ಚೆನೆನೈ ರಾಜಸ್ಾಾನವನನನ 45 ರನಗಳಿಂದ ಸ್ೆ ೋಲಿಸಿ ಎರಡನೆೋ ಸ್ಾಾನಕ್ೆೆ ತಲನಪಿದೆ:

Chennai beat Rajasthan by 45-runs to move to second spot
Chennai beat Rajasthan by 45-runs to move to second spot

ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಚೆನೆನೈ ಸೂಪರ್ ಕೌಂಗ್ಸ್ ರಾಜಸ್ಾಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತೌಂಡವನ್ನನ ಮನೌಂಬೆೈನ್ಲ್ಲಿ 45 ರನ್ಗಳೌಂದ  ಸ್ೊೋಲ್ಲಸಿ ಸಿೋಸನ್ನ ಎರಡನೆೋ ಗೆಲನವು ದಾಖಲ್ಲಸಿದರನ. 

ಎೌಂ.ಎಸ್.ಧೊೋನಿ ಅವರ ನಾಯಕನಾಗಿ 200ನೆೋ ಪರದರ್ಶನ್ದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ್ ಬೆವರನ ಮನರಿಯದೆ  ಪೌಂದಯವನ್ನನ ಗೆದ್ದಿದಿರಿೌಂದ ಗೆಲನವು ಇನ್ನಷ್ನು ಸಿಹಿಯಾಗಿತನು. ಗೆಲನವಿನೊೌಂದ್ದಗೆ ಚೆನೆನೈ ಕೂಡ ಪಾಯೌಂಟ್  ಟೆೋಬಲ್ಸ ನ್ಲ್ಲಿ ಎರಡನೆೋ ಸ್ಾಾನ್ಕ್ೆೆ ಬೌಂದ್ದದಾಿರೆ. ರಾಜಸ್ಾಾನ್ ತೌಂಡದ ನಾಯಕ ಸೌಂಜನ ಸ್ಾಯಮ್ನ್ ಅವರನ ಬೆನ್ನಟ್ುಲನ ಉತುಮ ಸ್ೊೆೋರ್ ಎೌಂದನ  ಭಾವಿಸಿದಿರನ ಆದರೆ ಅವರನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರನ ವಿಕ್ೆಟ್ ಕಳೆದನಕ್ೊೌಂಡಿದಾಿರೆ ಎೌಂದನ ಭಾವಿಸಿದರನ.

ಬ್ಲರ್ ಗಳು ಉತುಮವಾಗಿ ಬ್ಲ್ಲೌಂಗ್ಸ ಮಾಡಿದರನ ಮತನು ಚೆನೆನೈ ಆಳವಾಗಿ ಬಾಯಟ್ ಮಾಡಿದರನ  ಎೌಂದನ ಸ್ಾಯಮ್ನ್ ಹೆೋಳುತ್ಾುರೆ. ಅವರನ 10-15 ರನ್ ನಿೋಡಿರಬಹನದನ. ಸಿಿನ್ ಅೌಂತಹ ಪಾತರವನ್ನನ  ವಹಿಸನತ್ಾುರೆ ಎೌಂದನ ಅವರನ ನಿರಿೋಕ್ಷಿಸಿರಲ್ಲಲಿ ಎೌಂದನ ಸ್ಾಯಮ್ನ್ ಹೆೋಳುತ್ಾುರೆ. 

ಚೆೌಂಡನ ಸಿಿನ್ ನೊೋಡಿ ಆಘಾತಕ್ೊೆಳಗಾಗನತ್ಾುನೆ. ಈ ರನ್ಗಳಸಲನ ಬೆೋಡಿಕ್ೆಯರನವುದರಿೌಂದ ಹಿಡಿತವನ್ನನ  ಕ್ಾಪಾಡಿಕ್ೊಳುುವುದನ ಮನಖಯ ಎೌಂದನ ಸ್ಾಯಮ್ನ್ ಹೆೋಳುತ್ಾುರೆ. ಸಕರಿಯಾ ಉತುಮವಾಗಿ  ಕ್ಾಯಶನಿವಶಹಿಸನತ್ತುದೆ ಎೌಂದನ ಹೆೋಳುತುದೆ ಮತನು ಸ್ಾಕಷ್ನು ಸಕ್ಾರಾತಮಕ ಅೌಂರ್ಗಳವೆ ಎೌಂದನ  ಹೆೋಳುತ್ಾುರೆ. 

ಅವರನ ಆಟ್ವನ್ನನ ಕ್ೆಟ್ುದಾಗಿ ಪಾರರೌಂಭಿಸಿದರನ ಎೌಂದನ ಸ್ಾಯಮ್ ಕನರರನ್ ಹೆೋಳುತ್ಾುರೆ ಆದರೆ ಅವರನ  ಪರಿಸಿಾತ್ತಗಳನ್ನನ ಚೆನಾನಗಿ ಅೌಂದಾಜನ ಮಾಡಿದಾಿರೆ ಎೌಂದನ ಹೆೋಳುತ್ಾುರೆ.  ಅವರ ಉದಿನೆಯ ಬೆೋಯೌಂಗ್ಸ ಸ್ಾಲ್ಲನೊೌಂದ್ದಗೆ ಅವರನ ಆಡಿದ ರಿೋತ್ತ ಅದನುತವಾಗಿದೆ ಎೌಂದನ  ಹೆೋಳುತುದೆ. ವಿಕ್ೆಟ್ ನಿಧಾನ್ವಾಗಿದನಿ ಅದನ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಹಾಗೂ ಕ್ೆರಡಿಟ್ ಜಡೆೋಜಾ  ಅವರ ಫೋಲ್ಲಡೌಂಗ್ಸ ಇಷ್ನು ಉದಿವಾದ ಬಾಯಟೌಂಗ್ಸ ಸ್ಾಲ್ಲನಿೌಂದ ಅದನ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಾಾತೌಂತರಯವನ್ನನ ನಿೋಡನತುದೆ  ಎೌಂದನ ಕನರರನ್ ಹೆೋಳದರನ.

ಅವರನ ಪವರ್ ಪೆಿೋನ್ಲ್ಲಿ ಸ್ಾಯಮ್ನ್ ಮತನು ವೊಹಾರ ಅವರನ್ನನ ಕಳೆದನಕ್ೊೌಂಡರನ ಆದರೆ ಬಟ್ಿರ್ ಮತನು  ಡೂಯಬ್ ಅವರನ್ನನ ಬೆನ್ನಟುದರನ. ಕ್ೊನೆಯ 10 ರೊಳಗೆ 100 ಕೆೌಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ್ ಶೋರ್ಷಶಕ್ೆ ಅವರಿಗೆ  ಬೆೋಕ್ಾಗಿತನು ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಯೋ ಆಟ್ ಬದಲಾಯತನ. 

ಚೆನೆನೈಗಾಗಿ ಸಿಿನ್ನಗಶಳು ಟರಕ್ ಮಾಡಿದರನ ಕನರರನ್ ಎರಡನ ಸ್ಾಾನ್ಗಳನ್ನನ ಪಡೆದರನ ಆದರೆ ಜಡೆೋಜಾ  ಮತನು ಮೊಯೋನ್ ಅವರನ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದರನ. ಅವರನ ಒಟ್ನು 5 ರನ್ಗಳಸಿದರನ ಮತನು ಅವರ  ಓವರ್ ಗಳು ಆಟ್ವನ್ನನ ಸೌಂಪೂರ್ಶವಾಗಿ ಕ್ೊೌಂದವು. 

ಶಾದನಶಲ್ಸ ಠಾಕೂರ್ ಗೆ ಮನಸ್ಾುಫಜನರ್ ರಹಮಾನ್, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದಿದ ಚೆೌಂಡನ, ಮನಸ್ಾುಫಜನರ್ ನೆೋರ  ಬಾಯಟ್ ನಿೌಂದ ಅದನ್ನನ ಸಮರ್ಥಶಸಿಕ್ೊೌಂಡಿದಾಿರೆ. ಬಾರವೊೋ ಅವರನ ಆಟ್ದ ಮೊದಲ ವಿಕ್ೆಟ್ ಪಡೆಯನತ್ಾುರೆ ಮತನು ಅವರನ ತ್ತವಾಟಯಾ ವಿರನದಧದ  ಯನದಧದಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಸಲನ ಸೌಂತ್ೊೋಷ್ಪಡನತ್ಾುರೆ. ತ್ತವಾಟಯಾ ಅವರ ಪಕ್ಷವು ಕ್ೊನೆಗೊಳುುತುದೆ  ಅದನ್ನನ ಮಿಡ್ ಆಫ ನ್ಲ್ಲಿ ನೆೋರವಾಗಿ ಗೆೈಕ್ ವಾಡ್ ಗೆ ಹೊಡೆದರನ.ಸರಳ ಕ್ಾಯಚ್  ತ್ೆಗೆದನಕ್ೊಳುುವುದರಿೌಂದ ಯಾವುದೆೋ ತಪ್ಪಿಲಿ.

Be the first to comment on "ಚೆನೆನೈ ರಾಜಸ್ಾಾನವನನನ 45 ರನಗಳಿಂದ ಸ್ೆ ೋಲಿಸಿ ಎರಡನೆೋ ಸ್ಾಾನಕ್ೆೆ ತಲನಪಿದೆ:"

Leave a comment

Your email address will not be published.