಗ ಟಗೊರೀಫಿಯ್ಲ್ಲಾತ್ಮಮ ತ್ಿಂಡಗಳಿರ್ಗ ಗದಳಗೆಗಳು ಹಗೊಡಗಯ್ದವ ಮೊಲಕ ತಿವಾಟ್ವಯಾ ಮತ್ದುಸ್ಯಾೆಕದಮಾರ್ ತ್ಮಮ ಮೊದಲ ಕಾಲ್- ಅಪ್‌ಗಳನ್ದು ಆಚ್ರಿಸ್ದರದ.

ಹರಿಯಾಣ ಆಲ್್‌ರೌಿಂಡರ್ ತಿವಾಟ್ವಯಾ ಕಗೀವಲ 39 ಎಸಗತ್ಗಳಲ್ಲಾ73 ರನ್ೆಳಿಸ್ ಚ ಾಂದಿಗರ್ಹ್ ವಿರದದಧ ಮೊದಲದ ಒಿಂಬತ್ದುಬ್ಾಾಟ್ವಿಂಗ್್‌ರ್ಗ 299 ರನ್ೆಳಿಸ್ದರದ. 32 ಎಸಗತ್ಗಳಲ್ಲಾ ತ್ಮಮ ಅರ್ೆಶತ್ಕವನ್ದು ಗಳಿಸ್ದ ನ್ಿಂತ್ರ, ತ್ವಾಟ್ವಯಾ ಕಗೀವಲ ಆರದ ಎಸಗತ್ಗಳಲ್ಲಾತ್ಮಮ ಮದಿಂದಿನ್ 22 ರನ್ೆಳನ್ದು ಜಗಿಿತ್ ಸ್ಿಂಗ್ ಸ್ರ್ದ ಡಿಸಿಸ್ ಮಾಡದವ ಮೊದಲದ ಸ ೊಕೇರ್ ಗಳಿಸ್ದರದ. 

ಮತಗೊುಿಂದಗಡಗ ಯಾದವ್ ದಗಹಲ್ಲ ವಿರದದಧಕಿಿಕ್‌ಫಗೈರ್ ಅರ್ೆಶತ್ಕ ಬ್ಾರಿಸ್ ಮದಿಂಬ್ಗೈರ್ಗ 7 ವಿಕಗಟ್‌ಗಳ ಜಯ್ ಸಾಧಿಸ್ತ್ದ. ಆರದ ಬ್ೌಿಂಡರಿಗಳು ಮತ್ದುಒಿಂದಗರಡದ ಸ್ಕಸರ್್‌ಗಳು ಸಗೀರಿದಿಂತಗ ಕಗೀವಲ 33  ಎಸಗತ್ಗಳಲ್ಲಾ50 ರನ್ಗಳನ್ುು ಪಡ ದರು. 

ಭಾರತಿೀಯ್ ಕಿರಕಗಟ ಮಿಂಡಳಿ ಶನಿವಾರ ಇಿಂರ್ಗಾಿಂಡ್ T-20I ತ್ಿಂಡವನ್ದು ಪರಕಟ್ವಸ್ದಗ. ಸ್ೀಮಿತ್ ಓವರ್್‌ಗಳ ಸ್ರಣಿಯ್ಲ್ಲಾವಿಕಗಟ್‌ ಕಿೀಪರ್ ರಿಷ್ಭ್ ಪಿಂತ್ ಪುನ್ರಾಗಮನ್ ಮಾಡಿದರಗ, ಮನಿೀಶ್ ಪಾಿಂಡಗ,  ರವಿೀಿಂದರ ಜಡಗೀಜಾ, ಸ್ಿಂಜದ ಸಾಾಮಸನ್ ಮತ್ದುಮಾಯಾಿಂಕ ಅಗವಾೆಲ್ ಅವರು ತ್ಪ್ಪಿಸ್ಕಗೊಿಂಡರದ. 

ತಗೊಡಗಯ್ ರ್ಾಯ್ದಿಿಂದಾಗಿ ಪ್ರೇಮಿಯರ್ ಲೇಗು ಮಹತ್ಿದ ಭಾಗವನ್ದು ತ್ಪ್ಪಿಸ್ಕಗೊಿಂಡ ಬದವನಗೀಶಿರ್ ಕದಮಾರ್ ಅವರದ ಭಾರತಿೀಯ್ ಡಗರಸ್ಸಿಂಗ್ ಕಗೊೀಣಗರ್ಗ ಮರಳಿದರಗ ಜಸ್ರೀತ್ ಬದಮಾರ ಅವರಿರ್ಗ ವಿಶಾರಿಂತಿ ನಿೀಡಲಾಗಿದಗ ಎಾಂದು ತಿಳಿಸದರು.

Be the first to comment on "ಸಚಿನ್ ತ ೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್, ಇಶಾನ್, ತ ವಾಟಿಯಾ ಅವರಿಗ ಮೊದಲ್ ಕರ ಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ುು ರ್ಶಸಸನ್ುು ಬರ್ಸುತಾಾರ :"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*