‘ನಿಸ್ಸಂದ ೇಹವಾಗಿ’ ಕ ೊಹ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ್ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಆಲ್ ಫಾರ್ಮಾಯಾಟ್ ಬ್ಾಯಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ಾಾನದ ರ್ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಹ ೇಳಿದಾಾರ :

ವಿರಾಟ್ ಕ ೊಹ್ಲಿ ಇಂಗ ಿಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರಡನ ೇ ಬಾರಿಗ ತಮ್ಮ ತಂಡವನನು ಮ್ನನುಡ ಸಲನ ಸಜ್ಾಾಗನತ್ತಿದ್ದಂತ , ಅವರನ ಸಲ್ಾಮನ್ ಬಟ್್‌ರಿಂದ್ ಸಾಕಷ್ನು ಪ್ರಶಂಸ ಯನನು ಪ್ಡ ದಿದ್ಾದರ . ಅವರನ ಭಾರತದ್ ನಾಯಕನನನು ಪ್ರಸನಿತ ಯನಗದ್ ಅತನುತಿಮ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ಮಾುಾಟ್ ಆಟಗಾರ ಎಂದ್ನ ಕರ ದಿದ್ಾದರ . ಭಾರತ್ತೇಯ ಕ್ರರಕ ಟ್ ನಿರ್ಮಾಸಿದ್ ಶ ರೇಷ್ಠ ಬಾುಟ್ಸ್‌ಮ್ನ್್‌ಗಳ ಬಗ ೆ ನಿೇವು ರ್ಮಾತನಾಡನವಾಗ ವಿರಾಟ್ ಕ ೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಹ ಸರನ ಮೊದ್ಲ ಮ್ೊರನ ಸಾಾನಗಳಲ್ಲಿರಬ ೇಕನ. ಸನನಿಲ್ ಗವಾಸಕರ್ ಅವರನ 1970 ಮ್ತನಿ 80ರ ದ್ಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ್ ಪ್ರಧಾನ ಬಾುಟ್ಸ್‌ಮ್ನ್್‌ಗಳಾಗಿ ಪ್ಾರಬಲು ಸಾಧಿಸಿದ್ರ , ಸಚಿನ್ ತ ಂಡೊಲಕರ್ 1990 ಮ್ತನಿ 2000ರ ದ್ಶಕಗಳಲ್ಲಿ ದ್ ೇಶದ್ ಅತುಂತ ಸಂಪ್ೂರ್ಾ ಬಾುಟ್ಸ್‌ಮ್ನ್್‌ ಆಗಿ ಹ ೊರಹ ೊರ್ಮಮದ್ರನ. ಅದ್ ೇ ರಿೇತ್ತ ಪ್ರಸನಿತ ಪೇಳಿಗ ಯಂದ್ ಕ ೊಹ್ಲಿಯವರನ ಒಬಬರನ ನ ನಪಡನವಷ್ನು ಕಾಲ ರನ್ ಸ ೊಕೇರಿಂಗ್ ವಿನ ೊೇದ್ದ್ಲ್ಲಿದ್ಾದರ ಮ್ತನಿ ಆಧನನಿಕ ಯನಗದ್ ಅತನುತಮ್ಿ ಬಾುಟ್ಸ್‌ಮ್ನ್ ಎಂದ್ನ ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಪಟ್ಟುದ್ಾದರ . ಪ್ರಸನಿತ ಪೇಳಿಗ ಯ ಫಾುಬ್ 5 ಬಾುಟ್ಸ್‌ಮ್ನ್್‌ಗಳ ಬಗ ೆ ನಿೇವು ರ್ಮಾತನಾಡನವಾಗ ಭಾರತದಿಂದ್ ಯಾವಾಗಲೊ ಕ ೊಹ್ಲಿ. ರ್ಮಾಜಿ ಕ್ರರಕ ಟ್ಟಗರು ಇದ್ನನು ನಂಬನತಾಿರ . ಕ ೊಹ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಶತಕವಿಲಿದ್ ಒಂದ್ೊವರ ವಷ್ಾ ಹ ೊೇಗಿರಬಹನದ್ನ, ಆದ್ರ ಭಾರತದ್ ನಾಯಕನ ಬಾುಟ್್‌ನಿಂದ್ ಯಾವುದ್ ೇ ರನ್್‌ಗಳ ಕ ೊರತ ಯಲಿ. ವಿರಾಟ್ ಕ ೊಹ್ಲಿ ಎಲ್ಾಿ ಸವರೊಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶವದ್ ಅತುಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲ್ಲ ಬಾುಟ್ಸ್‌ಮ್ನ್ ಎಂದ್ನ ನಾನನ ನಂಬನತ ಿೇನ . ಅದ್ರ ಬಗ ೆ ಯಾವುದ್ ೇ ಸಂದ್ ೇಹವಿಲಿ. ಅವರ ಪ್ರದ್ಶಾನಗಳು ತಮ್ಗಾಗಿಯೇ ರ್ಮಾತನಾಡನತಿವ ಮ್ತನಿ ಫಲ್ಲತಾಂಶಗಳನನು ತಮ್ಮ ತಂಡದ್ ಪ್ರವಾಗಿ ಪ್ರಿವತ್ತಾಸಿವ ಎಂದ್ನ ಬಟ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ ್ುೇತಿರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹ ೇಳಿದ್ರನ. ಬಟ್ ಅವರ ೊಂದಿಗ ವಾದ್ ರ್ಮಾಡನವುದ್ನ ಕಷ್ು. ಕ ೊಹ್ಲಿ ಟ ಸ್ು್‌ನಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ 52.37, ಏಕದಿನ ಪ್ಂದ್ುಗಳಲ್ಲಿ 59.07 ಮ್ತನಿ T-20I ಗಳಲ್ಲಿ 52.65ರ ಸರಾಸರಿಯನನು ಹ ೊಂದಿದ್ನದ, ಇಂದಿನ
ಪೇಳಿಗ ಯಂದ್ ಮ್ೊರನ ಫಾರ್ಮಾುಾಟ್್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ 50 ಕ್ರಕಂತ ಹ ಚ್ನು ಬಾುಟ್ಸ್‌ಮ್ನ್್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬಬರಾಗಿದ್ಾದರ . ಅಲಿದ್ 70 ಟನ್ ಸವರೊಪ್ಗಳನನು ಹ ೊಂದಿರನವ ಕ ೊಹ್ಲಿಗಿಂತ ಹ ಚ್ನು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಶತಕಗಳನನು ಯಾರೊ ಹ ೊಂದಿಲಿ. 43 ಶತಕಗಳ ಂದಿಗ ಹ ಚಿುನ ಏಕದಿನ ಶತಕಗಳ ದ್ೃಷ್ಟ್ುಯಂದ್ ಶ ರೇಷ್ಠ ಸಚಿನ್ ನಂತರದ್ ಸಾಾನದ್ಲ್ಲಿದ್ಾದರ . ಕ ೊಹ್ಲಿಯ 12,169 ರನ್್‌ಗಳ ಮೊತಿವು ಸಚಿನ್ ನಂತರ ಭಾರತದ್ ಎರಡನ ೇ ಏಕದಿನ ರನೆಳಿಸಿದ್ ಎರಡನ ೇ ಸಾಾನದ್ಲ್ಲದ್ಿ . ಏಕದಿನ ಪ್ಂದ್ುಗಳಲ್ಲಿ 8000, 9000, 10000, 11000 ಮ್ತನಿ 12,000 ರನೆಳಿಸಿದ್ ವ ೇಗದ್ ಬಾುಟ್ಸ್‌ಮ್ನ್ ಎಂಬ ವಿಶವ ದ್ಾಖಲ್ ಯನನು ಕ ೊಹ್ಲಿ ಹ ೊಂದಿದ್ಾದರ . ಭಾರತ್ತೇಯ ಬಾುಟ್ಸ್‌ಮ್ನ್್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕ ೊಹ್ಲಿ ಅತನುತಿಮ್ ಟ ಸ್ು ರ ೇಟ್ಟಂಗ್ (937 ಅಂಕಗಳು), ಏಕದಿನ ರ ೇಟ್ಟಂಗ್ (911 ಅಂಕಗಳು) ಮ್ತನಿ T-20I ರ ೇಟ್ಟಂಗ್ (897 ಅಂಕಗಳು) ಹ ೊಂದಿದ್ಾದರ .

Be the first to comment on "‘ನಿಸ್ಸಂದ ೇಹವಾಗಿ’ ಕ ೊಹ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ್ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಆಲ್ ಫಾರ್ಮಾಯಾಟ್ ಬ್ಾಯಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ಾಾನದ ರ್ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಹ ೇಳಿದಾಾರ :"

Leave a comment