ದ ೇಶೇಯ ಅಧಿವ ೇಶನ T-20 ವಿಶವಕಪ್‌ನ ಆತಿಥ್ಯದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲು ಮೇ 29 ರಂದು ಬಿಸಿಸಿಐ ಎಸ್‌ಜಿಎಂ:

ಕ ೋವಿಡ್-19 ಸರಾಂಕರಾಮಿಕ ರ ೋಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದ ೋಶವು ತತತರಿಸಿರುವಾಂತ ಯ 202122ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ದ ೋಶೋಯ ಕ್ರಾಕ ಟ್ ಸಿೋಸನ್ ಅನ್ುು ನ್ಡ ಸುವ ಸರಧ್ಯತ ಯನ್ುು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಭರರತೋಯ ಕ್ರಾಕ ಟ್ ಮಾಂಡಳಿ ಮೋ 29 ರಾಂದು ವಿಶ ೋಷ ಸರಮರನ್ಯ ಸಭ ಕರ ದಿದ . ದಿ ಬಿಸಿಸಿಐ ಭರರತದಲ್ಲಿ ಮುಾಂಬರುವ ಕ್ರಾಕ ಟ್ ಸಿೋಸನ್ ಚರ್ಚಣಸಲು ಮೋ 29, 2021 ರಾಂದು ನ್ಡ ಯಲ್ಲರುವ ಬಿಸಿಸಿಐನ್ ವಿಶ ೋಷ ಸರಮರನ್ಯ ಸಭ ಗರಗಿ ನ ೋಟಿಸ್ ನಿೋಡಲರಗಿದ . T-20 ವಿಶವಕಪ್ ಅಕ ಟೋಬರ್-ನ್ವ ಾಂಬನ್ಣಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲರಗಿದ ಎಾಂದು ಹ ೋಳಿದರು.

ಭರರತದಲ್ಲಿ ಚರಲ್ಲತಯಲ್ಲಿರುವ ಸರಾಂಕರಾಮಿಕ ಪರಿಸಿಿತಯನ್ುು ಗಮನ್ದಲ್ಲಿಟ್ುಟಕ ಾಂಡು ಮುಾಂಬರುವ ಕ್ರಾಕ ಟ್ ಸಿೋಸನ್ ಚಚ ಣ ಅನ್ುು ನಿಯಾಂತಾರ್ ಮಾಂಡಳಿ ಕ್ರಾಕ ಟ್ ಇನ್ ಇಾಂಡಿಯರ (ಬಿಸಿಸಿಐ) ಕರಯಣದಶಣ ಜ ೋ ಶರ ಅವರು ರರಜ್ಯ ಕ್ರಾಕ ಟ್ ಸಾಂಘಗಳನ್ುು ಉದ ದೋಶಸಿ ಬರ ದ ಟಿಪಪಣಿಯಲ್ಲ ಿತಳಿಸಿದರದರ . ಕಳ ದ ಸಿೋಸನ್ ಕ ನ ಯಲ್ಲಿ ದಿೋಘಣ ಸವರ ಪದ ಆಟ್ಗಳು ನ್ಡ ಯದ ನ್ಾಂತರ ಬಿಸಿಸಿಐ ಈ ವಷಣದ ಸ ಪ ಟಾಂಬರ್ ನಿಾಂದ ದ ೋಶೋಯ ಸಿೋಸನ್ ಅನ್ುು ಪರಾರಾಂಭಿಸುತರತರ . ಸಿೋಮಿತ ಓವರ್ ಗಳ ಘಟ್ನ ಗಳರದ ವಿಜ್ಯ್ ಹಜರರ ಏಕದಿನ್ ಪಾಂದಯ ಮತುತ ಸ ೈಯದ್ ಮುಷ್ರತಕ್ ಅಲ್ಲ T-20ಗಳು 2020-21ರ ಕ್ರಾೋಡರ ಸಿೋಸನ್ುಲ್ಲಿ ನ್ಡ ದರ , ಕ ೋವಿಡ್-19 ಸರಾಂಕರಾಮಿಕ ರ ೋಗದಿಾಂದರಗಿ ರರ್ಜಿ ಟ ಾೋಫಿ ಮತುತ ದುಲ್ಲೋಪ್ ಟ ಾೋಫಿಗ ಅವಕರಶ ಕಲ್ಲಪಸಲರಗಲ್ಲಲಿ ಎಾಂದು ತಳಿಸಿದರು. ಹ ಸ ಸಿೋಸನ್ುಲ್ಲಿ ಸ ೈಯದ್ ಮುಷ್ರತಕ್ ಅಲ್ಲ T-20 ಗಳ ಾಂದಿಗ ಪರಾರಾಂಭವರಗಬಹುದು ಹರಗ ಇದು T-20 ವಿಶವಕಪ್ ಗ ಅಭರಯಸವರಗಿಯ ಸಹ ಕರಯಣನಿವಣಹಿಸುತತದ ಎಾಂದು ಹ ೋಳಿದರು. ಸಭ ಗರಗಿ ಬಿಸಿಸಿಐ ಕರಯಣದಶಣ ಜ ೋ ಷ್ರ ಕಳುಹಿಸಿದ ನ ೋಟಿಸ್ ನ್ಲ್ಲಿ ಭರರತದಲ್ಲಿ ಪಾಚಲ್ಲತದಲ್ಲಿರುವ ಸರಾಂಕರಾಮಿಕ ಪರಿಸಿಿತಯನ್ುು ಗಮನ್ದಲ್ಲಿಟ್ುಟಕ ಾಂಡು ಮುಾಂಬರುವ ಕ್ರಾಕ ಟ್ ಸಿೋಸನ್ ಕುರಿತು ಚಚ ಣ ನ್ಡ ಯಲ್ಲದ ಎಾಂದು ಹ ೋಳಿದರದರ .

ಎಸ್‌ಜಿಎಂ ಐಸಿಸಿ ಜೂನ್ 1 ರಂದು ಸಭೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಸಪರ್ೆೆಯ ಹಂತವನ್ುು ನಿರ್ೆರಿಸುತತದ .
ಎರಡನ ೋ ತರಾಂಗದ ಾಂದಿಗ ಭರರತದಲ್ಲಿ T-20 ವಿಶವಕಪ್ ಆತಥ್ಯ ವಹಿಸುವುದರ ಬಗ ೆ ಗಾಂಭಿೋರ ಅನ್ುಮರನ್ಗಳು ಹುಟಿಟಕ ಾಂಡಿವ ಕ ೋವಿಡ್-19 ದ ೋಶರದಯಾಂತ ವರಯಪಿಸಿದ .

ಎಸ್ ಜಿಎಾಂ ಅನ್ುು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲರಗಿದ ಐಸಿಸಿ ಜ್ ನ್ 1 ರಾಂದು ಸಭ , ಆಟ್ದ ಆಡಳಿತ ಮಾಂಡಳಿಯು ಸಪರ್ ಣಯ ಹಾಂತವನ್ುು ನಿಧ್ಣರಿಸುವ ಸರಧ್ಯತ ಯಿದ . ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಠ ೋರವರಗಿರುವ ಭರರತದ ಕ ೋವಿಡ್ ಪರಿಸಿಿತಯನ್ುು ಗಮನಿಸಿ ಐಸಿಸಿ ಕರ ನಿೋಡುತರತರ ಎಾಂಬ ನಿರಿೋಕ್ಷ ಯಿದ ಎಾಂದು ತಳಿಸಿದರು.
ಕಳ ದ ತಾಂಗಳು ನ್ಡ ದ ಅಪ ಕ್್ ಕೌನಿ್ಲ್ ಸಭ ಯಲ್ಲಿ, ಬಿಸಿಸಿಐ ಶ ೋಪಿೋಸ್ ಕರಯಣಕಾಮಕರಾಗಿ ಒಾಂಬತುತ ಸಿಳಗಳನ್ುು ಶರಟ್ ಣಲ್ಲಸ್ಟ ಮರಡಿದರದರ ಹರಗ ಸಿಳಗಳರದ ಅಹಮದರಬರದ್, ಬ ಾಂಗಳ ರು, ಚ ನ ುೈ, ದ ಹಲ್ಲ ಹರಗ ಧ್ಮಣಶರಲರ, ಹ ೈದರರಬರದ್, ಕ ೋಲಾತರ, ಲಕ ುೋ ಮತುತ ಮುಾಂಬ ೈ.

Be the first to comment on "ದ ೇಶೇಯ ಅಧಿವ ೇಶನ T-20 ವಿಶವಕಪ್‌ನ ಆತಿಥ್ಯದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲು ಮೇ 29 ರಂದು ಬಿಸಿಸಿಐ ಎಸ್‌ಜಿಎಂ:"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*