ರಾಜೀವ್ ಶುಕ್ಾಾ ಸುಳಿವು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2021ರ ಸುಳಿವು ಸೆಪೆಟೆಂಬರ್ 19 ರೆಂದು ಪಾಾರೆಂಭವಾಗಬಹುದು ಮತ್ುು ಅಕ್ೆ್ಟೀಬರ್ 10 ರೆಂದು ಮುಕ್ಾುಯಗೆ್ಳ್ಳಬಹುದು:

ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2021ರ ಉಳಿದ ಹಂತಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಲು ಬಿಸಿಸಿಐ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜೀವ್ ಶುಕ್ಾಾ ಯುಎಇಗಕ ಆಗಮಿಸಿದುು, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ, ಜಕೀ ಶಾ ಮತುು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿಿಜಕೀಶ್ ಪಟಕೀಲ್ ಶೀಘ್ಿದಲಕಾೀ ದಕೀಶಕ್ಕೆ ತಲುಪಲಿದಾುರಕ ಎಂದು ವರದಿಯಲಿಾ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದಕ.

ಕ್ಕಲವು ತಂಡಗಳಲಿಾ ಕ್ಕಲವು ಸಕ್ಾರಾತಮಕ ಪಿಕರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2021 ಅನ್ುು ಮೀ 4 ರಂದು ಅಮಾನ್ತುಗಕೂಳಿಸಲಾಗಿದಕ. ಈಗ ಇದು ಸಕಪಕಟಂಬರ್ ಮಧ್ಯದಲಿಾ ಪಾಿರಂಭವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷಕಯಿದಕ.
ಭಾರತ ಕ್ರಿಕ್ಕಟ್ ನಿಯಂತಿಣ ಮಂಡಳಿ (ಬಿಸಿಸಿಐ) ಶನಿವಾರ ವರ್ುುವಲ್ ವಿಶಕೀಷ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭಕ (ಎಸ್‌ಜಎಂ) ನ್ಡಕಸಿತು ಮತುು ಪ್ಿೀಮಿಯರ್ ಲಿೀಗ್ (ಐಪ್ಎಲ್) ಪುನ್ರಾರಂಭ ಮತುು T-20 ವಿಶವಕಪ್‌ನ್ ಆತಿಥ್ಯವನ್ುು ಅಲಿಾ ರ್ರ್ಚುಸಲಾಯಿತು.
ನಾವು ಇಲಿಾ ಕ್ರಿಕ್ಕಟ್ ಮಂಡಳಿ ಮತುು ಇತರ ಅಧಿಕ್ಾರಗಳಕ ಂದಿಗಕ ರ್ರ್ಚುಸಲಿದಕುೀವಕ ಮತುು ಅದರ ಪಿಕ್ಾರ ವಕೀಳಾಪಟ್ಟಟಯನ್ುು ಮಾಡಲಾಗುವುದು, ಆದುರಂದ ಕಳಕದ ವಷು ಇಲಿಾ ನ್ಡಕದಂತಕ ಪಂದಾಯವಳಿ ಅತಯಂತ ಸುಗಮವಾಗಿ ನ್ಡಕಯುತುದಕ ಎಂದು ರಾಜೀವ್ ಶುಕ್ಾಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರಕ. ಪಂದಯಗಳಿಗಕ ಪಕಿೀಕ್ಷಕರನ್ುು ಆಹಾವನಿಸುವ ನಿರ್ಾುರ ಎಮಿರಕೀಟ್್ ಕ್ರಿಕ್ಕಟ್ ಮಂಡಳಿಯ ಕ್ಕೈಯಲಿಾದಕ ಎಂದು ರಾಜೀವ್ ಶುಕ್ಾಾ ಮಾಹಿತಿ ನಿೀಡಿದರು. ಸದಯಕ್ಕೆ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2021ರ 29 ಪಂದಯಗಳು ಮುಗಿದಿದುು ಇನ್ನು 31 ಪಂದಯಗಳು ಉಳಿದಿವಕ.
ಇಂಗಕಾಂಡ್‌ನ್ಲಿಾ ಭಾರತದ ಟಕಸಟ ಸರಣಿ ಮುಗಿದ ನಾಲುೆ ದಿನ್ಗಳ ನ್ಂತರ ಸಕಪಕಟಂಬರ್ 18 ರಂದು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಪಾಿರಂಭವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷಕಯಿದಕ. ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ುಲಿ ಕ್ಕಲವು ವಿದಕೀಶ ಆಟಗದರರನ ಪಂದಾಯವಳಿಯನ್ುು ತಪ್ಿಸಿಕ್ಕೂಳುುವ ನಿರೀಕ್ಷಕಯಿದಕ ಎಂದನ ಹಕೀಳಿದರನ.
ಭಾರತಿೀಯ ಆಟಗಾರರು ಇದಾುರಕ ಹದಗ್ೂ ವಿದಕೀಶ ಆಟಗಾರರು ಇದಾುರಕ, ಆದರಕ ಕ್ಕಲವಕೀ ವಿದಕೀಶ ಆಟಗಾರರು ಲಭಯವಿರುವುದಿಲಾ. ನಾನ್ು ಹಕೀಳಿದಂತಕ, ನಾವು ನ್ಮಮ ಪಂದಾಯವಳಿಯನ್ುು ಪೂಣುಗಕೂಳಿಸಬಕೀಕು. ಪಂದಾಯವಳಿ ಪಾಿರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು ಆಟಗಾರರಗಕ ಲಸಿಕ್ಕ ನಿೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.
ಅವರಕಲಾರೂ ತುಂಬಾ ಸಂತಕೂೀಷವಾಗಿದಾುರಕ. ಮೊದಲ ದಿನ್ದಿಂದ ಅವರು ಯುಎಇಯನ್ುು ಬಕಂಬಲಿಸುತಿುದಾುರಕ. ಇಂಗಕಾಂಡ ಬಗಕೆ ಕ್ಕಲವು ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳು ಬಂದವು ಆದರಕ ಇಂಗಕಾಂಡ್‌ನ್ಲಿಾ ಹವಾಮಾನ್ದ ಸಮಸಕಯ ಇದಕ, ಅಲಿಾ ಸಾಕಷುಟ ಮಳಕಯಾಗುತುದಕ ಎಂದು ಅವರು ಹಕೀಳಿದ್ದಾರಕ.
ಅಲಾದಕ, ಪಂದಾಯವಳಿಯನ್ುು ಪೂಣುಗಕೂಳಿಸಲು ನ್ಮಗಕ ಸುಮಾರು 20 ದಿನ್ಗಳು ಸಿಕ್ರೆವಕ. ನಾವು ಸಕಪಕಟಂಬರ್ 19 ರಂದು ಪಾಿರಂಭಿಸಿದರೂ, ಅಕ್ಕೂಟೀಬರ್ 10 ರಕೂಳಗಕ ನಾವು ಅದನ್ುು ಮುಗಿಸಬಕೀಕು ಎಂದನ ಹಕೀಳಿದ್ದಾರಕ. ಹದಗ್ೂ T-20 ವಿಶವಕಪ ಅಕ್ಕೂಟೀಬರ್ ನ್ವಕಂಬರ್ನ್ಲಿ ಸಹ ಇದಕ.
ಹವಾಮಾನ್ ಮತುು ಉನ್ುತ ದಜಕುಯ ಸೌಲಭಯಗಳನ್ುು ಗಮನ್ದಲಿಾಟುಟಕ್ಕೂಂಡು ಯುಎಇ ಅತುಯತುಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದಕ.

Be the first to comment on "ರಾಜೀವ್ ಶುಕ್ಾಾ ಸುಳಿವು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2021ರ ಸುಳಿವು ಸೆಪೆಟೆಂಬರ್ 19 ರೆಂದು ಪಾಾರೆಂಭವಾಗಬಹುದು ಮತ್ುು ಅಕ್ೆ್ಟೀಬರ್ 10 ರೆಂದು ಮುಕ್ಾುಯಗೆ್ಳ್ಳಬಹುದು:"

Leave a comment