ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2021 ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ರದ್ದುಗಕ ೊಂಡಿದಕ ಆಟಗಾರರನ್ದು ಮನಕಗಕ ವಾಪಾಸ್ ಕಳುಹಿಸಲಾಗದತ್ತಿದಕ ಎೊಂದ್ದ ಬಿಸಿಸಿಐ ಹಕೀಳಿದಕ:

ತುತುು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲ್ಲೀಗ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ಬೊೀರ್ಡು ಆಫ್ ಕಂಟೊರೀಲ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ತುತುು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಾುನು ಮತದಂದ ಈ ಸೀಸನ್ ಅನುು ಮುಂದೂಡಲು ನಿರ್ುರಿಸದ್ಾಾರೆ. ಆಟಗಾರರು, ಸಹಾಯಕ ಸಬ್ಬಂದ ಹಾಗೂ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲ್ಲೀಗ್ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಇತರರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬ್ಗೆೆ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಿಸಸಐ ಬ್ಯಸುವುದಲಿ. ಎಲ್ಾಿ ಪಾಲುದ್ಾರರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಅರೊೀಗಯ ಮತುು ಯೀಗಕ್ೆೀಮವನುು ಗಮನದಲ್ಲಿಟುುಕೊಂಡು ಈ ನಿರ್ಾುರ ತೆಗುದುಕೊಳ್ಳಲ್ಾಗಿದ್ೆ ಎಂದು ಹೆೀಳಿದರು. ಇದು ಕಷ್ುಕರ ಸಮಯಗಳ್ು ವಿಶೆೀಷ್ರ್ಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮತುು ನಾವು ಕೆಲವು ಸಕರಾತಮಕತೆ ಮತುು ಉಲ್ಾಿಸವನುು ತರಲು ಪ್ರಯತ್ನುಸದಾರು ಪ್ಂದ್ಾಯವಳಿಯನುು ಈಗ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸುವುದು ಕಡ್ಾಾಯರ್ಾಗಿದ್ೆ ಮತುು ಈ ಪ್ರಯತುದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ನಯಬ್ಬರೂ ತಮಮ ಕುಟುಂಬ್ಗಳಿಗೆ ಹಿಂತ್ನರುಗುತಾುರೆ. ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲ್ಲೀಗ್ 2021ರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಎಲ್ಾಿ ಆಟಗಾರರು ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ ಸಬ್ಬಂದ ಸುರಕ್ಷಿತರ್ಾಗಿ ಸಾಗಿಸಲು ವಯವಸೆೆ ಮಾಡಲು ಬಿಸಸಐ ತನು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಎಲಿವನುು ಮಾಡುತುದ್ೆ. ಸ ೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಕ ೋಲ್ಕತಾ ನ ೈಟ್ ರ ೈಡರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚ ನ ನೈ ಸ ಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ನ ಆಟಗಾರರತ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಧನಾತ್ಮಕ ಪರಿೋಕ್ಷ ನಡ ಸಿದ ನಿಂತ್ರ, ದ ಹಲಿ ಮತ್ತು ಚ ನ ನೈನಲಿಿ ಸಿಬ್ಬಿಂದಿಯಿಂದಿಗ , ಬಿಸಿಸಿಐ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲ್ಲೀಗ್ ಅನತನ ಮತಿಂಬ ೈಗ ಸಥಳಾಿಂತ್ರಿಸತವಲಿಿ ಮತ್ತು ಕ ಲ್ಕತಾು ಹಾಗೂ ಬ ಿಂಗಳೂರಿನ ಸಥಳಗಳನುು ರದತುಗ ಳಿಸತವಲಿಿ ನಿರತ್ವಾಗಿದ . ಸ ೋಮವಾರ ಎರಡತ ಫಾಿಿಂಚ ೈಸಿಗಳಲಿಿ ಕ ೋವಿಡ್-19 ಪಿಕರಣಗಳು ಬ್ಂದ ನಿಂತ್ರ ಸನ್‌ರ ೈಸರ್ಸ್ ಹ ೈದರಾಬಾದ್ ವಿಕ ಟ್್‌ಕೋಪರ್ ವೃದಿಿಮಾನ ಸಹಾ ಮಿಂಗಳವಾರ ಬ ಳಿಗ ೆ ಧನಾತ್ಮಕ ಪರಿೋಕ್ಷ ನಡ ಸಿದರತ.
ವೃದಿಿಮಾನ್‌ ಸಹಾ ಪರಿೋಕ್ಷ ಯತ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರತವುದರಿಿಂದ ಮಿಂಗಳವಾರ ಸಿಂಜ ಎರ್ಸ್‌ಆರ್್‌ಹ ಚ್ ಮತ್ತು ಹಾಲಿ ಚಾಿಂಪಿಯನ ಮತಿಂಬ ೈ ಇಿಂಡಿಯನಸ ನಡತವಿನ ಪಿಂದಯವನತನ ಸಹ ಮತಿಂದ ಡಿದರು. ಆರ್್‌ಸಿಬಿ ಮತ್ತು ಕ ಕ ಆರ್ ನಡತವಿನ ಪಿಂದಯವನತನ ಈಗಾಗಲ ೋ ಮತಿಂದ ಡಲಾಗಿದುರಿಿಂದ ಮತ್ತು ಸಿಎರ್ಸ್‌ಕ ಹಾಗೂ ರಾಜಸಾಥನ ರಾಯಲ್ಸಸ ನಡತವಿನ ಪಿಂದಯವನತನ ಚ ನ ನೈ ಘಟಕವು ಕಟತುನಿಟ್ಟುನ ಸಿಂಪಕ್ತ್ಡ ಯನತನ ಹ ಿಂದಿದುರಿಿಂದ ಅದನತನ ರದತುಗ ಳಿಸಲ್ತ ನಿರ್ುರಿಸದರು. ಚ ನ ನೈ ಸ ಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ನ ಬೌಲಿಿಂಗ್ ತ್ರಬ ೋತ್ತದಾರ ಎಲ್ಸ.ಬಾಲಾಜಿ ಕೊೀವಿರ್ಡ-19 ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹಿಂದಿರತಗತವುದತ ವಿಷಯಗಳನತನ ಇನನಷತು ಸಿಂಕೋಣ್ಗ ಳಿಸಿತ್ತ. ಎರಡತ ದಿನಗಳಲಿಿ ಕೊೀವಿರ್ಡ-19 ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲ್ಲೀಗ್ ಅನತನ ಆವರಿಸಿತ್ತ ಮತ್ತು ಬಿಸಿಸಿಐಗ ಅದನತನ ಅಮಾನತ್ತಗ ಳಿಸತವುದನತನ ಬಿಟತು ಬ ೋರ ದಾರಿಯಿಲ್ಿ. ಪಿಂದಾಯವಳಿಯನತನ ಒಿಂದ ೋ ಸಥಳಕ ಕ ಸಥಳಾಿಂತ್ರಿಸತವುದತ ಎಿಂದಿಗ ಒಿಂದತ ಆಯ್ಕಕಯಾಗಿರಲಿಲ್ಿ ಎಿಂದತ ತ್ರಳಿದತಬ್ಿಂದಿದ . ನಾವು ಅತ್ತಯತ್ುಮ ಇಿಂಗ ಿಿಂಡ್ ಸರಣಿಯನತನ ಹ ಿಂದಿದ ುೋವ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಕಿೋಡಾಿಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪ ಿೋಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮಾಯಚ್ ವಿೀಕ್ಷಿಸಲು ಅನತಮತ್ರಸಲಾಗಿದ . ಆದುರಿಿಂದ ಸಾಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಈ ವಷ್ದ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲ್ಲೀಗ್ ಅನತನ ಯತಎಇಯಲಿಿ ಆಯೋಜಿಸತವ ಬ್ಗ ೆ ಯೋಚಿಸಲಿಲ್ಿ.

Be the first to comment on "ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2021 ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ರದ್ದುಗಕ ೊಂಡಿದಕ ಆಟಗಾರರನ್ದು ಮನಕಗಕ ವಾಪಾಸ್ ಕಳುಹಿಸಲಾಗದತ್ತಿದಕ ಎೊಂದ್ದ ಬಿಸಿಸಿಐ ಹಕೀಳಿದಕ:"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*