ಭಾರತದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪ್ರವಾಸಕಕೆ ರಾಹುಲ್ ದ್ಾರವಿಡ್ ಮುಖ್ಯ ಕಕ ೀಚ್ ಆಗಲಿದ್ಾಾರಕ:

ಭಾರತವು ಮೂರು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪರವಾಸ ಮತುು ಜುಲೆೈ 13 ರಂದ್ 27 ರವರೆಗೆ ಎರಡನೆೀ T-20 ತಂಡಗಳೆ ಂದಿಗೆ ಎರಡನೆೀ ಸ್ಟ್ರಂಗ್ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಪರವಾಸ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಹ ೇಳಿದರು. ಜುಲೆೈನಲಿಿ ಯೀಜಿಸ್ಟ್ದ್ಂತೆ ಭಾರತದ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪರವಾಸವು ಮುಂದ್ುವರದ್ರೆ, ರಾಹುಲ್ ದಾರವಿಡ್ ಅವರನುು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರರಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲಿಿ ಅವರ ಕೆಲವು ಸಹಚರರೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ್ ಮುಖ್ಯ ಕೊೀಚ್ ಆಗಿ ಕಾಣಬಹುದ್ು ಎಂದು ಹ ೇಳಿದರು. ಭಾರತದ್ ಕ್ರರಕೆಟ್ ನಿಯಂತರಣ ಮಂಡಳಿಯ (ಬಿಸ್ಟ್ಸ್ಟ್ಐ) ಮೂಲಗಳು ರಾಹುಲ್ ದಾರವಿಡ್, ಪರಾಸ್ ಮಾಂಬ್ೆರ ಮತುು ಇತರ ಸ್ಟ್ಬಬಂದಿಯಂದಿಗೆ ಸ್ಟ್ೀಮಿತ ಓವರ್‌ಗಳ ಸರಣಿಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾಕೆೆ ತೆರಳಲಿದಾಾರೆ ಎಂದ್ು ಖ್ಚಿತಪಡಿಸ್ಟ್ದ್ಾಾರ . ರವಿಶಾಸ್ಟ್ಿ, ಭಾರತ್ ಅರುಣ್ ಮತುು ಆರ.ಶ್ರೀಧರ ಅವರು ಜೂನ್ ಮತುು ಸೆಪೆಟಂಬರ ನಡುವೆ ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ ಚಾಂಪಿಯನ್್‌ಶ್ಪ್ ಮತುು ಇಂಗೆಿಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ್ ಟೆಸ್ಟ ಪಂದಯಗಾಗಿ ಭಾರತ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಇಂಗೆಿಂಡ್್‌ಗೆ ಪರಯಾಣ ಬ್ೆಳೆಸಲಿದಾಾರೆ. ಈ ಹಂದೆ ಭಾರತೀಯ ಅಂಡರ-19 ಮತುು ಎ ತಂಡಗಳೆ ಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ ರಾಹುಲ್ ದಾರವಿಡ್ ಹೆಚಿಿನ ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಉತುಮ ಸಂಬಂಧವನುು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದಾಾರೆ ಮತುು ಅವರ ಅನುಭವವು ತಂಡಕೆೆ ಸೂಕುವಾಗಿರುತುದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಎನ್್‌ಸ್ಟ್ಎಯ ಕೆಲವು ಸದ್ಸಯರು ಇಂಗೆಿಂಡ್್‌ನಲಿಿನ ಮಹಳಾ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಕಾಯಯನಿರತವಾಗಿದ್ಾರೆ, ದಾರವಿಡ್, ಪಾಯರಾಸ್ ಮತುು ಇನೂು ಕೆಲವರು ಸ್ಟ್ೀಮಿತ ಓವರ್‌ಗಳ ಸರಣಿಗಾಗಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪರವಾಸ ಮಾಡುತಾುರೆ ಎಂದ್ು ಮಂಡಳಿಯ ಅಧಿಕಾರಯಬಬರು ತಳಿಸ್ಟ್ದಾಾರೆ. ಅಭಯ್ ಶ್ಮಾಯ ಮತುು ಶ್ವ ಸುಂದ್ರ ದಾಸ್ ಭಾರತೀಯ ಮಹಳಾ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಪರವಾಸ ಕೆೈಗೊಳಳಲಿದಾಾರೆ.
ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪರವಾಸವು ರಾಹುಲ್ ದಾರವಿಡ್ ಅವರು 2014 ರಲಿಿ ಇಂಗೆಿಂಡ್ ಪರವಾಸದ್ಲಿಿ ಬ್ಾಯಟಂಗ್ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ ನಂತರ ಭಾರತ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ ಎರಡನೆೀ ಪಂದ್ಯವಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರರಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮುಖ್ಯಸಥ ರಾಹುಲ್ ದಾರವಿಡ್ ಅವರು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪರವಾಸಕೆೆ ಭಾರತೀಯ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ವ ೈಟ್ ಬಾಲ್ ತರಬ್ೆೀತುದಾರರಾಗಿ ಪರಯಾಣಿಸಲು ಮುಂಚೂಣಿಯಲಿಿದಾಾರೆ ಹಾಗೂ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ಶಿಖರ್ ಧವನ್ ಮತ್ುು ಶ ರೇಯಸ್ ಅಯಯರ್ ನಾಯಕತ್ವದ ಸ್ಪರ್ ಿಯಲ್ಲಿದ್ಾಾರ ಎಂದು ಹ ೇಳಿದರು. ಮುಖ್ಯ ಕೊೀಚ್ ರವಿಶಾಸ್ಟ್ಿ ಅವರ ಅನುಪಸ್ಟ್ಥತಯಲಿಿ, ನೂಯಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ್ ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ ಚಾಂಪಿಯನ್್‌ಶ್ಪ್ ಮತುು ಇಂಗೆಿಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ್ ಐದ್ು ಟೆಸ್ಟ ಸರಣಿಗಳಿಗಾಗಿ ಯುಕೆ ಯಲಿಿ ಭಾರತೀಯ ಟೆಸ್ಟ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಇರಲಿದಾಾರೆ. ಭಾರತದ್ ಮಾಜಿ ಎ ಮತುು ಅಂಡ್ರ್ 19 ವರ್ಯದೊಳಗಿನ ತರಬ್ೆೀತುದಾರ ದಾರವಿಡ್ ಜುಲೆೈನಲಿಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ್ಲಿಿ ಏಕದಿನ ಮತುು T-20 ಪಂದ್ಯಗಳನುು ಆಡುವ ಸ್ಟ್ೀಮಿತ ಓವರ್‌ಗಳ ತಂಡದ್ ಉಸುುವಾರ ವಹಸ್ಟ್ಕೊಳಳಲು ನೆಚಿಿನ ಅಭಯರ್ಥಯ ಎಂದ್ು ಇಎಸ್್‌ಪಿಎನ್್‌ ಕ್ರರನ್್‌ಫೊದ್ಲಿಿ ವರದಿ ತಳಿಸ್ಟ್ದೆ.

Be the first to comment on "ಭಾರತದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪ್ರವಾಸಕಕೆ ರಾಹುಲ್ ದ್ಾರವಿಡ್ ಮುಖ್ಯ ಕಕ ೀಚ್ ಆಗಲಿದ್ಾಾರಕ:"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*