ಭಾರತ 2022 ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಮತುು ಮೂರು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಾಂಗಾಿದೆೇಶ ಪರವಾಸ ಮಾಡಲ್ಲದೆ:

ಇದು 2015ರ ನಂತರ ಬಲಂಗ್ಲಾದಕೇಶಕ್ಕೆ ಅವರ ಮೊದಲ ಪ್ರವಲಸವಲಗಿದಕ.ಟೇಮ್ ಇಂಡಿಯಲ ಒಮ್ಮೆಯಲದರೂ ಪ್ಂದಯಗ್ಲಗಿ ಬಲಂಗ್ಲಾದಕೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಲಣಿಸುವ ಸಮಯವಿತುು.

ವಲಸುವವಲಗಿ, 2013 ಮತುು 2018ರ ನಡುವಕ ನಡಕದ ಐಸಿಸಿ ಎಫ ಟಪಿ (ಫ್ಯಯಚರ್ ಟೂರ್ಸ್ ಪ್ರೇಗ್ಲರಂ) ಯ ಹಂದಿನ ಆರು ವರ್್ಗಳ ಚಕ್ರದಲ್ಲಾ, ಭಲರತವು 2014 ಮತುು 2015 ರಲ್ಲಾ ಎರಡು ಬಲರಿ ಬಲಂಗ್ಲಾದಕೇಶ ಪ್ರವಲಸ ಕ್ಕೈಗ್ಕೂಂಡಿದಕ ಹಲಗೂ ಅಂದಿನಂದ ಯಲವುದಕೇ ಪ್ರವಲಸಗಳನುು ನಗದಿಪ್ಡಿಸಿಲಾ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಬಲಂಗ್ಲಾದಕೇಶ ಕ್ರರಕ್ಕಟ್ ಮಂಡಳಿಯು ಮಲಡಿದ ಪ್ರಸಲರ ಹಕ್ುೆಗಳ ಒಪ್ಪಂದದ ಸುತುಲ್ಲನ ಹಕೂಸ ವರದಿಯಲ್ಲಾ, ಭಲರತಿೇಯ ತಂಡವು 2022 ನವಕಂಬರ್ ನಲ್ಲಾ ತಮೆ ನಕರಕಯ ದಕೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಲಣಿಸಲ್ಲದಕ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದಕ. ಈ ಪ್ಂದಯದಲ್ಲಾ ಎರಡು ಟಕರ್ಸ್ ಮತುು ಮೂರು ಏಕ್ದಿನ ಪ್ಂದಯಗಳು ನಡಕಯಲ್ಲವಕ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲ ಾ ತಿಳಿಸಲಲಗಿದಕ. ಭಲರತ 2015 ರಲ್ಲಾ ಬಲಂಗ್ಲಾದಕೇಶಕ್ಕೆ ಹಕೂೇದಲಗ ಅವರು ಏಕ್ದಿನ ಟಕರ್ಸ್ ಮತುು ಮೂರು ಏಕ್ದಿನ ಪ್ಂದಯಗಳನುು ಆಡಿದಲಾರಕ. 2015 ರಲ್ಲಾ ಆ ಪ್ರವಲಸದ ನಂತರ ಬಲಂಗ್ಲಾದಕೇಶ ಎರಡು ಬಲರಿ ಭಲರತ ಪ್ರವಲಸ ಮಲಡಿದಕ. 2017 ರಲ್ಲಾ ಬಲಂಗ್ಲಾ ಟಕೈಗರ್ಸ್ ಏಕ್ಮಲತರ ಟಕರ್ಸ್ ಪ್ಂದಯಕ್ಲೆಗಿ ಭಲರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದಾರು. 2019 ರಲ್ಲ ಾಉತುಮ ತಂಡಗಳು ಮತಕೂುಮ್ಮೆ ಎರಡು ಟಕರ್ಸ್ ಮತುು ಮೂರು T-20I ಗಳನುು ಒಳಗ್ಕೂಂಡ ಪ್ಂದಯವನುು ಆಡಿದರು. ಇಂದಕೂೇರ್ ಮತುು ಕ್ಕೂೇಲೆತಲುದಲ್ಲಾ ಆಡಿದ ಎರಡು ಟಕರ್ಸ್ ಪ್ಂದಯಗಳು ಐಸಿಸಿ ವಿಶವ ಟಕರ್ಸ್ ಚಲಂಪಿಯನ ಶಿಪ್ 2019-21ರ ಭಲಗವಲಗಿತುು. ಈ ವರ್್ವಕೇ ಬಲಂಗ್ಲಾದಕೇಶವು ಕ್ಕಲವು ದಕೂಡಡ ಸರಣಿಗಳನುು ಹಕೂಂದಿದಕ ಹಲಗೂ ಸಿೇಮಿತ ಓವರ್ ಗಳ ಸರಣಿಗ್ಲಗಿ ಆಸಕರೇಲ್ಲಯಲ ಅವರನುು ಪ್ರವಲಸ ಮಲಡಲ್ಲದಕ, ಅವರ ವಿವರವನುು ಇನೂು ಯಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿಲಾ.
ಐಸಿಸಿ T-20 ವಿಶವಕ್ಪ್ ಗ್ಕ ಮುನು ಇಂಗ್ಕಾಂಡ್ ಕ್ೂಡ T-20I ಮತುು ಏಕ್ದಿನ ಪ್ಂದಯವನುು ಬಲಂಗ್ಲಾದಕೇಶದಲ್ಲಾ ಆಡಲ್ಲದಲಾರಕ. ನೂಯಜಿಲಕಂಡ್, ಪಲಕ್ರಸಲುನ, ಅಫ್ಲಾನಸಲುನ ಮತುು ವಕರ್ಸ್ ಇಂಡಿೇರ್ಸ ಸಹ ಜನವರಿ 2023 ರವರಕಗ್ಕ ಬಲಂಗ್ಲಾದಕೇಶ ಪ್ರವಲಸ ಕ್ಕೈಗ್ಕೂಳಳಲ್ಲವಕ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದಲಾರಕ. ಆದಲಗೂಯ ಮುಂದಿನ ವರ್್ ಭಲರತಿೇಯ ತಂಡದ ಪ್ರವಲಸವು ಹಕಚ್ಚಿನ ವಿರ್ಯದಲ್ಲ ಾನಡಕಯಲ್ಲದಕ. ಭಲರತ ಕ್ಳಕದ ಬಲರಿ ಬಲಂಗ್ಲಾದಕೇಶ ಪ್ರವಲಸ ಕ್ಕೈಗ್ಕೂಂಡಲಗ, ಅವರು ನರಲಶಲದಲಯಕ್ವಲಗಿ ತಮೆ ವಿರುದಧದ ಮೊದಲ ಏಕ್ದಿನ ಸರಣಿಯನುು ಕ್ಳಕದುಕ್ಕೂಂಡರು ಹಲಗೂ ಅಂದಿನಂದ, ಭಲರತವು ಆಡಿದ ಮತುು ದಿವಪ್ಕ್ಷೇಯ ಸರಣಿಯನುು ಗ್ಕಲಾದಕ ಯಲವುದಕೇ ಏಕ್ದಿನ ತಂಡಗಳಿಲಾ. ಆ ಏಕ್ದಿನ ಪ್ಂದಯದ ಹಕೂರತಲಗಿ ಭಲರತದ ಏಕ್ಕೈಕ್ ಟಕರ್ಸ್ ಭಲರಿ ಬಿಕ್ೆಟ್ನುು ಅನುಭವಿಸಿತು ಮತುು ಮೂರನಕೇ ಇನುಂಗ್ಸ್ ಸಹ ಪ್ೂರ್್ಗ್ಕೂಳಳದಕ ಅದನುು ಹಂತಕಗ್ಕದುಕ್ಕೂಳಳಲಲಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

Be the first to comment on "ಭಾರತ 2022 ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಮತುು ಮೂರು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಾಂಗಾಿದೆೇಶ ಪರವಾಸ ಮಾಡಲ್ಲದೆ:"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*