ಈ ಎರಡು ಟೆಸ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಲು ಹೆಚ್ುು ಇಲಿ- ಶಕೀಬ್ ಅಲ್ ಹಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಆಡುವ ನಿರ್ಾಾರವನ್ುು ಸಮರ್ಥಾಸಿಕೆ ೊಂಡಿದ್ಾಾರೆ:

Shakib Al Hasan Defends Decision to Play IPL.
Shakib Al Hasan Defends Decision to Play IPL.

ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯ ಬದ್ಲು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2021 ಆಡುವ ನಿರ್ಾಾರವನ್ುು ಬಾಂಗ್ಾಾದೆೀಶದ್ ಸ್ಾ್ರ್ ಆಲ್‌ರ ಂಡರ್ ಸಮರ್ಥಾಸಿಕೆ ಂಡರು, ಐಸಿಸಿ ವಿಶವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶ್ಪ್ ಫೆೈನ್ಲ್‌ನ್ಲ್ಲಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡವು ಸ್ಾಾನ್ ಪಡೆಯುವುದಿಲಾಎಂದ್ು ಹೆೀಳಿದ್ರು. 

ಬದ್ಲಾಗಿ ವರ್ಾದ್ ನ್ಂತರ ಭಾರತದ್ಲ್ಲಾ ನ್ಡೆಯಲ್ಲರುವ T-20 ವಿಶವಕಪ್್‌ಗ್ೆ ತಯಾರಿ ನ್ಡೆಸಲು ಬಯಸುತೆತೀನೆ ಎಂದ್ು ಶಕೀಬ್ ವಿವರಿಸಿದ್ರು. 

ಈ ಎರಡು ಟೆಸ್ಗಳು ವಿಶವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶ್ಪ್್‌ನ್ಲ್ಲಾನ್ಮಮ ಕೆ ನೆಯ ಪಂದ್ಯಗಳಾಗಿವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ್ ನಾವು ಫೆೈನ್ಲ ಪಂದ್ಯವನ್ುು ಆಡಲ್ಲದೆದೀವೆ ಎಂದ್ು ಶಕೀಬ್ ಕರಕ್‌ಫೆರಂಜಿಗ್ೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ನಾವು ಸ ್ಕೀರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನಲಿಅತಯಂತ ಕೆಳಭಾಗದ್ಲ್ಲಾದೆದೀವೆ. 

ಇದ್ು ಹೆಚ್ಚಿನ್ ವಯತಾಯಸವನ್ುುಂಟು ಮಾಡುತತದೆ ಎಂದ್ು ನಾನ್ು ಭಾವಿಸುವುದಿಲಾ. ಇತರ ಪರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಾದ್ ಕೆ ನೆಯಲ್ಲಾವಿಶವಕಪ್ T-20 ಭಾರತದ್ಲ್ಲಾದೆ. ಇದ್ು ಬಹಳ ಮುಖಯವಾದ್ ಪಂದಾಯವಳಿಯಾಗಿದ್ುದ, ಅಲ್ಲಾನಾವು ಸ್ಾಧಿಸಲು ಹೆಚ್ುಿ ಕಷ್ಟವನ್ನನ ಪಡಬ ೀಕನ. 

ಈ ಎರಡು ಟೆಸ್ಟ್್‌ಗಳಲ್ಲಾಸ್ಾಧಿಸಲು ಹೆಚ್ುಿ ಇಲಾ. ದೆ ಡಡದ್ಕಾಾಗಿ ನಾನ್ು ನ್ನ್ುನ್ುು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೆ ಳುುವುದ್ು ಉತತಮ ಆಯ್ಕಾಯಾಗಿದೆ ಎಂದ್ು ನಾನ್ು ಭಾವಿಸುತೆತೀನೆ. 

ನಾನ್ು ಟೆಸ್ಟ್ ಆಡಲು ಬಯಸುವುದಿಲಾ ಎಂದ್ು ಬಿಸಿಬಿಗ್ೆ ಬರೆದ್ ಪತರದ್ಲ್ಲಾ ಎಲ್ಲಾಯ  ಉಲೆಾೀಖಿಸಿಲಾ. ವಿಶವಕಪ್್‌ಗ್ೆ ನ್ನ್ುನ್ುು ತಯಾರಿಸಲು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಆಡಲು ಬಯಸುತೆತೀನೆ ಎಂದ್ು ಬರೆದಿದೆದೀನೆ. 

ಅಕರಮ್ ಖಾನ ಬಿಸಿಸಿಐ ಕರಕೆಟ್ ಕಾಯಾಾಚ್ರಣೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭಾಯ್ ವಿಶೆೀರ್ವಾಗಿ ನಾನ್ು ಟೆಸ್ಟ್ ಆಡಲು ಬಯಸುವುದಿಲಾಎಂದ್ು ಪದೆೀ ಪದೆೀ ಹೆೀಳಿದಾದರೆ. ನಿನೆು ಸಂದ್ಶಾನ್ವಂದ್ರಲ್ಲಾಅವರು ಅದ್ನ್ುು ಮತೆತಹೆೀಳಿದಾದರೆ ಎಂದ್ು ನಾನ್ು ಭಾವಿಸುತೆತೀನೆ.

ಈ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಾ ಏಕದಿನ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ುು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದರ ನಾನ್ು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಆಡಲು ಬಯಸುತೆತೀನೆ ಎಂಬ ಸಪರ್್ ಕಲಪನೆಯನ್ುು ಜನ್ರು ಹೆ ಂದಿರಬೆೀಕು. 

ನಾಲುಾ ತಿಂಗಳ ನ್ಂತರ ವಿಶವಕಪ್ T-20 ಯಲ್ಲಾನಾನ್ು ಎದ್ುರಿಸಲ್ಲರುವ ಅದೆೀ ಮೈದಾನ್ದ್ಲ್ಲಾಮತುತ ಅದೆೀ ಆಟಗ್ಾರರ ವಿರುದ್ಧಲಾಭವನ್ುು ಪಡೆಯಲು ನಾನ್ು ಬಯಸುತೆತೀನೆ. ಅದೆೀ ಅನ್ುಭವವನ್ುು ನ್ನ್ು ಬಾಂಗ್ಾಾದೆೀಶ ತಂಡದ್ ಆಟಗ್ಾರರೆ ಂದಿಗ್ೆ ಹಂಚ್ಚಕೆ ಳುಬಹುದ್ು.  

ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸಮಯದಲಿಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ುು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದಕಾಾಗಿ ಶಕೀಬ್ ಬಿಸಿಬಿಗ್ೆ ವಾಗ್ಾದಳಿ ನ್ಡೆಸಿದ್ರು. 

ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಾಯಾವುದೆೀ ಕರಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ುು ನ್ಡೆಸುವುದಿಲಾಎಂದ್ು ಅವರು ಹೆೀಳಿದ್ರು. ನಾವು ಮಾತರ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧಆಡುತಿತದೆದೀವೆ. 

ಶಕೀಬ್, ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಆಡಲು ಅವಕಾಶ ನಿೀಡಿದ್ದಕಾಾಗಿ ಬಿಸಿಬಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನ್ಜುಮಲ ಹಸನ ಅವರಿಗ್ೆ ಧ್ನ್ಯವಾದ್ ಅಪಿಾಸಿದ್ರು. ಸರಿಯಾದ್ ನಿರ್ಾಾರ ತೆಗ್ೆದ್ುಕೆ ಂಡಿದ್ದಕಾಾಗಿ ಪಾಪನ ಭಾಯ್ ಅವರಿಗ್ೆ ಧ್ನ್ಯವಾದ್ ಹೆೀಳಲು ಬಯಸುತೆತೀನೆ.

Be the first to comment on "ಈ ಎರಡು ಟೆಸ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಲು ಹೆಚ್ುು ಇಲಿ- ಶಕೀಬ್ ಅಲ್ ಹಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಆಡುವ ನಿರ್ಾಾರವನ್ುು ಸಮರ್ಥಾಸಿಕೆ ೊಂಡಿದ್ಾಾರೆ:"

Leave a comment

Your email address will not be published.