ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 3ನ್ೇ ಟ್ಸ್ಟ್ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು: ಸ್ಟಾ್ಯಾಂಪ್ಸ್ನಲಿಿ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 166/2 ಸ್ಟ್್ಕೇರ್ ದಿನ

ಟಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ್‌ ಅಜಿಂಕ್ಯ್‌ ರಹಾನೆ್‌ ಅವರು ಸೆ ೋತರು್‌ ಆದರೆ್‌ ಭಾರತವು್‌ ಟೆಸ್್‌ ಅನುು್‌ ಉತತಮವಾಗಿ್‌ ಪ್ಾಾರಿಂಭಿಸಿತು,್‌ ಮೊಹಮಮದ್್‌ ಸಿರಾಜ್್‌ 4ನೆೋ್‌ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ್‌ ಡೆೋವಿಡ್್‌ ವಾನನರ್‌ ಅವರನುು್‌ ಡಿಸಿಮಸ ಮಾಡಿದರು. ಏಕೆಿಂದರೆ್‌ ಚೆ ಚ್ಚಲ್‌ ಆಟಗಾರ್‌ ವಿಲ್್‌ ಪುಕೆ ವಿಕಿ್‌ ಮತುತ್‌ ಮಾನನಸ್‌ ಲಾಬುಸ್‌ಚಾಗೆು್‌ ಎರಡನೆೋ್‌ಬಾರಿಗೆ್‌100್‌ರನಗಳನುು ಗಳಿಸಿದರು. 

ಪುಕೆ ೋವಿಕಿ್‌62್‌ಅವರನುು್‌ಎರಡು್‌ಬಾರಿ್‌ರಿಷಭ್್‌ಪಿಂತ್್‌ಕೆೈಬಿಟ್ರು್‌ಮತುತ್‌ಚೆ ಚ್ಚಲ್‌ನವೋದೋಪ್್‌ಸೆೈನಿ್‌ ಅವರ್‌ಮೊದಲ್‌ಟೆಸ್್‌ವಿಕೆಟ್್‌ಆಗುವ್‌ಮೊದಲು್‌ಅವರು್‌ತಮಮ್‌ಚೆ ಚ್ಚಲ್‌ಟೆಸ್್‌ಐವತತನುು್‌ಹೆ ಡೆಯುವ್‌ ಮ ಲಕ್್‌ಹೆಚ್ಚಚನದನುು್‌ಮಾಡಿದರು. 

ಮಾನನಸ್‌ಲಾಯಬುಸಾಚಗೆು್‌ಅವರ್‌ಮಾಗನದರ್ನಕ್್‌ಸಿ್ೋವ್್‌ಸಿಮತ್್‌ಅವರ್‌ಕ್ಿಂಪನಿಯಲ್ಲಿ್‌ತಮಮ್‌ಐವತತನುು್‌ ತಲುಪಿದರು. ಅವರು್‌ ಆತಮವಿಶ್ಾಾಸದಿಂದ್‌ ಮಾತಾವಲಿದೆ್‌ ಅವರು್‌ ತಮಮ್‌ ಹೆ ಡೆತಗಳನುು್‌ ಆಡುವ್‌ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿಯ ್‌ಅರ್ುಭರಾಗಿದಾಾರೆ. 

ಆಸಿೋಸ್‌ ಈ್‌ ಬಲವಾದ್‌ ಅಡಿಪ್ಾಯವನುು್‌ ಹೆಚ್ುಚ್‌ ಬಳಸಿಕೆ ಳಳಲು್‌ ಮತುತ್‌ ದೆ ಡಡ್‌ಮೊದಲ್‌ ಇನಿುಿಂಗ್ಸಕ್‌ ಮೊತತವನುು್‌ ಒಟು್ಗ ಡಿಸಲು್‌ ನೆ ೋಡುತಿತದೆ. ಭಾರತಿೋಯ್‌ ಬೌಲರ್‌ಗಳು್‌ ಲಾಬುಸ್‌ಚಾಗೆು ಸಿಮತ್್‌ ನಿಲುವನುು್‌ಮುರಿಯದ್‌ಹೆ ರತು,್‌ಅವರು್‌2ನೆೋ್‌ದನದಿಂದು್‌ರ್ಾಮಿಸುತಿತದಾಾರೆ. 

ಆಸೆರೋಲ್ಲಯಾ್‌48್‌ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ್‌159/2್‌ಮತುತ್‌ರವಿೋಿಂದಾ್‌ಜಡೆೋಜಾ್‌ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ್‌ಬರುತ್ಾತರೆ. ಪಿಟ್್‌ನಿಿಂದ್‌ ಕೆಳಗಿಳಿದು್‌ಮತುತ್‌ಎಿಂಟನೆೋ್‌ಬೌಿಂಡರಿಗಾಗಿ್‌ಅಶ್ವಾನ್್‌ಎಸೆತವನುು್‌ನೆೋರವಾಗಿ್‌ಮೋಲಕೆೆ್‌ಹೆ ಡೆಯುವ್‌ ಮ ಲಕ್್‌ಲಾಬುಸ್‌ಚಾಗೆು್‌ಸಿಮತ್್‌ಅವರೆ ಿಂದಗೆ್‌50್‌ರನಗಳಿಸಿದರು. 

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪರ 43.2 ಓವರ್‌ಗಳಲಿಿ 150 ರನ್ಗಳನುು ಗಳಿಸಿದಾಾರೆ. ಸಿರಾಜ್್‌ ತಮಮ ಆರನ್ೇ ಬ ೌಂಡರಿಗಾಗಿ ಎಸ್ಟ್ತವನ್ನು ಆಡುವಾಗ ಮಾನ್ನಸ್ ಲ್ಾಾಬನಸ್ಟಾಾಗ್ುಗ್ ಒೌಂಬತತನ್ೇ ಐವತನತ. 

ಸಿ್ವ್ ಸಿಿತ್ ಪಿಚ್‌ನೌಂದ ಇಳಿದನ ಅಶ್ವಿನ್ ಎಸ್ಟ್ತವನ್ನು ಮಿಡ್ ಆನ್್‌ನ್ಲಿಿ ಐದನ್ೇ ಬ ೌಂಡರಿಗಾಗಿ ಹ್ೊಡ್ದರನ. ಸಿ್ವ್ ಸಿಿತ್ ಅವರು ತಮಮ ನಾಲ್ಕನ್ೇ ಬ ೌಂಡರಿಗಾಗಿ ಅಶ್ವಿನ್ ಎಸ್ಟ್ತವನ್ನು ಮಿಡ್ ವಿಕ್ಟ್ ಬ್ೇಲಿಗ್ ಹಾರಿಸಿದರನ.

ಸಿಮತ್್‌ ನೆೋರವಾಗಿ್‌ ಸೆೈನಿ್‌ಎಸೆತವನುು್‌ಓಡಿಸುತ್ಾತರೆ. ಆದರೆ ಸಿ್ವ್ ಸಿಮತ್್‌ಅವರ ತಮಮ ಮೊದಲ್‌ ಬೌಿಂಡರಿಗಾಗಿ್‌ ಮಿಡ್ ಆಫ್್‌ ಮ ಲಕ್್‌ ಜಾಸೆೆಟ್ ಬುಮಾಾ್‌ ಎಸೆತವನುು್‌ ಮಾಡಿದರು,್‌ ಮ ರನೆೋ್‌ ಪಿಂದಯದಲ್ಲಿ್‌ಸರಣಿಯ್‌ಬೌಿಂಡರಿ ಬಾರಿಸಿದರು. 

ಸ್ಟ್ೈನಗಾಗಿ ಮೊದಲ್ ವಿಕ್ಟ್, ವಿಲ್ ಪುಕ್ೊವಿಕಿ ಅಡಡಲ್ಾಗಿ ಸಿಗನತತದ್, ಆದರ್ ಪ್ಾಾಡ್ ಮೇಲ್್ ಹ್ೊಡ್ಯಲ್ಾಗನತತದ್, ಸ್ಟ್ೈನ ವ್ೇಗವಾಗಿ ಮತನತಪೂರ್ನವಾಗಿ ತನೌಂಬನತ್ಾತರೆ ಮತನತಪುಕ್ೊವಿಕಿ 62 ಮನೌಂದ್ ಸಿಕ್ಕಕಬಿದ್ದಿದಾಿರೆ ಈಗ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 106/2 ವಿಕೆಟಗಳನುು ಪಡೆದದಾಾರೆ. 

ವಿಲ್ ಪುಕ್ೊವಿಕಿ ಮತನತಮಾನ್ನಸ್ ಲ್ಾಾಬನಸ್ಟಾಾಗ್ು ನ್ಡನವ್ 184 ಎಸ್ಟ್ತಗಳಲಿಿ100 ರನ್ಗಳಿಸಿದರನ. ಲ್ಾಾಬನಸ್ಟಾಾಗ್ು ನ್ೇರವಾಗಿ ಮೊರನ ರನ್ಗಳಿಗ್ ಬನಮಾಾ ಎಸ್ಟ್ತವನ್ನು ಓಡಿಸನತ್ಾತನ್.

Be the first to comment on "ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 3ನ್ೇ ಟ್ಸ್ಟ್ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು: ಸ್ಟಾ್ಯಾಂಪ್ಸ್ನಲಿಿ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 166/2 ಸ್ಟ್್ಕೇರ್ ದಿನ"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*