శ్రీలంక పర్య టన: రాహుల్ శ్రావిడ్ టం ఇండియాకు కోచ్ అయ్యయ అవకాశం ఉంది, శిఖర్ ధావన్ నాయకత్వ ం వహంచగలడు

ఇంగ్లండ్‌లో జరగబోయే టెస్ట్ సిరీస్ట మరియు డబ్ల్లు టిసి ఫైనల్‌కు టీమండియా సనన ద్ధమవుతండగ్, రండవ స్టసి్ంగ్ భారత జట్ట్ జూలైలో ్‌ ీలంంలలో పరు టించడానికి సన్నన హాలు చేస్తంది మరియు నివేదిలం ప్పకారం, భారత మాజీ ఆటగ్డు రాహుల ప్ద్విడ అనిన విధాలా జట్ట్కు కోచ్ కాగండు. ప్కిక్‌బజ్‌లోని ఒల నివేదిల ప్పకారం, నేషనల ప్కికెట్ అకాడమీలో ప్ద్విడ తన సిబబ ంది తో లలిసి తమ ్‌ీలంంల పరు టనలో భారత జట్ట్ను సంసథగ్ తీరిి దిద్దే అవకాశాలు ఎకుు వగ్ ఉన్నన యి. దీనిపై ధృవీలరణ లేదు, కాని ఇది ఖచ్చి తంగ్ యునైటెడ కింగ్్‌డమ్‌లో విరాట్ కోహ్లల నేతృతవ ంలోని కార్డుంతో ఉంట్టంది. అంతకుమందు, బిసిసిఐ అధు క్షుడు సౌరవ్ గంగూలీ ధృవీలరించార్డ, “మేమ జూలై నెంలో సీనియర్ పుర్డషుం జట్ట్ కోసం వైట్ బాల సిరీస్నన ్‌ాల్ చేసామ, అలు డ వార్డ ్‌ీలంంల లో టి 20 ఇంటర్నన షనల మరియు వనేుంను ఆడతార్డ. అవును, ఇది వైట్-బాల నిపుణుం బృంద్ం అవుతంది. ఇది వేర్న జట్ట్ అవుతంది.”

్‌ ీలంంల పరు టనలో ప్పధాన కోచ్ రవిశాస్టసిత, బౌలింగ్ కోచ్ భారత్ అర్డణ్‌తో ాట్ట బాు టింగ్ కోచ్ విప్లమ రాథౌర్ ఆటగ్ళ్లకు సహాయం చేయలేలపోవచ్చి . ప్ారంభ ఐసిసి వరలు టెస్ట్ ఛంపియ్్‌షిప్ ఫైనల్‌కు కోహ్లల నేతృతవ ంలోని జట్ట్ యుకె లో ఉంట్టంది, ఆ తరావ త ఇంగ్లండ్‌తో ఐదు మాు చ్్‌ం టెస్ట్ సిరీస్ట ఉంట్టంది. ప్ద్విడ అండర్-19 మరియు ఎ-సైడ కోచ్చంగ్ మరియు మంటరింగ్ చేస్నతన్నన డు. ఉద్యు గ్నికి కొత్తతమీ కాదు. రిషబ్ పంత్, పృథ్వవ షా వంటి ఆటగ్ళ్లంద్రికీ ప్ావిడ మంటార్ మరియు కోచ్ ఇచాి ర్డ. కొనేన ళ్లలగ్ సీనియర్ జట్ట్కు ప్పతిభావంతలైన ప్కికెటరలను అందించే బాధు త ప్ావిడ్దే. శిఖర్ ధావ్, పృథ్వవ షా, సూరు కుమార్ యాద్వ్, ఇషా్ కిష్, హారిేక ాండాు , ప్కున్నల ాండాు , భువనేశ్వ ర్ కుమార్, నవదీప్ సైని, ఖలీల అహ్మ ద్, యుజ్వ ంప్ద్ చాహ్ల, కులీేప్ యాద్వ్ తదితర్డలు ్‌ీలంంల పరు టనకు అందుబాట్టలో ఉనన ఆటగ్ళ్లు . వారిలో చాలా మందికి పర్డగుం మధు రావడానికి మరియు భారత సెలె్‌ల్రలతో తమలంటూ ఒల కేస్న పెట్డానికి ఇది ఒల గొపప అవకాశ్ం. అలాగే, అధికారిల ప్పలటన ఏదీ చేయలపోయిన్న, వైట్
బాల ప్కికెట్్‌లో సీనియర్ మోస్ట్ ్‌ేలయర్్‌గ్ నిలిచ్చన ధావ్, ఇంగలండ్‌కు వెళ్లలపోవడం, ్‌ీలంంలలో పరు టించే జట్ట్కు కెపె్్్‌గ్ నియమంచబడవచి ని ఊహంచబడింది.

Be the first to comment on "శ్రీలంక పర్య టన: రాహుల్ శ్రావిడ్ టం ఇండియాకు కోచ్ అయ్యయ అవకాశం ఉంది, శిఖర్ ధావన్ నాయకత్వ ం వహంచగలడు"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*