ಇಂಡಿಯಾ ವರ್ಸಸ್ ಇಂಗ್ಲಂಡ್: ಅಶ್ವಿನ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಫಿಫರ್, 350 ಅಂತಯರಯಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು:

R Ashwin breaks Harbhajan Singh's record
R Ashwin breaks Harbhajan Singh's record

2ನ ೇ ಟ ಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತುಇಂಗ್ಲಂಡ್ ಪಂದ್ಯ ಸ್ಪಿನ್ ಆಟಗಾರರಾದ್ ಶ ರೇಷ್ಠರಾದ ಅನಿಲ್ ಕ ುಂಬ್ ೆ ಮತ್ ುಹರ್ಭಜನ್ ಸ್ಪುಂಗ್ ನುಂತ್ರ 350 ಅುಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ವಿಕ ಟ್ ಪಡ ದ ಮೂರನ ೇ ಭಾರತೇಯ ಬ್ೌಲರ್ ಆದ್ ರವಿಚುಂದರನ್ ಅಶ್ವಿನ್. 

ಚ ನ ನೈನ ಎುಂ.ಎ.ಚಿದುಂಬರುಂ ಕ್ರೇಡಾುಂಗಣದಲ್ಲಿ ಇುಂಗ ಿುಂಡ್ ವಿರ ದಧದ ನಾಲ ು ಟ ಸ್ಟ್ ಪುಂದಯಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನ ಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ದ ಆಲ್್‌ರೌುಂಡರ್ ರವಿಚುಂದರನ್ ಅಶ್ವಿನ್ ತ್ಮಮ 350ನ ೇ ಅುಂತ್ರರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ವಿಕ ಟ್ ಅನ ನ ತ್ಮಮ ಮನ ಯಲ್ಲಿಪಡ ದರ . 

ತ್ಮಿಳುನಾಡಿನ 34 ವಷ್ಭದ ಇುಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಲೌರುಂಡರ್ ಬ್ ನ್ ಸ ೂ್ೇಕ್ಸ್ ಅವರ ಮೈಲ್ಲಗಲ ಿತ್ಲ ಪಿದರ . ಸ್ಪಿನ್ ಶ ರೇಷ್ಠರಾದ ಅನಿಲ್ ಕ ುಂಬ್ ೆ (476) ಮತ್ ುಹರ್ಭಜನ್ ಸ್ಪುಂಗ್ (376) ನುಂತ್ರ ಅವರ ಹಾಗ  ಮಾಡಿದ ಮೂರನ ೇ ಭಾರತೇಯ ಬ್ೌಲರ್ ಮಾತ್ರ. 

ಈಗ ಅವರ ತ್ಮ ಟ ಸ್ಟ್್‌ನಲ್ಲಿ 268 ಸ್ುಲ್ಿ್‌ಗಳ ುಂದಿಗ ಎರಡನ ೇ ಅತ ಹ ಚ ು ವಿಕ ಟ್ ಪಡ ದವರಾಗ್ಲದ್ಾಾರ , ಹರ್ಭಜನ್ (265) ಅವರನ ನ ಹುಂದಿಕ್ುದ್ಾಾರ . 350 ವಿಕ ಟ್್‌ಗಳ ುಂದಿಗ ಅನಿಲ್ ಕ ುಂಬ್ ೆ ಪಟ್ಟ್ಯಲ್ಲಿಮತಂದಿದ್ಾಾರ್. 

ಇದಕೂು ಮ ನನ, ಭಾನ ವಾರ, ಅಶ್ವಿನ್್‌ನಿುಂದ ಎಸ ತ್ವು ಡ ೂಮ್ ಸ್ಪಬ್ಲಿಯ ಹುಂಭಾಗವನ ನ ಕುಂಡಿತ್ . ಸ್ಪಿೇಪ್‌ಗ ಪರಯತನಸ್ ವಾಗ, ಹ ಚ ುವರಿ ಬ್ೌನ್್್‌ನಿುಂದ ವುಂಚನ ಗ ೂಳಗಾದ ಇುಂಗ ಿುಂಡ್ ಓಪನರ್, ಚ ುಂಡಿನ ಮೇಲ ಸ್ಿಲಿ ಪಡ ಯ ವುದನ ನ ಕ ೂನ ಗ ೂಳಿಸ್ಪದರ . 

ಇದ ಲ ಗ್-ಸ್ಪಿಪ್‌ನಲ್ಲಿಭಾರತ್ದ ನಾಯಕ ವಿರಾಟ್ ಕ ೂಹಿಗ ಲಾಬ್ ಮಾಡ ವ ಮೊದಲ ಅಶ್ವಿನ್ ಅವರ ಮ ುಂದಿನ ಡ ೇನಿಯಲ್ ಲಾರ ನ್್, ಒಳಗ್ಲನ ತ್ ದಿಯನ ನ ಶ ಬಮನ್ ಗ್ಲಲ ೆ ಸ್ಣಣ ಕಾಲ್ಲಗ  ಕ ೂುಂಡ ೂಯಯಲಾಯಿತ್ . 

ಅಶ್ವಿನ್, ನುಂತ್ರ ಆಲ್ಲ ಸ ೂ್ೇನ್ ಮತ್ ುಸ್ ್ವಟ್ಭ ಬ್ಾರಡ್ ಅವರನ ನ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡ ವ ಮೂಲಕ ಇುಂಗ ಿುಂಡನ ಬ್ಾಲವನ ನ ಕಟ್್ಲ ಭಾರತ್ಕ ು ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡಿದರ .

ಇದ ಟ ಸ್ಟ್ ಪುಂದಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಲಗ ೈ ಆಫ್ ಸ್ಪಿನನರ್ ಆಟಗಾರ ಅಶ್ವಿನ್ ಐದ ವಿಕ ಟ್ ಗಳಿಸ್ಪದ ಾ,  ಆಸ ರೇಲ್ಲಯಾದ ದುಂತ್ಕಥ ಗ ಿನ್ ಮಕ್ಸ್‌ಗಾರತ್ ಅವರ ಸಾಧನ ಗ ಸಮಾನವಾಗ್ಲದ್ . 

ಅವರ ಇುಂಗ ಿುಂಡ್ ವ ೇಗ್ಲ ಜ ೇಮ್್ ಆುಂಡಸ್ಭನ್ ಅವರ ದ್ಾಖಲ ಯನ ನ ಸ ೂೇಲ್ಲಸ್ಲ ಕ ೇವಲ ಎರಡ ಐದ  ಫೇಸ್ಟಭ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ಾಾರ ಹಾಗೂ ಅವರ ಈ ಪರಯಾಣ ತ್ುಂಡದಲ್ಲಿಭಾಗ್ಲಯಾಗ್ಲದ್ಾಾರ ಮತ್ ುಈ ಆಟ್ಕ ು ವಿಶಾರುಂತ ಪಡ ದಿದ್ಾಾರ . 

ಅಷ್್ರಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನ್ ಕೂಡ ಟ ಸ್ಟ್ ಕ್ರಕ ಟ್್‌ನಲ್ಲಿ 400 ವಿಕ ಟ್್‌ಗಳ ಗಡಿ ತ್ಲ ಪಲ ಕ ೇವಲ ಒುಂಬತ್ ು ವಿಕ ಟ್್‌ಗಳಷ್ ್ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ಾಾರ . 

ಇಲ್ಲಿಭಾನ ವಾರ, ಮೂರನ ೇ ಇನಿುಂಗ್್್‌ನಲ್ಲಿರ ೂೇಹತ್ ಶಮಾಭ ಮತ್ ುಚ ೇತ ೇಶಿರ ಪೂಜಾರ ಕ್ರೇಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ 1 ವಿಕ ಟ್್‌ಗ 54 ರನೆಳಿಸ್ಪದ್ರತ. ಭಾನತವಾರ 15 ವಿಕ ಟ್್‌ಗಳು ಬ್ಲದಾವು. ಇದ ಒುಂದ ರಿೇತಯ ಪಿಚ್ ಆಗ್ಲದ ಾ, ಎಸ್ತ್ಗಳು ಒದ್ ಯಲಿಟ್್ ಮತ್ ುಒದ್ ಯಲಿಟ್್ ನುಂತ್ರ ಕರ -ಎತ್ುರಕ ು ಎಸ ದವು.

Be the first to comment on "ಇಂಡಿಯಾ ವರ್ಸಸ್ ಇಂಗ್ಲಂಡ್: ಅಶ್ವಿನ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಫಿಫರ್, 350 ಅಂತಯರಯಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು:"

Leave a comment

Your email address will not be published.