ಬಿಸಿಸಿಐ ಕೆ ೋರಿಕೆಯ ನಂತರ, ಯುಕೆಗೆ ಭಾರತೋಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಆಗಮಿಸಿದ ನಂತರ ಇಸಿಬಿ ಕಠಿಣ ಸಂಪಕಕತಡೆಯನುು ಸಡಿಲಿಸುತತದೆ:

ಭಾರತದ ಅಭಿಯಾನವು ಜೂನ್ 18 ರಿಂದ ಡಬ್ಲೂಯೂಟಿಸಿ ಫೆೈನಲೊನಿಂದಿಗೆ ಪ್ಾಾರಿಂಭವಾಗುತತದೆ.ಯುನೆೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ ಡಮ್ (ಯುಕೆ)ಗೆ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರು ಆಗಮಿಸಿದ ನಿಂತರ ಸಿಂಪರ್ಕತಡೆಯನುನ ರ್ಡಿಮೆ ಮಾಡುವಿಂತೆ ಇಿಂಗೆಯಿಂಡ್ ಮತುತ ವೆೀಲ್ಸ್ ಕಾಕೆಟ್ ಮಿಂಡಳಿ, ಭಾರತದ ಕಾಕೆಟ್ ನಿಯಿಂತಾಣ ಮಿಂಡಳಿಯ (ಬಿಸಿಸಿಐ) ಮನವಿಯನುನ ಸಿವೀರ್ರಸಿದೆ.

ನಾಯರ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಯ ನೆೀತೃತವದ ಟಿೀಮ್ ಇಿಂಡಿಯಾ ಜೂನ್ 18 ರಿಂದ ಸೌತಾಿಂಪಟನ್ ನ ರೊೀಸ್ ಬೌಲ್ಸ ನಲ್ಲಯ ನೂೂಜಿಲೆಿಂಡ್ ವಿರುದಧದ ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ ಚಾಿಂಪಿಯನ್ ಶಿಪ್ ಫೆೈನಲ್ಸ ನೊಿಂದಿಗೆ ತಮಮ ಅಭಿಯಾನವನುನ ಪ್ಾಾರಿಂಭಿಸಲು ಸಜ್ಾಾಗಿದೆ. ಅದರ ನಿಂತರ ಭಾರತ ಆಗಸ್ಟ ಮೊದಲ ವಾರದಿಿಂದ ಸೆಪ್ೆಟಿಂಬ್ಲರ್ ಎರಡನೆೀ ವಾರದವರೆಗೆ ಇಿಂಗೆಯಿಂಡ್ ವಿರುದಧ ಐದು ಟೆಸ್ಟ ಪಿಂದೂಗಳನುನ ಆಡಲ್ಲದೆ. ಟೆಾಿಂಟ್ ಬಿಾಡ್ಾ, ಲಾಡ್್ಕ, ಹೆಡಿಿಂಗೆಯ, ಕೆನಿನಿಂಗಟನ್ ಓವಲ್ಸ ಮತುತ ಓಲ್ಸ್ ಟಾಾಫೀಡ್ಕ ಈ ಸರಣಿಯ ಆತಥೆೀಯರು ಎಿಂದು ಹೆೀಳಿದರು. ಮೂಲೆಗುಿಂಪು ಅವಧಿಗೆ ಸಿಂಬ್ಲಿಂಧಿಸಿದಿಂತೆ, ಬಿಸಿಸಿಐ ಭಾರತೀಯ ಕಾಕೆಟಿಗರು ಯುಕೆಗೆ ತಲುಪಿದಾಗ ಅವರ ಅವಧಿಯನುನ ರ್ಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಬ್ಲಯಸಿದದರು. ಫೆೈನಲ್ಸ ಗೆ ಮುನನ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಭಾೂಸ ನಡೆಸಬೆೀಕೆಿಂದು ಬಿಸಿಸಿಐ ಈ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ. ಎರಡು ಪಿಂದೂಗಳ ಟೆಸ್ಟ ಸರಣಿಯಲ್ಲ ಯಇಿಂಗೆಯಿಂಡ್ ವಿರುದಧ ಆಡುವಾಗ ಬಾಯೂಕ್ ಕಾೂಪ್್ ಪಿಂದೂದ ಅಭಾೂಸವನುನ ಹೊಿಂದಿರುತತದೆ ಆದದರಿಂದ 10 ದಿನಗಳ ಸಿಂಪರ್ಕತಡೆಯನುನ ರ್ಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ವಿನಿಂತಸಲಾಗಿದೆ ಎಿಂದು ಇನೆ್ೈಡ್ ಸೊಪೀಟ್ಕ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ವಿನಿಂತಯನುನ ಇಸಿಬಿ ಅಿಂಗಿೀರ್ರಸಿದೆ ಎಿಂದು ಈಗ ತಳಿದುಬ್ಲಿಂದಿದೆ, ಅಿಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರು ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಹೊೀಟೆಲ್ಸ ನಲ್ಲಯ ಸಿಂಪರ್ಕತಡೆಯನುನ ಮಾಡಬೆೀಕಾಗುತತದೆ. ನಾಲಕನೆೀ ದಿನದಿಿಂದ, ಕೆೀನ್ ವಿಲ್ಲಯಮ್ನ್ ಅವರ ಕವಿಸ್ ವಿರುದಧದ ಆಟಕೆಕ ಅಭಾೂಸ ಮಾಡಲು ಅವರಗೆ ಅವಕಾಶ್ ನಿೀಡಲಾಗುತತದೆ ಎಿಂದು ಹೆೀಳಿದರು.

ಸೌತಾಿಂಪಟನ್ ನಲ್ಲಯ ಸುಮಾರು 4000 ಪ್ೆಾೀಕ್ಷರ್ರಗೆ ಅವಕಾಶ್ ನಿೀಡಲಾಗುವುದು ಎಿಂದು ತಳಿದುಬ್ಲಿಂದಿದೆ ಹಾಗೂ ಮೆೀ 19 ರಿಂದು ಒಿಂದೆೀ ಸಥಳದಲ್ಲ ಯಹಾೂಿಂಪ್ ಶೆೈರ್ ಮತುತ ಲ್ಲೀಸೆಸಟರ್ ಶೆೈರ್ ನಡುವಿನ ಕೌಿಂಟಿ ಚಾಿಂಪಿಯನ್ ಶಿಪ್ ಪಿಂದೂದಲ್ಲಯ 1500 ಜನರು ಭಾಗವಹ್ಲಸಿದದರು. ನಾವು ಇಿಂದಿನಿಿಂದ ನಾಲುಕ ದಿನಗಳ ಕೌಿಂಟಿ ಆಟವನುನ ನಡೆಸುತತದೆದೀವೆ ಮತುತ ಸೆಪ್ೆಟಿಂಬ್ಲರ್ 2019ರ ನಿಂತರ ಮೊದಲ ಬಾರಗೆ ಇಿಂಗೆಯಿಂಡ್ ನಲ್ಲಯ ಕಾಕೆಟ್ ಪಿಂದೂಕೆಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ್ ನಿೀಡಲಾಯಿತು. ಈ ಸುತತನ ಇತರ ಕೌಿಂಟಿ ಆಟಗಳು ನಾಳೆ ಪ್ಾಾರಿಂಭವಾಗಲ್ಲವೆ ಮತುತ ಆ ಆಟಗಳೂ ಜನಸಿಂದಣಿಯನುನ ನೊೀಡುತತವೆ ಎಿಂದು ಹಾೂಿಂಪ್ ಶೆೈರ್ ಕೌಿಂಟಿ ರ್ಯಬ ನ ಮುಖ್ೂಸ ಥ ರಾಡ್ ಬಾಾನ್್ ಗೊಾೀವ್ ಹೆೀಳಿದಾದರೆ. ನಾವು ಈಗಾಗಲೆೀ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಿಂದ ಎರಡು ಪಟುಟ ಹೆಚ್ುಿ ಅಜಿಕಗಳನುನ ಸಿವೀರ್ರಸಿದೆದೀವೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕತಯ ಆಟವಾಗಿದುದ ಇದಕೆಕ ಉತತಮ ಬೆೀಡಿಕೆಯಿದೆ ಎಿಂದು ಹೆೀಳಿದರು.

Be the first to comment on "ಬಿಸಿಸಿಐ ಕೆ ೋರಿಕೆಯ ನಂತರ, ಯುಕೆಗೆ ಭಾರತೋಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಆಗಮಿಸಿದ ನಂತರ ಇಸಿಬಿ ಕಠಿಣ ಸಂಪಕಕತಡೆಯನುು ಸಡಿಲಿಸುತತದೆ:"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*