‘ಶಬ್ದವನ್ನು ಮನಚ್ಚಿ, ನಾವು ಭಾರತ’: ಇಂಗ್ಲಂಡ್ ಪ್ರವಾಸದ ಮನನ್ು ಮಹಿಳಾ ಕ್ರರಕ್ಟಿಗರ ತರಬ್ೇತಿ ವೇಡಿಯೊವನ್ನು ಬಿಸಿಸಿಐ ಹಂಚ್ಚಕ್ ಂಡಿದ್:

ಮ ುಂಬ ೈನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ ುತ ಸ್ುಂಪ್ರ್ಕತಡ ಯನ ು ಹ ೂುಂದಿದ್ದರೂ, ಮ ುಂಬರ ವ ಇುಂಗ ಿುಂಡ್ ಪ್ರವಾಸ್ದ್ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ್ ಮಹಿಳಾ ತುಂಡದ್ ಕ್ರರಕ ಟಿಗರ ಬಿಡ ವುದಿಲ್ಿ. ಬಿಸಿಸಿಐ ಗ ರ ವಾರ ಶೀರ್ಷಕಕ ಯುಂದಿಗ ವೀಡಿಯವನ ು ಹುಂಚಿಕ ೂುಂಡಿದ .

ಮ ುಂಬರ ವ ಇುಂಗ ಿುಂಡ್ ಪ್ರವಾಸ್ದ್ ಮ ುಂಚ ಯೀ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ತುಂಡವು ವ ೀಗದ್ ಮೂಲ್ರ್ ಸಾಗ ತುರ ವ ವೀಡಿಯವನ ು ಭಾರತ ಕ್ರರಕ ಟ್ ನಿಯುಂತರಣ ಮುಂಡಳಿ ಹುಂಚಿಕ ೂುಂಡಿದ ಹಾಗೂ ವೀಡಿಯದ್ ಜ ೂತ ಗ , ಬಿಸಿಸಿಐ ತುಂಡವು ತಮಮ ದ್ೃರ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ಒುಂದಾಗಿದ ಮತ ು ಕ ೈಯಲ್ಲಿರ ವ ಕಾಯಕದ್ ಮೀಲ ಕ ೀುಂದಿರೀರ್ರಿಸಿದ ಎುಂಬ ಸ್ುಂದ ೀಶವನ ು ಹುಂಚಿಕ ೂುಂಡಿದ . ಬಿಸಿಸಿಐ ಹುಂಚಿಕ ೂುಂಡ 96 ಸ ಕ ುಂಡ ಗಳ ಉದ್ದದ್ ವಡಿಯೀದ್ಲ್ಲಿ, ಹಮಕನ್‌ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್, ಮಿಥಾಲ್ಲ ರಾಜ್, ಜ ಲಾನ ಗ ೂೀಸಾಾಮಿ, ಶಫಾಲ್ಲ ವರ್ಾಕ, ಏಕಾು ಬಿಶ್ಟಿ ಮತ್ತು ಹಲ್ಲೀಕನ ಡಿಯೀಲ್, ಪ್ೂನಮ್ ಯಾದ್ವ್, ರಾಧಾ ಯಾದ್ವ್, ಜ ಮಿರ್ಾ ರ ೂಡಿರಗಸ್, ದಿೀಪ್ು ಶರ್ಾಕ ಮತ ು ಇತರರ ವವಧ ವಾಾಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ್‌ಪಾಲ ೂಗುಂಡಿದಾದರ . ಮಹಿಳಾ ತುಂಡವು ಏರ್ದಿನ ಟ ಸ್ಿ, ಮೂರ ಏರ್ದಿನ ಮತ ು ಮೂರ T-20 ಪ್ುಂದ್ಾಗಳಲ್ಲಿ ಇುಂಗ ಿುಂಡ್ ತ್ಂಡದ ವರ ದ್ಧ ಆಡಳಿದೆ. ಜೂನ 16 ರಿುಂದ್ ಪಾರರುಂಭವಾಗ ವ ನಾಲ್ ು ದಿನಗಳ ಟ ಸ್ಿ ಪ್ುಂದ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಉತ್ುಮ ತುಂಡಗಳು ಮೊದ್ಲ್ ಚದ್ರ ಆಫ್ ಆಗಲ್ಲವ . ಈ ರ್ರಮವು ಜೂನ 27 ರಿುಂದ್ ಪಾರರುಂಭವಾಗ ವ ಮೂರ ಏರ್ದಿನ ಪ್ುಂದ್ಾಗಳ ುಂದಿಗ ವ ೈಟ್ ಬಾಲ್ ಕ್ರರಕ ಟ್್‌ಗ ಬದ್ಲಾಗ ತುದ . ಬಿರಸ್ಿಲ್, ಟೌುಂಟನ ಮತ ು ವರ್ಸ್ಸ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ುಂದ್ಾಗಳು ನಡ ಯಲ್ಲವ .

ಜ ಲ ೈ 9 ರಿುಂದ್ ಎರಡೂ ತುಂಡಗಳು ಮೂರ T-20I ಗಳಲ್ಲಿ ಚದ್ರ ಆಫ್ ಆಗಲ್ಲವ ಮತ ು ಮೂರ ಪ್ುಂದ್ಾಗಳು ನಾಥಾಕುಂಪ್ಿನ, ಹ ೂೀವ್ ಮತ ು ಚೆಲಮ್ಸಸಫೋರ್ಡಟ ನಲ್ಲಿ ನಡ ಯಲ್ಲವ .

ಜ ಲ ೈ 15ಕ್ೆೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದ ಇುಂಗ ಿುಂಡ್ ಮಹಿಳಾ ಮತ ು ಭಾರತ ಮಹಿಳ ಯರ ನಡ ವನ ಮೂರನ ೀ T-20I ಈಗ ಒುಂದ್ ದಿನದ್ ಮೊದ್ಲ್ ಚೆಲಮ್ಸಸಫೋರ್ಡಟ ನಲ್ಲಿ ನಡ ಯಲ್ಲದ . ಪ್ರಸಾರ ಸ್ಮಸ ಾಗಳಿುಂದಾಗಿ ಮೂರನ ೀ T-20I ಈಗ ಜ ಲ ೈ 15ರ ನಡೆಯತವ ಬದ್ಲ್ ಜ ಲ ೈ 14 ರುಂದ್ ನಡ ಯಲ್ಲದ .

ಈ ತುಂಗಳ ಆರುಂಭದ್ಲ್ಲಿ ಡಬ ಿು.ವ.ರಾಮನ ರವರ ಬದ್ಲ್ಲಗ ಹ ೂಸ್ ಮ ಖ್ಾ ಕ ೂೀಚ್ ರಮೀಶ್ಟ ಪೊವಾರ್ ಅವರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತ್ಂಡವು ಆಡಲ್ಲದ ಎಂದತ ಹೆೋಳಿದಾಾರೆ. 2020ರ ಐಸಿಸಿ T-20 ವಶಾರ್ಪ್‌ನ ಬಹ ರ್ಾನದ್ ಮೊತುವನ ು ಬಿಸಿಸಿಐ ಇನೂು ಭಾರತ ತುಂಡಕ ು ಹಸಾುುಂತರಿಸಿಲ್ಿ ಎುಂದ್ ಯ ಕ ‘ಟ ಲ್ಲಗಾರಫ್’ ಪ್ತರಕ ಯ ವರದಿಯ ನುಂತರ ಕ ಲ್ವು ದಿನಗಳ ಹಿುಂದ ಭಾರಿ ವವಾದ್ ಉುಂಟಾಯಿತ . ಕಳ ದ್ ವರ್ಕ ಫ ಬರವರಿ ರ್ಾಚ್್‌ಕನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆಸ ರೀಲ್ಲಯಾ ಈವ ುಂಟ್್‌ನಲ್ಲಿ ಹಮಕನ್‌ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ನ ೀತೃತಾದ್ಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತ್ಂಡವು ರನುರ್ ಅಪ ಸಾಾನಗಳಿಸಿದರತ.

Be the first to comment on "‘ಶಬ್ದವನ್ನು ಮನಚ್ಚಿ, ನಾವು ಭಾರತ’: ಇಂಗ್ಲಂಡ್ ಪ್ರವಾಸದ ಮನನ್ು ಮಹಿಳಾ ಕ್ರರಕ್ಟಿಗರ ತರಬ್ೇತಿ ವೇಡಿಯೊವನ್ನು ಬಿಸಿಸಿಐ ಹಂಚ್ಚಕ್ ಂಡಿದ್:"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*