ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಇದ್ು ಭಾರತಕ್್ೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದ್, ಸಿಡ್ನಿ ಟ್ಸ್ಟ್‌ಗ್ ಅವರಿಗ್ ಆವ್ೇಗವಿದ್ ಎಂದ್ು ಕ್ರಿಸ್ ಗ್ೇಲ್ ಹ್ೇಳಿದಾಾರ್:

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸವು ಎಂದಿಗೂ ಉತ್ಾಾಹವನ್ನು ಹ್ೂಂದಿರನವುದಿಲ್ಲಮೈದಾನ್ದಲಿಲ ಅಥವಾ ಹ್ೂರಗ್ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರು. 

ಭಾರತದ ಪ್ರಸನುತ ಪ್ರವಾಸದ ಸೇಮಿತ ಓವರ್‌ಗಳ ನ್ಂತರವೂ ಈ ಗೌರವ ದ್ೂರ್ತಿವ್,  ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಏಕದಿನ್ ಸರಣಿಯನ್ನು ಗ್ದನುಕ್ೂಂಡಿತನ ಮತನು ಮೂರನ ಪ್ಂದಯಗಳ T-20  ಸರಣಿಯನ್ನು ಗ್ಲ್ಲಲ್ನ ಭಾರತ ಹಂದಕ್ೆ ಸರಿಯಿತನ. 2-1 ರಿಂದ ವಿಜ್ೇತರ ಪ್ರವಾಗಿ ಓದನತುವ್. 

ಪ್ರಸನುತ ನ್ಡ್ಯನತಿುರನವ ಟ್ಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯನ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪ್ವಿತರ ಗ್ರೇಲ್ ಆಗಿದನು, ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಗ್ಲ್ಲಲ್ನ ಬಯಸನತುವ್. ಎಲ್ಾಲನ್ಂತರ ಇದನ ಟ್ಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯ ಸ್ಟ್ೂೆೇಲ್್ೈೈನ್ ಆಗಿದ್, ಅದನ ವಿದ್ೇಶಿ ಪ್ರವಾಸದಲಿಲಹ್ಚ್ನು ನ್ನ್ಪಿನ್ಲಿಲರನತುದ್. 

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲಿಲನ್ಡ್ಯನತಿುರನವ ಟ್ಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯನ್ನು ಭಾರತ ತಮಮ 2018-19 ಪ್ರವಾಸದಲಿಲ2- 1 ಗ್ೂೇಲ್ನಗಳಂದ ಗ್ದಿುದ್ ಎಂದನ ಹ್ಚ್ಚುನ್ ಭಾರತಿೇಯ ಕ್ರರಕ್ಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನ್ನ್ಪಿಸಕ್ೂಳುುತ್ಾುರ್, ಇದನ ಆಸೇಸ್ಟ ನ್ಲ್ದಲಿಲ ಅವರ ಮೊದಲ್ ಪ್ಂದಯವಾಗಿದ್. ಸೇಮಿತ ಓವರ್‌ಗಳ ಕಾಲ್ನಗಳಲಿಲ ಏನಾಯಿತನ ಎಂಬನದನ್ನು ನ್ನ್ಪಿಸಕ್ೂಳುಲ್ನ ಅನ್ೇಕರಿಗ್ ಸ್ಟಾಧ್ಯವಾಗನವುದಿಲ್ಲ. 

ಈ ಸಮಯದಲಿಲ, ಇಲಿಲಯವರ್ಗ್ ಪ್ೂರ್ೈಗ್ೂಂಡ ಎರಡನ ಟ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಂದಯಗಳಲಿಲ ನಾಟಕದ ಕ್ೂರತ್್ಯಿಲ್ಲ. ಅಡಿಲ್್ೇಡ್‌ನ್ಲಿಲನ್ಡ್ದ ಆರಂಭಿಕ ಟ್ಸ್ಟ್್‌ನ್ಲಿಲತಂಡಗಳ ಅದೃಷ್್ ಹಂಸ್ಟಾತಮಕವಾಗಿ ತಿರನಗಿತನ, ಇದನ ಪ್ಾರಸಂಗಿಕವಾಗಿ ವಿದ್ೇಶದಲಿಲ ಆಡಿದ ಮೊದಲ್ ದಿನ್ ಮತನು ರಾತಿರ ಟ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಂದಯವಾಗಿದ್. ಅಲ್ಾಾವಧಿಯ ಹನಚ್ನು ನ್ೂೇಡನವ ಮೊದಲ್ನ ಸಂದಶೈಕರನ ತಮಮದ್ೇ ಆದದುನ್ನು ಹ್ೂಂದಿದುರನ.

ವಿರಾಟ್ ಕ್ೂಹಲಮತನುಅವರ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ತಮಮ ಕಡಿಮ ಟ್ಸ್ಟ್ ಇನಿುಂಗ್ಸಾ ಮೊತುಕ್ೆ (36)  ಹ್ೂಡ್ದರನ ಮತನು8 ವಿಕ್ಟ್್‌ಗಳ ಗ್ಲ್ನವಿಗ್ ಕನಸದನ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನ್ೂೇವುಂಟನ ಮಾಡಿದರನ. 

ಮಲ್್ೂಬೇನ್್‌ೈನ್ಲಿಲ ನ್ಡ್ದ ಎರಡನ್ೇ ಟ್ಸ್ಟ್್‌ನ್ಲಿಲ ಹ್ಚ್ನು ಜನ್ರನ ಭಾರತಕ್ೆ ಅವಕಾಶ ನಿೇಡಿಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗಿ ಏನಾಯಿತನ ಎಂಬನದನ ಎಲ್ಲರ ಉಸರನ್ನು ತ್್ಗ್ದನಕ್ೂಂಡಿತನ. ವಿರಾಟ್ ಕ್ೂಹಲ ಮತನುಮೊಹಮಮದ್ ಶಮಿ ಅವರಂತಹ ಪ್ರಮನಖ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಅವರನ ಕಳ್ದನಕ್ೂಂಡಿದುರೂ ಸಹ,  ಟೇಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಂದನ ಸಮಗರ, ದೃಡಿಕರಿಸಿದ್ಾಾರೆ ಮತನು ಬ್ಂಬಲಿಸಲ್ಾಗದ ಘಟಕವಾಗಿ ತ್್ೂೇರಿಸದ್. 

ಇದರ ಫಲಿತ್ಾಂಶವು ಅದನುತವಾದ 8 ವಿಕ್ಟ್್‌ಗಳ ಗ್ಲ್ನವು, ಅದನ ಸರಣಿಯನ್ನು 1-1ರಲಿಲ ಸಮಗ್ೂಳಸಲಿಲ್ಲ ಆದರ್ ಈ ಪ್ರಸನುತ ತಂಡವು ಕಠಿರ್ವಾಗಿ ಹಮಮಟ್ಸನವ ಸ್ಟಾಮಥಯೈವನ್ನು ಹ್ೂಂದಿದ್ ಎಂಬನದನ್ನು ತ್್ೂೇರಿಸದ್. 

ಭಾರತಕಾೆಗಿ ಆರ ಅಶಿಿನ್ ಮತನುರವಿೇಂದರ ಜಡ್ೇಜಾ ಮಲ್್ೂಬೇನ್್‌ೈನ್ಲಿಲನ್ಡ್ದ ಬಾಕ್ರಾಂಗ್ಸ ಡ್ೇ ಟ್ಸ್ಟ್್‌ನ್ಲಿಲಒಟನ್ 8 ವಿಕ್ಟ್್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ಡ್ದರನ. ಪ್ಶಿುಮ ಭಾರತದ ಆಟಗಾರರಾದ ಕ್ರರಸ್ಟ ಗ್ೇಲ್, ದನಬ್ೈನ್ಲಿಲನ್ ಅಲಿ್ಮೇಟ್ ಕ್ರರಕ್ಟ್ ಚಾಲ್್ಂಜ್ ಯಂದಿಗ್ ತಡವಾಗಿ ಕಾಯೈನಿರತವಾಗಿದ್, ಸಂದಶೈಕರಿಗ್ ಮೇಲ್ನಗ್ೈ ಇದ್ ಎಂದನ ಭಾವಿಸನತ್ಾುರ್.

Be the first to comment on "ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಇದ್ು ಭಾರತಕ್್ೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದ್, ಸಿಡ್ನಿ ಟ್ಸ್ಟ್‌ಗ್ ಅವರಿಗ್ ಆವ್ೇಗವಿದ್ ಎಂದ್ು ಕ್ರಿಸ್ ಗ್ೇಲ್ ಹ್ೇಳಿದಾಾರ್:"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*