ಭಾರತ vs ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ: 4ನ್ೇ ಟ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರಿಸ್ಟ್ಬೇನ್, 336 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಭಾರತ ಆಲೌಟ್

ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡಗಳು ಬ್ರಿಸ್ಟ್ಬೇನ್ನಲಿಿ ಬಾಡಡರ್-ಗವಾಸ್ಕರ್ ಸ್ರಣಿಯಲಿಿ ನಾಲ್ಕನ್ೇ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ಟ್ಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ್ ರ್ೂೇಚಕ ಹಂತವನನು ತಲ್ನಪಿದ್. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡ ಗಳಿಸಿದ್ 369 ರನ್ಗಳಿಗ್ ಪಿತಿಯಾಗಿ ಭಾರತ 336 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ನು33 ರನ್ಗಳ ಅಲ್ಪ ಹಿನುಡ್ಯನನು ಅನನಭವಿಸಿದ್. 

ಮೂರನ್ೇ ದಿನದಾಟದ್ಲಿಿಭಾರತದ್ ಕ್ಳ ಕಿಮಾಂಕದ್ ಆಟಗಾರರಾದ್ ವಾಶಂಗ್ನ್ ಸ್ನಂದ್ರ್ ಹಾಗೂ ಶಾದ್ೂಡಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಅದ್ನುತ ಜ್ೂತ್ಯಾಟವನನು ನೇಡನವ ಮೂಲ್ಕ ಭಾರತ ಮನನೂುರನ ರನ್ಗಳ ಗಡಿ ದಾಟಲ್ನ ಕಾರಣರಾದ್ರನ. ಈ ಜ್ೂೇಡಿ 7ನ್ೇ ವಿಕ್ಟ್ಗ್ 123 ರನ್ಗಳ ಜ್ೂತ್ಯಾ ಟವನನು ನೇಡಿತನ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಭಾರತ 336 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿದ್. 

ಎರಡನ್ೇ ದಿನದಾಟದ್ ಬಹನತ್ೇಕ ಭಾಗ ಮಳ್ ಆಹನತಿ ಪಡ್ದಿತನು. ಮೂರನ್ೇ ದಿನದ್ಲಿಿಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡವನನು ಆಲೌಟ್ ಮಾಡನವಲಿಿಯಶಸಿಿ ಯಾಗಿದ್ುಭಾರತ ಬಳಿಕ ತನು ಇನುಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿತನು.  ಆರಂಭಿಕ ಇಬಬರನ ಆಟಗಾರರನ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಬೌಲ್ರ್ಗಳಿಗ್ ವಿಕ್ಟ್ ಒಪಿಪಸಿದ್ುರನ. ಎರಡನ್ೇ ದಿನದಾಟದ್ಲ್ೂಿಟೇಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪಿಮನಖ ಮತ್ುರಡನ ವಿಕ್ಟ್ ಕಳ್ದ್ನ ಕ್ೂಂಡಿದ್. ಚ್ೇತ್ೇಶಿರ್ ಪೂಜಾರ ಹಾಗೂ ನಾಯಕ ಅಜಂಕಯ ರಹಾನ್ ಭ್ೂೇಜನ ವಿರಾಮಕೂಕ ಮನನು ವಿಕ್ಟ್ ಒಪಿಪಸಿ ಹ್ೂರನಡ್ದಿದಾುರ್. 

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಆಡನವ ಬಳಗ: ಮಾಕಡಸ್ಟ ಹಾಯರಿಸ್ಟ, ಡ್ೇವಿಡ್ ವಾನಡರ್, ಸಿ್ೇವ್ ಸಿಿತ್, ಮಾನಡಸ್ಟ ಲಾಯಬನಸ್ಟಾಾಗ್ು, ಮಾಯಥ್ೂಯ ವ್ೇಡ್, ಕಾಯಮರೂನ್ ಗಿಿೇನ್, ಟಮ್ ಪ್ೈನ್(ನಾಯಕ/ವಿಕ್ಟ್ ಕೇಪರ್),  ಪಾಯಟ್ ಕಮ್ಮಿನ್್, ಮ್ಮಚ್ಲ್ ಸ್ಟಾ್ರ್ಕಡ, ನಾಥ್ನ್ ಲಿಯಾನ್, ಜ್ೂೇಶ್ ಹಾಯಜಲ್ವುಡ್. ಟೇಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಡನವ ಬಳಗ: ರ್ೂೇಹಿತ್ ಶಮಾಡ, ಶನಬಿನ್ ಗಿಲ್, ಚ್ೇತ್ೇಶಿರ ಪೂಜಾರ, ಅಜಂಕಯ ರಹಾನ್ (ನಾಯಕ), ಮಾಯಾಂರ್ಕ ಅಗವಾಡಲ್, ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ (ವಿಕ್ಟದ್ ಕೇಪರ್), ವಾಷಂಗ್ನ್ ಸ್ನಂದ್ರ್, ಶಾದ್ನಡಲ್ ಠಾಕೂರ್, ನವದಿೇಪ್ ಸ್ಟ್ೈನ, ಮೊಹಮಿದ್ ಸಿರಾಜ್, ಟ ನಟರಾಜನ್

ಬ್ರಿಸ್ಟ್ಬೇನ್ ನಲಿಿ ಶನವಾರ 5 ವಿಕ್ಟ್ ಗ್ 274 ರನ್ ಗಳಿಂದ್ ಆಟ ಮನಂದ್ನವರಿಸಿದ್ ಆಸಿೇಸ್ಟ 369 ರನ್ ಗಳಿಗ್ ಸ್ವಡ ಪತನ ಕಂಡಿತನ. ಮೊದ್ಲ್ ಇನುಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿರನವ ಭಾರತ  ದಿನದಾಟದ್ಂತಯಕ್ಕ ಎರಡನ ವಿಕ್ಟ್ ನಷ್ಕ್ಕ 62 ರನ್ ಕಲ್ ಹಾಕದ್. 

ರ್ೂೇಹಿತ್ ಶಮಾಡ 74 ಎಸ್ಟ್ತಗಳಲಿಿ 44 ಹಾಗೂ ಶನಭಮನ್ ಗಿಲ್ 7 ರನ್ ಗಳಿಗ್ ಆಟ  ಮನಗಿಸಿದಾುರ್. ಸ್ಟಾ್ರ್ ಬಾಯಟ್್ ಮನ್ ಚ್ೇತ್ೇಶಿರ್ ಪೂಜಾರ (8), ಅಜಂಕಯ ರಹಾನ್ (2)  ಭಾನನವಾರಕ್ಕ ಬಾಯಟಂಗ್ಸ ಮನಂದ್ನವರಿಸ್ಲಿದಾುರ್. ಈ ಇಬಬರೂ ಆಟಗಾರರನ ಸ್ಮಯೇಚಿತದ್  ಆಟದ್ ಮೇಲ್ ಚಿತು ನ್ಡಬ್ೇಕದ್. ಚಹಾ ವಿರಾಮದ್ ನಂತರ ಸ್ನರಿದ್ ಮಳ್ಯಂದ್ ನಂತರದ್  ಆಟಕ್ಕ

Be the first to comment on "ಭಾರತ vs ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ: 4ನ್ೇ ಟ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರಿಸ್ಟ್ಬೇನ್, 336 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಭಾರತ ಆಲೌಟ್"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*