ಎಂ.ಎಸ್.ಧ ೋನಿ ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ತಂಡದ ಸದಸಯರು ಹ ರಡುವವರ ಗ ರಲಂಚಿಗ ಮರಳಲು ವಿಳಂಬವಲಗುತತದ :

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ವಿದೆೇಶಿ ಆಟಗಾರರು ಮತುಿ ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಿಂದಿ ವಿದೆೇಶದಲ್ಲಿ ತಮಮ ಮನೆಗಳನುು ತಲುಪಲು ಮೊದಲು ಪರಯಾಣಿಸಲು ಆದಯತೆ ಪಡೆಯಬೆೇಕು ಎಿಂದು ಧೆ ೇನಿ ತಮಮ ತಿಂಡದ ಸದಸಯರೆ ಿಂದಿಗಿನ ವಾಸಿವ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೆೇಳಿದರು ಮತುಿ ನಿಂತರ ಭಾರತದ ತ೦ಡದ ಆಟಗಾರರು ಮನೆಗೆ ತೆರಳಲ್ಲದಾಾರೆ.

ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಮಹೆೇಿಂದರ ಸಿಿಂಗ್ ಧೆ ೇನಿ ತಮಮ ಚೆನೆುೈ ಸ ಪರ್ ಕಿಂಗ್್ (ಸಿಎಸ್‌ ಕೆ) ತಿಂಡದ ಆಟಗಾರರಗೆ ತ್ತಳಿಸಿದುಾ ಅವರು ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುವ ಕೆ ನೆಯ ವಯಕಿ ಎಿಂದು ಹೆೀಳಿದರು. ತಿಂಡ ನೆಲೆಸಿರುವ ದೆಹಲ್ಲಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಹೆ ೇಗುವ ಮೊದಲು ವಿದೆೇಶಿಯರು ಮೊದಲು ಮತುಿ ಇತರ ಭಾರತ್ತೇಯ ಆಟಗಾರರು ಹೆ ರಡುವವರೆಗ ಕಾಯುತೆಿೇನೆ ಎಿಂದು ಧೆ ೇನಿ ಹೆೇಳಿದಾಾರೆ.

ಮಹಭಾಯ್ ಅವರು ಹೆ ೇಟೆಲ್ ತೆ ರೆದ ಕೆ ನೆಯ ವಯಕಿ ಎಿಂದು ಹೆೇಳಿದರು. ವಿದೆೇಶಿಯರು ಮೊದಲು, ನಿಂತರ ಭಾರತ್ತೇಯ ಆಟಗಾರರನುು ತೆ ರೆಯಬೆೇಕೆಿಂದು ಅವರು ಬ್ಯಸಿದಾರು. ಪರತ್ತಯೊಬ್ಬರ ತಮಮ ಮನೆಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತಲುಪಿದಾಗ ಅವರು ನಾಳೆ ಕೆ ನೆಯ ವಿಮಾನವನುು ತೆಗೆದುಕೆ ಳಳಲ್ಲದಾಾರೆ ಎಿಂದು ಸಿಎಸ್‌ ಕೆ ಸದಸಯ ತ್ತಳಿಸಿದರು.

ಸಿಎಸ್‌ ಕೆ ತನು ಆಟಗಾರರಗಾಗಿ ದೆಹಲ್ಲಯಿಂದ ಚಾಟಟರ್ ಫೆಿೈಟ್ ಆಯೊೇಜಿಸಿದೆ. ಸಿಎಸ್‌ ಕೆ ಆಟಗಾರರನುು ಹೆ ತಿ ವಿಮಾನವು ಹತುಿ ಆಸನಗಳಿಿಂದ ಇದೆ. ವಿಮಾನವು ಬೆಳಿಗೆೆ ರಾಜೆ ಕೇಟ್ ಮತುಿ ಮುಿಂಬೆೈಗೆ ಹೆ ೇಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಸಿಂಜೆ ಚಾಟಟರ್ ವಿಮಾನವು ಬೆಿಂಗಳೂರು ಮತುಿ ಚೆನೆುೈನಿಿಂದ ಆಟಗಾರರನುು ಕೆೈಬಿಟ್ಟಿತು. ಧೆ ೇನಿ ಗುರುವಾರ ಸಿಂಜೆ ರಾಿಂಚಿಯಲ್ಲಿರುವ ತಮಮ ಮನೆಗೆ ಹೊರಡುತ್ಾತರೆ. ಮುಿಂಬೆೈ ಇಿಂಡಿಯನ್ಸ್ ಮತುಿ ಕಿಂಗ್್ ಇಲೆವೆನ್ಸ ಪಿಂಜಾಬ್‌ ನಿಂತಹ ತಿಂಡಗಳು ಸಹ ತನು ಭಾರತ್ತೇಯ ಆಟಗಾರರಗಾಗಿ ಚಾಟಟರ್ ಫೆಿೈಟ್್‌ಗಳನುು ಆಯೊೇಜಿಸಿದರೆ, ರಾಜಸ್ಾಾನ್ಸ ರಾಯಲ್್, ಕೆ ೇಲಕತಾ ನೆೈಟ್
ರೆೈಡಸಟ ಮತುಿ ಸನ್ಸ್‌ರೆೈಸಸಟ ಹೆೈದರಾಬಾದ್ ಆಟಗಾರರು ಆಯಾ ಸಾಳಗಳಿಗೆ ವಾಣಿಜಯ ವಿಮಾನಗಳನುು ಹತ್ತಿದರು. ಅನೆೇಕ ಆಟಗಾರರು ತಮಮ ತಾಣಗಳನುು ತಲುಪಲು ಕಾಯಬ್‌ಗಳನುು ತೆಗೆದುಕೆ ಿಂಡರು ಅಹಮದಾಬಾದ್್‌ನಿಿಂದ ಮುಿಂಬೆೈಗೆ ಮತುಿ ದೆಹಲ್ಲಯಿಂದ ಪಿಂಜಾಬ್‌ಗೆ ಹೊೀದರು. ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗನ ಭಾಗವಾಗಿದಾ ಆಸ್ೆರೇಲ್ಲಯಾದ ಆಟಗಾರರು, ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಿಂದಿ ಮತುಿ ಅಿಂಪೆೈರ್್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಸಿಂಯೊೇಜಿತ ಚಾಟಟರ್ ಫೆಿೈಟ್ ಕಾಯಾರಸಲು ಬಿಸಿಸಿಐ ಫಾರಿಂಚೆೈಸಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಿಂದು ಇಿಂಡಿಯನ್ಸ ಎಕ್್್‌ಪೆರಸ ತಿಳಿಸಿದಾಾರೆ. ಆಸ್ೆರೇಲ್ಲಯಾದ ವಿಮಾನಗಳು ಪುನರಾರಿಂಭವಾಗುವವರೆಗ ಆಸ್ೆರೇಲ್ಲಯನುರು ಮಾಲ್ಲಡೇವ್್್‌ಗೆ ತಮಮ ವಾಸಿವಯಕಾಕಗಿ ಆದಯತೆ ನಿೇಡಿದಾಾರೆ. ಮೇ 6ರೆ ಳಗೆ ಆಸ್ೆರೇಲ್ಲಯಾದ ಆಟಗಾರರು ಮಾಲ್ಲಡೇವ್್್‌ಗೆ ಹೊೀಗಲ್ಲದಾಾರೆ ಎಿಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಬಿಸಿಸಿಐ್‌ಎಲ್ಾಾ್‌ಭಾರತಿೀಯ್‌ಆಟಗಾರರು್‌ಮತ್ುತ್‌ಸಹಾಯಕ್‌ಸಿಬ್ಬಿಂದಿಗೆ್‌ಮನೆಯಲಾ್‌ಮೂರು್‌ದಿನಗಳ್‌ ಪ್ರತ್ೆಯೀಕತ್ೆಗೆ್‌ಒಳಗಾಗಬೆೀಕಾಗುತ್ತದೆ್‌ಮತ್ುತ್‌ಅವರು್‌ಬ್ಿಂದ್‌ನಿಂತ್ರ್‌ಮೂರನೆೀ್‌ದಿನ್‌ಮತ್ೊತಿಂದು್‌ ಆರ್ಟಿ-ಪ್ಸಿಆರ್್‌ಪ್ರೀಕ್ಷೆಯನುನ್‌ನಡೆಸಲ್ಾಗುವುದು್‌ಎಿಂದು್‌ತಿಳಿಸಿದಾಾರೆ.

Be the first to comment on "ಎಂ.ಎಸ್.ಧ ೋನಿ ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ತಂಡದ ಸದಸಯರು ಹ ರಡುವವರ ಗ ರಲಂಚಿಗ ಮರಳಲು ವಿಳಂಬವಲಗುತತದ :"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*