ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ಇಂಗ್ಲಂಡ್: ವಿರಾಟ್ ಕ್ೊಹ್ಲಲ 4ನ್ೇ ಟ್ಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಲ ಹಲವಾರು ಕಾಾಪ್ಟನ್ಸಿ ದಾಖಲ್ಗಳನುು ಮುರಿಯುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಲದಾಾರ್:

Virat Kohli On The Verge Of Breaking Several Captaincy Records In 4th Test
Virat Kohli On The Verge Of Breaking Several Captaincy Records In 4th Test

ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ಇಂಗ್ಲಂಡ್ ವಿರಾಟ್ ಕ್ೊಹ್ಲಲ, ರಿಕಿ ಪಾಂಟಂಗ್ ಅವರನ್ುು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕನಾಗಿ ಅತಿ ಹ್ಚ್ುು ಶತಕಗಳಿಸಿದ್ ಆಟಗಾರ ಎಂದ್ು ಸ್ೊೀಲಿಸುವುದ್ು ಸ್ೀರಿದ್ಂತ್ ಹಲವಾರು ದಾಖಲ್ಗಳನ್ುು ತಲುಪುತಿಿದಾಾರ್. 

ವಿರಾಟ್ ಕ್ೊಹ್ಲಲಹ್ಚ್ಚುನ್ ಟ್ಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲಿಲಭಾರತಕ್ೆ ನಾಯಕತವ ವಹ್ಲಸಿದ್ಾಎಂ.ಎಸ್ಟ. ಧ್ೊೀನಿ ಅವರ ದಾಖಲ್ಯನ್ುು ಸಮಗ್ೊಳಿಸಲಿದಾಾರ್. 

ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನ್ಲಿಲ ನ್ಡ್ಯುತಿಿರುವ ನಾಲೆನ್ೀ ಟ್ಸ್ಟ್್‌ನ್ಲಿಲ ಭಾರತ ಇಂಗ್ಲಂಡ್ ತಂಡವನ್ುು ಎದ್ುರಿಸಿದಾಗ ಟ್ಸ್ಟ್್‌ನ್ಲಿಲಭಾರತ ತಂಡದ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ಎಂ.ಎಸ್ಟ.ಧ್ೊೀನಿ ಅವರ ಹ್ಚ್ಚುನ್ ಪಂದ್ಯಗಳ ದಾಖಲ್ಯನ್ುು ವಿರಾಟ್ ಕ್ೊಹ್ಲಲಸಮನಾಗಿರಿಸಿದಾಾರ್. 

ಈ ಪಂದ್ಯವು ವಿರಾಟ್ ಕ್ೊಹ್ಲಲಯ ನಾಯಕನಾಗಿ 60ನ್ೀ ಟ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ುಾ, ಇದ್ು ಧ್ೊೀನಿಯಂದಿಗ್ ಅವರನ್ುು ಮಟ್ಕ್ೆ ಕ್ೊಂಡ್ೊಯುಯತಿದ್. ಬಲಗ್ೈ ಬಾಯಟ್ಸ್‌ಮನ್ ನಾಯಕನಾಗಿ 12,000  ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರನ್್‌ಗಳಿಂದ್ ಅವರು 17 ರನ್್‌ಗಳ ದ್ೊರದ್ಲಿಲದಾಾರ್.  

ಈ ಸಾಧನ್ಯನ್ುು ಆಸ್ರೀಲಿಯಾದ್ ರಿಕಿ ಪಾಂಟಂಗ್ ಮತುಿದ್ಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ್ ಗ್ಿೀಮ್ ಸಿಿತ್ ಅವರು ಮೊದ್ಲು ಸಾಧಿಸಿದಾಾರ್. ಆಸ್ರೀಲಿಯಾದ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ಪಾಂಟಂಗ್ 15,440 ರನ್ಗಳಿಸಿದ್ರ್, ಗ್ಿೀಮ್ ಸಿಿತ್ ತನ್ು ಬ್ಲ್ಟ್ ಅಡಿಯಲಿಲ14,878 ರನ್ಗಳಿಸಿ ದ್ಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡವನ್ುು ಮುನ್ುಡ್ಸಿದ್ರು. 

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕನಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ್ ಟನ ಗಳಿಗೆ ರಿಕಿ ಪಾಂಟಂಗ್ ಅವರನ್ುು  ಮೀರಿಸುವಲ್ಲಿವಿರಾಟ್ ಕೆೊಹ್ಲಿಒಂದು ಶತಮಾನ್ದಷ್ುು ದೊರದಲ್ಲಿದ್ಾಾರೆ. ಅವರು ಕೆೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ  ಮೊರು ಅಂಕಿಗಳನ್ುು ದ್ಾಟದರು, 2019 ರಲ್ಲಿ ಬಾಂಗಾಿದ್ೆೀಶ ವಿರುದಧದ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಟೆಸ್ಟು ಪಂದಯದಲ್ಲಿ ಆಡಿದರು.

ಅವರು ನ್ರೆೀಂದಿ ಮೀದಿ ಕಿಿೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಭಾರತ ತಂಡವನ್ುು ಮುನ್ುಡೆಸುವಾಗ  ಇದು ಅವರ 42ನೆೀ ಪಂದಯವಾಗಿದ್ೆ. ಭಾರತವು ಪಂದಯವನ್ುು ಗೆದಾರೆ ಕೆಿೈವ್ ಲಾಯ್ಡ್ ಅವರ 36 ಟೆಸ್ಟು  ವಿಜಯಗಳ ದ್ಾಖಲೆಯನ್ುು ಅವರು ಸಮಗೆೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೆೀಳಿದರು. 

ನಾಲಕನೆೀ ಟೆಸ್ಟು ನ್ಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವು ಗೆಲುವಿನ್ತತ ಕೆೊಂಡೆೊಯಾರೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ್ ಗೆಲುವುಗಳೆ ಂದಿಗೆ  ಟೆಸ್ಟು ನಾಯಕರ ಪಟುಯಲ್ಲಿ ಜಂಟ ನಾಲಕನೆೀ ಸ್ಾಾನ್ಕೆಕ ಹೆೊೀಗುತ್ಾತರೆ ನ್ಡೆಯುತ್ರತರುವ ಪಂದಯದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೆೊಹ್ಲಿ ಇನ್ೊು ಶತಕ ಬಾರಿಸದಿದಾರೊ, ಜೆೊೀ ರೊಟ್, ರೆೊೀಹ್ಲತ್ ಶಮಾಾ ಮತುತ ರವಿಚಂದಿನ  ಅಶ್ವಿನ ಅವರ ಹ್ಲಂದ್ೆ ಅವರು ರನ್ಗಳಿಸಿ ನಾಲಕನೆೀ ಸ್ಾಾನ್ಕೆಕ ತಲುಪಿದ್ಾಾರೆ ಎಂದು ಹೆೀಳಿದರು. 

ಚೆನೆುೈನ್ ಎಂ.ಎ.ಚ್ಚದಂಬರಂ ಕಿಿೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಸರಣಿಯ ಮದಲ ಎರಡು ಟೆಸ್ಟು ಪಂದಯಗಳಲ್ಲಿ  ವಿರಾಟ್ ಕೆೊಹ್ಲಿ ಎರಡು ಅರ್ಾಶತಕಗಳನ್ುು ಗಳಿಸಿದರು. ಭಾರತ ತಂಡವು ಅಂತ್ರಮ ಪಂದಯಕೆಕ 2-1  ಸರಣಿ ಮುನ್ುಡೆ ಸ್ಾಧಿಸಿದ್ೆ. ನಾಲಕನೆೀ ಟೆಸ್ಟು ನ್ಲ್ಲಿ ಸ್ೆೊೀಲನ್ುು ತಪಿಿಸಲು ಸ್ಾರ್ಯವಾದರೆ, ಉದ್ಾಾಟನಾ  ವಿಶಿ ಟೆಸ್ಟು ಚಾಂಪಿಯನ ಶ್ವಪ ನ್ ಫೆೈನ್ಲ ಗೆ ಭಾರತ ತಂಡವು ಅಹಾತ್ೆ ಪಡೆಯಲ್ಲದ್ೆ ಎಂದು 

ತ್ರಳಿಸಿದರು.

Be the first to comment on "ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ಇಂಗ್ಲಂಡ್: ವಿರಾಟ್ ಕ್ೊಹ್ಲಲ 4ನ್ೇ ಟ್ಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಲ ಹಲವಾರು ಕಾಾಪ್ಟನ್ಸಿ ದಾಖಲ್ಗಳನುು ಮುರಿಯುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಲದಾಾರ್:"

Leave a comment

Your email address will not be published.