ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ಇಂಗ್ಲಂಡ್ 1ನ್ೇ ಏಕದಿನ ಮುಖಾಯಂಶಗಳು:ಚ್ೊಚ್ಚಲ ಆಟಗಾರರು ಮಂಚ್ುತ್ತಿದ್ದಂತ್ ಭಾರತ 66 ರನ್‌ಗಳ ಜಯ:

India vs England 1st ODI India win by 66 runs
India vs England 1st ODI India win by 66 runs

ಪುಣೆಯಲ್ಲಿಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧಇಂಗ್ಲಂಡ್ 1ನೆೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದ್ಲ್ಲಲ66 ರನ್‌ಗಳಂದ ಜಯಗಳಸಿದ್ರು.ಇಂಗೆಿಂಡ್ ವಿರುದಧದ ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ 317/5  ರನ್ಗಳಿಸಿದ್ರು. ಇಂಗೆಿಂಡ್ 42.1 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 251 ರನ್‌ಗಳಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿದುು, 66 ರನ್‌ಗಳಂದ ಸೆ ೇತಿದೆ ಇಂಗ್ಲಂಡ್ ತಂಡವು ಸ್ ೋತಿದ್. 

ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಶಿಖರ ಧವನ 98 ರನಗಳಸಿದರೆ ನಾಯಕ ವಿರಾಟ್ ಕೆ ಹ್ಲಿ(56), ಕೆ.ಎಲ್.ರಾಹುಲ್  ಇಂಗೆಿಂಡ್ ಪರ ಆಲ್್‌ರೌಂಡರ ಬೆನ ಸೆ ಟೇಕ್ಸ್ ಮ ರು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೆ, ಮಾಕ್ಸ್ ವುಡ್ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. 

ಭಾರತವು ಏಕದಿನ ಚೆ ಚ್ಚಲ ಪಂದಯಗಳನುು ಕುುನಾಲ್ ಪಾಂಡಯ ಮತುುಪುಸಾದ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಹಸಾುಂತರಿಸಿದರೆ, ಸಿಿನುರ ಕುಲದಿೇಪ್ ಯಾದವ್ ಕ ಡ ಇಲೆವೆನ್‌ಗೆ ಆಡಲು ಮರಳದರು. ಇಂಗೆಿಂಡ್್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಸಾಯಮ್ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್, ಟಾಮ್ ಕುರುನ ಮತುುಮೊಯೇನ ಅಲ್ಲ ಮತೆುಇಲೆವೆನ್‌ಗೆ ಬಂದಿದಾುರೆ . 

ನಂತರದ ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿಕುಸಿತಕೆೆ ಇಂಗೆಿಂಡ್ ಮಂಚಿನ ಆರಂಭಕೆೆ ಇಳಯತು, ಏಕೆಂದರೆ ಪುಸಿದುಕೃಷ್ಣ (4/54) ಏಕದಿನ ಚೆ ಚ್ಚಲ ಪಂದಯದಲ್ಲಿನಾಲುೆ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಭಾರತಿೇಯ ಎಂಬ ಹೆಗಗಳಕೆಗೆ ಪಾತುರಾದರು. 

ಟಾಮ್ ಕುರುನ ಅವರನುು ಇಂಗೆಿಂಡ್್‌ನ ನಂಬರ 11ರ ಮಾಕ್ಸ್ ವುಡ್ ಸೆೇರಿಕೆ ಂಡಿದಾುರೆ. ಟಾಮ್ ಕುರುನ ವುಡ್್‌ನನುು ಸೆರೈಕ್ಸ್‌ನಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ನೆ ೇಡುತಾುರ್. ಪುಸಾದ್ ಕೃಷ್ಣಮರಳ ಬಂದು ಕುರುನ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುತಾುರ್. ಪುಸಾದ್ ಕೃಷ್ಣ(4/54) ಭಾರತಿೇಯ ಆಟಗಾರರ ಅತುಯತುಮ ವಯಕ್ತುಗಳೆ ಂದಿಗೆ ಮುಗಿಸಿದರು.

ಅಧ್ದಷ್ುಟ ಇಂಗೆಿಂಡ್ ತಂಡವು ಪೆವಿಲ್ಲಯನ್‌ಗೆ ಮರಳದುರಿಂದ ಭಾರತಿೇಯರು ಮತೆು ಆಟಕೆೆ ಮರಳದಾುರೆ. ಶಾದು್ಲ್ ಠಾಕ ರ ಒಂದು ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿಎರಡು ರನಗಳಸಿದರು, ನಾಯಕ ಮೊೇಗಾ್ನ ಮತುುಬಟಿರ ಅವರನುು ತೆಗೆದುಹಾಕುತಾುರೆ. 

ಫೇಲ್ಲಡಂಗ್ಸ ಮಾಡುವಾಗ ಶೆುೇಯಸ್ ಅಯಯರ 8ನೆೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿಎಡ ಭುಜವನುು ಸಬಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದರು.  ಸಾೆಾನ್‌ಗಳಗಾಗಿ ಅವರನುು ಕರೆದೆ ಯಯಲಾಗಿದೆ ಮತುುಆಟದಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ೋ ಹೆಚಿಚನ ಭಾಗವನುು ತೆಗೆದುಕೆ ಳಳುವುದಿಲಿ. 

ರೆ ೇಹ್ಲತ್ ಶಮಾ್ ಬಾಯಟಂಗ್ಸ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರಿಗ್ ಬಲ ಮೊಣಕೆೈಗೆ ಪೆಟಾಟಗಿದುು, ನಂತರ ಸವಲಿ ನೆ ೇವು ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು. 

ಪುಸಾದ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಏಕದಿನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ವೃತಿುಜೇವನಕೆೆ ಅದುುತ ಆರಂಭವನುು ನೇಡುತಿುರುವುದರಿಂದ ಭಾರತದ ಎರಡನೆೇ ವಿಕೆಟಗಳಸಿದಾುರೆ. ಸಣಣ ಕವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬದಲ್ಲ ಗಿಲ್್‌ನನುು ಕಂಡುಕೆ ಂಡ ನಂತರ ಅವನು 1ಕೆೆ ಬೆನ ಸೆ ಟೇಕ್ಸ್್‌ನನುು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ಾಾರ್. 

ಜಾನ ಬೆೈರ್‌ಸೆ ಟೇವ್ ಮತುುಇಂಗೆಿಂಡ್್‌ನ ಕ್ತವಕ್ಸ್‌ಫೆೈರ ಅಧ್ಶತಕ ಭಜ್ರಿ ಆರಂಭಕೆೆ ಬಂದಿದುು, ಅವರು 11.3 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ100 ದಾಟದಾುರೆ. ಬಹಳ ಸಮಯದ ನಂತರ ಬೌಲ್ಲಂಗ್ಸ ಮಾಡುತಿುದುಕುಲದಿೇಪ್ ಯಾದವ್ 13 ರನ ಬಿಟುಟಕೆ ಟಟದಾುರೆ.

Be the first to comment on "ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ಇಂಗ್ಲಂಡ್ 1ನ್ೇ ಏಕದಿನ ಮುಖಾಯಂಶಗಳು:ಚ್ೊಚ್ಚಲ ಆಟಗಾರರು ಮಂಚ್ುತ್ತಿದ್ದಂತ್ ಭಾರತ 66 ರನ್‌ಗಳ ಜಯ:"

Leave a comment

Your email address will not be published.