ಮ ುಂಬ ೈಯಲ್ಲಿ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಹ ೊರತಾಗಿಯೊ ನಿಗದಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮ ುಂದ ವರಯಲ ಸೌರವ್ ಗುಂಗೊಲ್ಲ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಅನ್ ು ದೃಡಪಡಿಸಿದ್ಾಾರ :

ಕ ೋವಿಡ್-19 ಪ್ರಕರಣಗಳ ಇತ್ತೋಚಿನ ಉಲ್ಬಣದ ಹಿನ್ ೆಲ ಯಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಸಕಾಾರವು ವಿಧಿಸಿರುವ ವಾರಾಾಂತ್ಯದ ಲಾಕ ಡೌನ್ ಹ ರತಾಗಿಯ ಪ್ರೋಮಿಯರ್ ಲ್ಲೋಗ್ 2021 ನಿಗದಿತ್ ರೋತ್ಯಲ್ಲಿ ಮುಾಂದುವರಯಲ್ಲದ ಎಾಂದು ಭಾರತ್ದ ಕ್ರರಕ ಟ್ ನಿಯಾಂತ್ರಣ ಮಾಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೌರವ್ ಗಾಂಗ ಲ್ಲ ತ್ಳಿಸಿದಾಾರ .
ಶುಕರವಾರ ರಾತ್ರ 8 ರಾಂದ ಸ ೋಮವಾರ ಬ ಳಿಗ್ ೆ 7ರವರ ಗ್ ರಾಜ್ಯವು ಲಾಕೌೌನ್ ಆಗುತ್ತದ . ಅಗತ್ಯ ಸ ೋವ ಬಸುುಗಳು, ರ ೈಲ್ುಗಳು ಹಾಗ ಟ್ಾಯಕ್ರುಗಳು ಸ ೋರದಾಂತ ಸಾರಗ್ ಗ್ ಅವಕಾಶ ನಿೋಡಲಾಗುವುದು.
ಏಪ್ರಲ್ 10 ರಾಂದ 25 ರವರ ಗ್ ಈ ಸಿೋಸನ್ ಕ ನ್ ಯಲ್ಲಿ ವಾಾಂಖ ಡ ಸ ಟೋಡಿಯಾಂ 10 ಪ್ಾಂದಯಗಳನುೆ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತದ . ಆದಾಗ ಯ ಮಾಜಿ ಭಾರತ್ ನ್ಾಯಕ ಪ್ಾಂದಾಯವಳಿ ಯೋಜಿಸಿದಾಂತ ಮುಾಂದುವರಯಲ್ಲದ ಎಾಂದು ಭರವಸ ನಿೋಡಿದಾಾರ .
ರಾಜ್ಯ ಕಾಯಬಿನ್ ಟ್ ಸಚಿವ ನವಾಬ್ ಮಲ್ಲಕ ಲಾಕ ಡೌನ್ ಘ ೋಷಿಸಿದರು, ಆದರ ಆಟಗ್ಾರರು ಪ್ರೋಟ್ ೋಕಾಲ್ೆಳನುೆ ಅನುಸರಸಿದರ ಪ್ರೋಮಿಯರ್ ಲ್ಲೋಗ್ ಪ್ಾಂದಯಗಳನುೆ ನಡ ಸಲ್ು ಅನುಮತ್ ನಿೋಡಲಾಗಿದ ಎಾಂದು ಅವರು ದೃಡಪ್ಡಿಸಿದರು.
ಏಪ್ರಲ್ 9 ರಾಂದು ಪ್ಾರರಾಂಭವಾಗುವ ಪ್ಾಂದಾಯವಳಿಗ್ಾಗಿ ಹ ಚಿಿನ ಆಟಗ್ಾರರು ಈಗ್ಾಗಲ ೋ ಜ ೈವಿಕ ಗುಳ್ ೆಯನುೆ ಪ್ರವ ೋಶಿಸಿದಾಾರ . ಆಟಗ್ಾರರಗ್ ಲ್ಸಿಕ ನಿೋಡುವಾಂತ ಬಿಸಿಸಿಐ ಕ ರದಾಾರ ಎಾಂದು ಅವರು ಬಹಿರಾಂಗಪ್ಡಿಸಿದರು.
ನಿತ್ೋಶ್ ರಾಣಾ ಕ ೋಲ್ಕತಾ ನ್ ೈಟ್ ರ ೈಡರ್ಸಾ, ಆಕಾುರ್ ಪ್ಟ್ ೋಲ್ ದ ಹಲ್ಲ ಕಾಯಪ್ಟಲ್ು, ಮತ್ುತ ದ ೋವದುತ್ ಪ್ಡಿಕಕಲ್ ರಾಯಲ್ ಚಾಲ ಾಂಜ್ರ್ಸಾ ಬ ಾಂಗಳೂರು ತ್ಾಂಡದ ಎಾಂಬ 3 ಆಟಗ್ಾರರು ಈ
ವ ೈರರ್ಸ ಗ್ ಧ್ನ್ಾತ್ಮಕ ಪ್ರೋಕ್ಷ ಮಾಡಿದಾಾರ . ಮ ವರ ಪ್ರತ ಯೋಕವಾಗಿದಾರು, ನಾಂತ್ರದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರೋಕ್ಷ ಗಳನುೆ ಹಿಾಂದಿರುಗಿಸಿದ ನಾಂತ್ರ ರಾಣಾ ಈಗ ತ ರವುಗ್ ಾಂಡಿದಾಾರ .
ಮ ವರು ಆಟಗ್ಾರರಲ್ಿದ , ಚ ನ್ ೆೈ ಸ ಪ್ರ್ ಕ್ರಾಂಗ್ು ನ ವಿಷ್ಟ್ಯ ತ್ಾಂಡದ ಸದಸಯರ ಸಹ ಧ್ನ್ಾತ್ಮಕ ಪ್ರೋಕ್ಷ ನಡ ಸಿದಾಾರ ಮತ್ುತ ಇದರ ಪ್ರಣಾಮವಾಗಿ ಅವರನುೆ ಸಾಂಪ್ಕಾತ್ಡ ಗ್ ಒಳಪ್ಡಿಸಲಾಯಿತ್ು.
ವಾಾಂಖ ಡ ದಲ್ಲಿನ 8 ನ್ ಲ್ದ ಸಿಬಬಾಂದಿ ಸದಸಯರು ವ ೈರರ್ಸ ಗ್ ತ್ುತಾತಗಿದಾಾರ ಾಂದು ಹ ೋಳುವ ವರದಿಯ ಹ ರಬಿದಿಾದ ನಾಂತ್ರ 2 ನಕಾರಾತ್ಮಕತ ಯನುೆ ಪ್ರೋಕ್ಷಿಸಿವ .
ನಿಬಾಾಂಧ್ಗಳ್ ೂಾಂದಿಗ್ ಪ್ಾಂದಯಗಳಿಗ್ ಅನುಮತ್ ನಿೋಡಲಾಗಿದ ಪ್ ರೋಕ್ಷಕರನುೆ ಕ್ರರೋಡಾಾಂಗಣಗಳಿಗ್ ಪ್ರವ ೋಶಿಸಲ್ು ಅನುಮತ್ಸುವುದಿಲ್ಿ. ಪ್ರೋಮಿಯರ್ ಲ್ಲೋಗೆಲ್ಲಿ ಯಾರು ಭಾಗವಹಿಸುತಾತರ ೋ ಅವರು ಪ್ರತ ಯೋಕವಾಗಿ ಒಾಂದ ೋ ಸಥಳದಲ್ಲಿ ಇರಬ ೋಕಾಗುತ್ತದ .
ಜ್ನದಟಟಣ ಇರಲ್ು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಿ, ನ್ಾವು ಇದನುೆ ಸಪಷ್ಟ್ಟಪ್ಡಿಸಿದ ಾೋವ ಮತ್ುತ ಈ ಆಧಾರದ ಮೋಲ ನ್ಾವು ಅನುಮತ್ ನಿೋಡಿದ ಾೋವ ಎಾಂದು ನವಾಬ್ ಮಲ್ಲಕ ತ್ಳಿಸಿದರು.
ವಾಯಕ್ರುನ್ ೋಷ್ಟ್ನ್ಾೆಗಿ ಅನ್ ೋಕ ಜ್ನರು ಒತಾತಯಿಸುತ್ತದಾಾರ , ಆಟಗ್ಾರರಗ್ ಲ್ಸಿಕ ಹಾಕಬ ೋಕ ಾಂದು ಬಿಸಿಸಿಐ ವಿನಾಂತ್ಸಿದ . ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ವ ೈರರ್ಸ ಗ್ ತ್ುತಾತಗುವ ಅಪ್ಾಯವಿರುವ ಅನ್ ೋಕ ಜ್ನರದಾಾರ ಎಾಂದು ತ್ಳಿದಿದ .
ನ್ಾವು ಲ್ಸಿಕ ಹಾಕಲ್ು ವಯಸಿುನ ಮಿತ್ಯನುೆ ಕಡಿಮ ಮಾಡಬ ೋಕ ಾಂದು ನ್ಾವು ಬಯಸುತ ತೋವ ಎಾಂದು ಅವರು ಹ ೋಳಿದರು.

Be the first to comment on "ಮ ುಂಬ ೈಯಲ್ಲಿ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಹ ೊರತಾಗಿಯೊ ನಿಗದಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮ ುಂದ ವರಯಲ ಸೌರವ್ ಗುಂಗೊಲ್ಲ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಅನ್ ು ದೃಡಪಡಿಸಿದ್ಾಾರ :"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*