ಭಾರತದ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ನಾಯಕಿ ಹಮಮನ್‌ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಕ ೀವಿಡ್-19 ಪರ ಧನಾತಮಕ ಪರೀಕ್ಷ ನಡ ಸಿದ್ಾಾರ :

India women T20 captain Harmanpreet Kaur tests COVID-19 positive
India women T20 captain Harmanpreet Kaur tests COVID-19 positive

ಭಾರತದ ಮಹಿಳಾ T-20I ನಾಯಕಿ ಹಮನ್‌ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಕ ೀವಿಡ್-19 ಪರ ಧನಾತಮಕ ಪರೀಕ್ಷ  ನಡ ಸಿದದು, ಕಳ ದ ವಾರದಲ್ಲಿಐದನ ೀ ಭಾರತದ ಕ್ರರಕ ಟಿಗ ಎಂಬ ಹ ಗಗಳಿಕ ಗ ಪಾತರವಾಗಿದ . ಹಮಮನ್‌ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಮನ ಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಪರತ ಯೀಕತ ಯಲ್ಲಿದದು, ಸೌಮಯ ರ ೀಗಲಕ್ಷಣಗಳನದು ಅನದಭವಿಸ್ದತ್ತಿದಾುರ . ಮಾರ್್‌ಮನಲ್ಲಿಭಾರತ ಮತದಿದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರರಕಾ ಮಹಿಳ ಯರ ನಡದವಿನ ಏಕದಿನ ಸ್ರಣಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಹಮಮನ್‌ಪ್ರೀತ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದುರದ. 

ಅಂತ್ತಮ ಏಕದಿನ ಪಂದಯದಲ್ಲಿಅವರು ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ T-20I ಸ್ರಣಿಯನದು ಆಡಲ್ಲಲಿ. 

ಲಖನೌದಲ್ಲಿನಡ ದ 5 ಪಂದಯಗಳ ಸ್ರಣಿಯಲ್ಲಿನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷ ಗ ಒಳಗಾಗದತ್ತಿದುರಂದ ಭಾರತ ಮತದಿದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರರಕಾ ಮಹಿಳ ಯರ ನಡದವಿನ ಏಕದಿನ ಸ್ರಣಿಯ ನಂತರವ ೀ ಹಮಮನ್‌ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ವ ೈರಸ್‌ಗ ತದತಾಿಗಿರಬ ೀಕದ. ಮಾರ್ಮ 17 ರಂದದ ನಡ ದ ಅಂತ್ತಮ ಏಕದಿನ ಪಂದಯದ ವ ೀಳ  ಹಮಮನ್‌ಪ್ರೀತ್ ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ T-20I ಗಳನದು ಆಡಲ್ಲಲಿ. ಕಳ ದ ನಾಲದು ದಿನಗಳಿಂದ ಲಘು ಜ್ವರ ಬಂದ ನಂತರ ಹಮಮನ್‌ಪ್ರೀತ್ ತನುನದು ತಾವ ೇ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕ ಂಡಿದಾುರ ಎಂದದ ಕ್ರರಕ ಟಿಗನ ಆಪಿಮ ಲವಂದದ ಪ ರಸ ಟ್ರಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಕ ು ತ್ತಳಿಸಿದ . 

ಕಳ ದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನನ ್ನೊಂದಿಗ ಸೊಂಪಕಕಕ್ ೆ ಬೊಂದ ಎಲ್ಿ ಜನರಿಗ ದಯವಿಟ್ುು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಪರಿೇಕ್ಷಿಸಬ ೇಕ್ ೊಂದು ವಿನೊಂತಿ. ದ ೇವರ ಅನುಗರಹದಿೊಂದ ಮತುು ನಿಮಮ ಶುಭಾಶಯಗಳೊಂದ ನಾನು  ಶೇಘ್ರದಲ ಿೇ ಮೈದಾನಕ್ ೆ ಬರುತ ುೇನ . ನಿೇವ ಲ್ಿರ್ ದಯವಿಟ್ುು ಮಾಸ್ಕೆ ಧರಿಸಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿ ಎೊಂದು  ಸೊಂದ ೇಶವನುನ ಸ ೇರಿಸಲಾಗಿದ . 

ಕ್ರರಕ ಟಿಗ ಸ್ವತಃ ಸ ೀಮವಾರ ಮನ ಯ ಕಾಯರ ಂಟ ೈನ್‌ನಲ್ಲಿದಾುರ ಎಂದದ ದೃಡ ಪಡಿಸಿದರದ.

ನಾನು ಕ್ ್ೇವಿಡ್-19 ಗಾಗಿ ಧನಾತಮಕತ ಯನುನ ಪರಿೇಕ್ಷಿಸಿದ ದೇನ . ಅಧಿಕ್ಾರಿಗಳು ಮತುು ನನನ ವ ೈದಯರು  ಸಲ್ಹ ನಿೇಡಿದ ಎಲಾಿ ಮಾಗಕಸ್ಚಿಗಳನುನ ಅನುಸರಿಸುವ ಮ್ಲ್ಕ ನಾನು ಸರಿಯಾಗಿದ ದೇನ ಮತುು  ನನನನುನ ನಿಬಕೊಂಧಿಸಿಕ್ ್ೊಂಡಿದ ದೇನ ಎೊಂದು ಹಮಕನ ಪ್ರೇತ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧಯಮದಲ್ಲಿ ಬರ ದಿದಾದರ . 

ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಮಕನ ಪ್ರೇತ್ ಕ್ೌರ್ ಉತುಮ ಫಾರ್ ಕನಲ್ಲಿದದರು, ಏಕ್ ೊಂದರ ಮಧಯಮ ಕರಮಾೊಂಕದ ಬಾಯಟ್ರ್ ಅಧಕಶತಕ ಮತುು40 ಕಿೆೊಂತ ಹ ಚ್ುು ಸ ್ೆೇರ್ ಗಳಸಿದರು. ಆದರ ಭಾರತ T 20I ಮತುುಏಕದಿನ ಸರಣಿಗಳನುನ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರರಕ್ಾ ಮಹಿಳ ಯರಿಗ ಕಳ ದುಕ್ ್ೊಂಡಿತು. 

ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಕಿರಕ್ ಟಿಇಫಾಕನ ಪಠಾಣ್ ಅವರು ಕ್ ್ೇವಿಡ್-19 ಗಾಗಿ ಧನಾತಮಕ ಪರಿೇಕ್ಷ  ನಡ ಸಿದಾದರ ಆದರ ರ ್ೇಗಲ್ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಿಎೊಂದು ಹ ೇಳದಾದರ . 

ಈ ತಿೊಂಗಳ ಆರೊಂಭದಲ್ಲಿ ರಾಯ ಪುರದಲ್ಲಿನಡ ದ ರಸ ುಸುರಕ್ಷತ ವಿಶವ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿಭಾಗವಹಿಸಿದ ನೊಂತರ ಧನಾತಮಕ ಪರಿೇಕ್ಷ ನಡ ಸಿದ 4ನ ೇ ಮಾಜಿ ಭಾರತಿೇಯ ಕಿರಕ್ ಟಿಗ ಎೊಂಬ ಹ ಗಗಳಕ್ ಗ ಇಫಾಕನ ಪಾತರರಾದರು. T-20 ಪೊಂದಾಯವಳಯ ನೊಂತರ ಸಚಿನ ತ ೊಂಡ್ಲ್ೆರ್, ಯ್ಸುಫ್ ಪಠಾಣ್ ಮತುು ಎಸ್ಕ.ಬದಿರನಾಥ್ ಕ್ಡ ವ ೈರಸ್ಕ ಗ ತುತಾುಗಿದದರು.

Be the first to comment on "ಭಾರತದ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ನಾಯಕಿ ಹಮಮನ್‌ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಕ ೀವಿಡ್-19 ಪರ ಧನಾತಮಕ ಪರೀಕ್ಷ ನಡ ಸಿದ್ಾಾರ :"

Leave a comment

Your email address will not be published.