ಎಸ್‌ಸಿಜಿ ಡ್ರಾ ಗೆಲುವಿನಷೆಟೇ ದೆೊಡ್ಡದರಗಿದೆ, ಹನುಮರ ವಿಹರರಿ ಅವರ ನರಕ್ ಅವರ ಶತಕಕ್ಕಿಂತಲೊ ನನಗೆ ವಿಶೆೇಷವರಗಿದೆ- ಅಜಿಿಂಕಯ ರಹರನೆ:

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ್ ಮೂರನ್ೇ ಟ್ಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ್ಲಿಿ ತಮಮ ತಂಡವು ಎಳ್ದಿದ್ದ ವಿೇರರ ಡ್ಾಾ ಗ್ಲುವಿನಷ್್ೇ ಉತತಮವಾಗಿದ್ ಎಂದ್ು ಭಾರತ ನಾಯಕ ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನ್ ಸ್ಟ್ೂೇಮವಾರದಿಂದು ಹ್ೇಳಿದಾದರ್ ಮತುತವಿಶ್ೇಷವಾಗಿ ಹನುಮಾ ವಿಹಾರಿ ಅವರನುು ಹ ೊಗಳಿದರು . 

ವಿಹಾರಿ 161 ಎಸ್ಟ್ತಗಳಿಗ 23 ರನ್‌ಗಳಲಿಿಅಜ್ೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದರು ಮತುತಟ್ಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವನುು ಉಳಿಸಲು ರವಿಚಂದ್ಾನ, ಅಶ್ವಿನ ಅವರ್ೂಂದಿಗ್ 42ಕೂೂ ಹ್ಚುು ಓವರ್‌ಗಳನುು ಬ್ಾಯಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು . 

ಇಂದ್ು ನಾವ್ಲಿರೂ ಆ ವಿಶ್ೇಷ ನಾಕ್ ಅನುು ನ್ೂೇಡಿದ್ದೇವ್. ಈ ನಾಕ್ ಅವರ ನೂರಕ್ೂಂತ (2019ರಲಿಿ ವ್ಸ್ಟ್ ಇಂಡಿೇಸ್ಟ್‌ನಲಿಿ) ವಿಶ್ೇಷವಾಗಿ ಗಾಯಗ್ೂಂಡ ನಂತರ ಅವರು ಬ್ಾಯಟಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ ರಿೇತಿಗಿಂತ ವಿಶ್ೇಷವಾಗಿದ್ ಎಂದ್ು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನ್ ಎಂದ್ು ಪಂದ್ಯದ್ ನಂತರದ್ ಪತಿಾಕಾಗ್ೂೇಷ್ಠಿಯಲಿಿ ರಹಾನ್ ಹ್ೇಳಿದ್ರು. 

ನಿಮಮ ತಂಡಕಾೂಗಿ ಆ ರಿೇತಿಯ ಪ್ಾೇರಣ್, ಹಸಿವು ಮತುತಸುತಾತಡಲು, ಅದ್ು ವಯಕ್ತಯ ಪಾತಾವನುು ತ್ೂೇರಿಸುತತದ್. ಒತತಡವಿತುತಮತುತಅವರು ಬ್ಾಯಟಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ ರಿೇತಿ ವಿಶ್ೇಷವಾಗಿದ್ ಎಂದ್ು ರಹಾನ್ ಆಂಧ್ಾಪಾದ್ೇಶದ್ ಯುವಕನನುು ಹ ೊಗಳಿದರು. 

ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನ್ಗ್, ಡ್ಾಾ ಅಗತಯತ್ಯು ತಂಡದ್ ಅವಶಯಕತ್ಗಳಿಗ್ ಸಪಂದಿಸುವ ಒತತಡದ್ ಸಂದ್ರ್ಭಗಳಲಿಿ ಪಾದ್ಶಭನ ನಿೇಡಿದ್ ಎಲಿರಿಗೂ ಸಲುಿತತದ್. 

ಇದ್ು ಟ್ಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವನುು ಗ್ದ್ದಷು್ ಒಳ್ೆಯದ್ು. ನಿೇವು ವಿದ್ೇಶಕ್ೂ ಬಂದ್ು ಈ ರಿೇತಿಯ ಪಂದ್ಯವನುು ಆಡುವಾಗ, ನಾನು ಹ್ೇಳಿದ್ಂತ್ ಇದ್ು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವಿಶ್ೇಷವಾಗಿದ್. ಇದ್ು ಗ್ಲುವಿನಷ್್ೇ ಒಳ್ೆಯದ್ು.

ವಿಹಾರಿ, ಅಶ್ವಿನ, ರಿಷಭ್ ಪಂತ್, ಹಾಗೊ ಚ್ೇತ್ೇಶಿರ ಪೂಜಾರ, ಅವರು ಬ್ಾಯಟಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ ರಿೇತಿ. ರ್ೂೇಹಿತ್ ಶಮಾಭ ಆರಂರ್ದ್ಲಿಿಪಾತಿಯೊಬಬರೂ ಚಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. 

ಕಳ್ದ್ ಕ್ಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಲಿಿಇಷು್ ದ್ೂಡಡಮೊತತವನುು ನಿಭಾಯಿಸಿರುವ ಪಂತ್ ಅವರು ಸ್ಟ್ೂೇಮವಾರ 97 ರನಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉತತಮವಾಗಿ ಬಂದ್ರು ಮತುತನಾಯಕ ಅವರಿಗ್ ಸಂತ್ೂೇಷವಾಗಿರಲು ಸ್ಟಾಧ್ಯವಿಲಿ. 

ಅವರು ನಾಕ್ ಆಡಿದ್ ರಿೇತಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಒಳ್ೆಯದ್ು ಮತುತದ್ುರದ್ೃಷ್ವಶಾತ್ ಅವರು 97  ರನಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಹೌದ್ು, ಅವರು ಕಾಯಚಗಳನುು ಬಿಡಬಹುದ್ು ಆದ್ರ್ ಅವರು ಕಲಿಯುತಿತರುವವರ್ಗೂ ಅದ್ು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ರಿಷಭ್ ಪಿಂತ್ ಅವರು ಇಂದ್ು ಬ್ಾಯಟಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ ರಿೇತಿಗ್ ನನಗ್ ತುಂಬ್ಾ ಸಂತ್ೂೇಷವಾಗಿದ್. ಇದ್ು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವಿಶ್ೇಷವಾದ್ ನಾಕ್ ಆಗಿದ್.  

ದಿನದ್ಂದ್ು ರಿಷಬ್ ಪಂತ್ ಅವರನುು ನಂ:5 ಕ್ೂ ಬಡಿತನಿೇಡಲಾಯಿತು ಮತುತಯೊೇಜನ್ಯನುು ಪರಿಪೂರ್ಭತ್ಗ್ ಅನುಷಾಿನಗ್ೂಳಿಸಿದ್ ರಹಾನ್ ಅವರಿಗ್ ಮನುಣ್ ನಿೇಡಿದ್ರು. 

ಕಾಯಪ್ನ ಮತುತತಂಡದ್ ನಿವಭಹಣ್ಯಂತ್, ನಿೇವು ಕಾಯಭತಂತಾಗಳನುು ಮಾಡಬಹುದ್ು ಆದ್ರ್ ಆ ಯೊೇಜನ್ಯನುು ಕಾಯಭಗತಗ್ೂಳಿಸಲು ಇದ್ು ವ್ೈಯಕ್ತಕವಾಗಿದ್.

Be the first to comment on "ಎಸ್‌ಸಿಜಿ ಡ್ರಾ ಗೆಲುವಿನಷೆಟೇ ದೆೊಡ್ಡದರಗಿದೆ, ಹನುಮರ ವಿಹರರಿ ಅವರ ನರಕ್ ಅವರ ಶತಕಕ್ಕಿಂತಲೊ ನನಗೆ ವಿಶೆೇಷವರಗಿದೆ- ಅಜಿಿಂಕಯ ರಹರನೆ:"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*