ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ಇಂಗ್ಲಂಡ್ 3ನ್ೇ T-20I ಮುಖಾಯಂಶಗಳು: ಇಂಗ್ಲಂಡ್ 8 ವಿಕ್ಟ್‌ಗಳ ಜಯ:

India vs england 3rd T20 :England won by 8 wickets
India vs england 3rd T20 :England won by 8 wickets

ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧಇಂಗ್ಲಂಡ್ 3ನ್ೇ T-20I ಮೊದ್ಲು ಬ್ಾಾಟಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ ಭಾರತ 6ಕ್ಕೆ 156 ರನ್ಗಳಿಸಿತು.
ಇಂಗ್ಲಂಡ್ ಗುರಿಯನ್ುು ಬ್್ನ್ುಟಿದ್ 8 ಕ್ೈಗಳು ಮತುು10 ಎಸ್ತಗಳು ಉಳಿದಿವ್.
3ನಕೇ T-20 ಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು 8 ವಿಕ್ಕಟ ಗಳಿಂದ ಸಕ ೇಲ್ಲಸಿ ಇಿಂಗಕಿಿಂಡ್ 2-1 ಸರಣಿಯ ಮನನ್ುಡಕ
ಸಾಧಿಸಿತನ. ಅಹಮದಾಬಾದ ನ್ಲ್ಲಿಮಿಂಗಳವಾರ ನ್ಡಕದ ಐದನ ಪಿಂದಯಗಳ ಸರಣಿಯ ಮ ರನಕೇ T-20
ಅಿಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಪಿಂದಯದಲ್ಲಿಮೊದಲ ಬಾಯಟಿಂಗ ನ್ಲ್ಲಿರನವ ಭಾರತ ಇಿಂಗಕಿಿಂಡ್ ವಿರನದಧ6 ವಿಕ್ಕಟ ಗಕ
156 ರನ್ಗಳಸಿದಕ.
ಜಕ ೇಸ್ ಬಟ್ಿರ್ (83*) ಅಗರ ಸಕ ೆೇರ್ ಮಾಡಿದಿಂತಕ ಇಿಂಗಕಿಿಂಡ್ ಕ್ಕೈಯಲ್ಲಿ 8 ವಿಕ್ಕಟ ಮತನು10
ಎಸಕತಗಳನ್ನು ಗನರಿಯಿಂದಿಗಕ ಬಕನ್ುಟಿದರನ.
ಮೊದಲ ಸಕರೈಕ್ ತಕಗಕದನಕ್ಕ ಳಳಲನ ಭಾರತವನ್ನು ಆಹ್ಾಾನಿಸಿದ ನ್ಿಂತರ ವಿರಾಟ ಕ್ಕ ಹ್ಲಿಅಜಕೇಯ 46
ಎಸಕತಗಳಗಕ 77 ರನ್ಗಳಸಿ ಭಾರತ ಪರ ಅಗರ ಸಕ ೆೇರ್ ಮಾಡಿದರನ. ಇಿಂಗಕಿಿಂಡ್ ಪರ ಮಾಕ್್ ವುಡ್
(3/31) ಮ ರನ ವಿಕ್ಕಟ ಗಳನ್ನು ತಕಗಕದನಕ್ಕ ಿಂಡನ ಅತಯಿಂತ ಯಶಸಿಾ ಬೌಲರ್ ಆಗಿ ಹ್ಕ ರಹ್ಕ ಮ್ಮಿದರಕ,
ಕ್ರರಸ್ ಜಕ ೇಡಾ್ನ್ (1/35) ಒಿಂದನ ವಿಕ್ಕಟ ಪಡಕದನಕ್ಕ ಿಂಡರನ.
ಇದಕ್ ೆ ಮೊದಲನ ಇಿಂಗಕಿಿಂಡ್ ತಿಂಡದ ನಾಯಕ್ ಇಯನ್ ಮೊೇಗಾ್ನ್ ಟಾಸ್ ಗಕದನು ಭಾರತದ
ವಿರನದಧಕ್ಣಕ್ರೆಳಯಲನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕ್ಕ ಿಂಡರನ. ಮಧ್ಯಮ ವಕೇಗಿ ಟಾಮ್ ಕ್ನಶರನ್ ಬದಲ್ಲಗಕ ಇಿಂಗಕಿಿಂಡ್
ವಕೇಗಿ ಮಾಕ್್ ವುಡ್ ಅವರನ್ನು ಮರಳ ಕ್ರಕತಿಂದರನ.
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದಿಂತಕ, ಸ ಯ್ಕ್ನಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಬದಲ್ಲಗಕ ಉಪನಾಯಕ್ ರಕ ೇಹ್ಲತ್
ಶಮಾ್ ಮರಳ ಬಿಂದರನ. ಕ್ಕ ನಕಯ ಗಕೇಮ್ ನ್ಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ಇಶಾನ್ ಕ್ರಶನ್ ಮ ರನಕೇ
ಸಾಾನ್ದಲ್ಲಿದುರನ.
ಭನವನಕೇಶಾರ್ 18ನಕೇ ಬೌಲ್ಲಿಂಗ. ನಾಲನೆ ಕ್ರೇಪರ್ ಮೇಲಕ ಹ್ಕ ೇಗಲನ ಬಕೈರ್ ಸಕ ಿೇವ್ ಮತಕ ುಿಂದನ
ಉನ್ುತ ಅಿಂಚನ್ನು ಪಡಕಯನತಾುರಕ. ಮತಕ ುಿಂದನ ಕ್ಾಯಚ್ ಅನ್ನು ಬೇಳಸನವ ಚಹಲ್ ಅವರನ ಅತಿ ಹ್ಕಚನು
ಕ್ಾಯಚ್ ಅನ್ನು ತಪ್ಾಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸನತಾುರಕ.
ಇಿಂದನ ಎಲಾಿಇಲಾಖಕಗಳಲ್ಲಿಭಾರತವನ್ನು ಮ್ಮೇರಿಸಲಾಗಿದಕ ಎಿಂದನ ಹ್ಕೇಳುವುದನ ನಾಯಯೇಚಿತವಾಗಿದಕ
ಫೇಲ್ಲಡಿಂಗ ಒಳಗಕ ಿಂಡಿದಕ. ಭನವಿಯ ಓವನಿ್ಿಂದ 9 ರನ್ ಶರದ ಲ್ 19ನಕೇ ಬೌಲ್ಲಿಂಗ.
ಮೊದಲ ಎಸಕತವನ್ನು ಬಕೈರ್ ಸಕ ಿೇವ್ ನಿಿಂದ ಮ್ಮಡ್ ವಿಕ್ಕಟ ಗಕ ನಾಲನೆ ವಿಕ್ಕಟ ಹ್ಕ ಡಕದರನ. ಎರಡನಕೇ
ಎಸಕತದಲ್ಲಿನಾಲನೆ ರನ್ಗಳಸಿದರನ. ಇಿಂಗಕಿಿಂಡ್ 8 ವಿಕ್ಕಟ ಗಳಿಂದ ಮತನು10 ಎಸಕತಗಳಿಂದ ಜಯ
ಸಾಧಿಸಿದರನ.
ಸನಿಂದರ್ ತನ್ು ಕ್ಕ ನಕಯ ಓವರ್ ಮ ಲಕ್ ಆತನರಪಡನತಾುರಕ. ಕ್ಕ ನಕಯ 4 ಓವರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಗಕಲಿಲನ
ಇಿಂಗಕಿಿಂಡ್ ಗಕ 25 ಅಗತಯವಿದಕ. ಶಾದನ್ಲ್ ಮತಕುದಾಳಗಕ ಬರನತಾುರಕ. ಬಕೈರ್ ಸಕ ಿೇವ್ ನಾಲನೆ ಕ್ರೇಪರ್ ಗಳ
ಹ್ಲಿಂದಕ ಹ್ಕ ೇಗಲನ ಹ್ಕ ರಗಿನ್ ಅಿಂಚನ್ನು ಪಡಕಯನತಾುರಕ. ಅಗತಯವಿರನವ ರನ್ುರವನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗಕ
6ಕ್ರೆಿಂತ ಕ್ಡಿಮ ಬರನತುದಕ.

Be the first to comment on "ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ಇಂಗ್ಲಂಡ್ 3ನ್ೇ T-20I ಮುಖಾಯಂಶಗಳು: ಇಂಗ್ಲಂಡ್ 8 ವಿಕ್ಟ್‌ಗಳ ಜಯ:"

Leave a comment

Your email address will not be published.