శ్రీలంక పర్య టనకు రాహుల్ శ్రావిడ్ శ్రపధాన కోచ్‌గా వ్య వ్హరంచనున్నా రు

#india #indiancricketteamcoach #rahuldravid

ీలంక పర్య టనలో రాహుల్ ద్రవిడ్ కోచ్ టక ఇకడియాకు: నివేది
భార్త మాజీ కెప్టెన్, ద్పస్తుత జాతీయ ద్ికెట్ అకాడమీ అధినేత రాహుల్ ద్రవిడ్ జూలైలో శ్రీలంక ో ఆరు ఆటం సిరీస్ ఆడనునన భార్త పరిమిత ఓవర్ల జట్టెకు కోచ్శ్రగా వయ వహరికచనున్నన రు. శ్రీలంక పర్య టనలో టమ్ ఇకడియాో లిసి రాహుల్ ద్రవిడ్ ద్పయాణకచే అవకాశక ఉకది. యుకెలో ఉకడబోయే ర్విశాస్త్సిు కోసక ద్రవిడ్ నికపాంని భావిస్తున్నన రు. జూలైలో శ్రీలంక లో భార్త్ 6 పరిమిత ఓవర్ల మాయ చలను ఆడనుకది. భార్త మాజీ కెప్టెన్, ద్పస్తుత ఎన్శ్రసిఎ అధిపతి రాహుల్ ద్రవిడ్ జూలైలో శ్రీలంక ో ఆరు ఆటం సిరీస్ ఆడనునన భార్త పరిమిత ఓవర్ల జట్టెకు కోచ్శ్రగా వయ వహరికచనున్నన రు. 2014లో ఇకగాలకడ్ పర్య టన సకరర్భ కగా అబ్బా యింో బ్బయ టకగ్ నస ల్ెకట్శ్రగా పనిచేసిన తరువాత ఇది భార్త జట్టెో అతని రకడవ ఒపప కరక అవుతకది. పరిణామాం గురికచి తెలుస్తకునన బిసిసిఐ అధికారి ో మాట్లలడుతూ, ఎన్శ్రసిఎ అధిపతి ఈ ముగుురిని జట్టెకు న్నయ తవ క వహిస్తుర్ని ధృవీ రికచారు. ర్విశాస్త్సిు, భార్త్ అరుణ్ మరియు విద్ మ్ రాథౌర్ టెస్ె జట్టెో ఇకగాలకడ్లల ఉకట్లరు. “టమ్ ఇకడియా కోచికగ్ సిబ్ా కది యుకెలో ఉకట్లరు మరియు యువ జట్టె ద్ావిడ్ చేత మార్ునిర్దేశక చేయబ్డటక ఉతుమక, అతను ఇపప టకే ాాపు అనిన భార్త ‘ఎ’ అబ్బా యింో లిసి పనిచేశాడు.
2019లో ఎన్శ్రసిఎ అధినేతగా బ్బధయ తలు చేపటెడానిి ముకదు, ద్ావిడ్ అకడర్-19 శ్రస్తయి యిలో భార్త జట్టెలో, భార్త ‘ఎ’ జట్టెలో ద్పస్తుత యువకుం పకటో లిసి పనిచేశాడు. వాసువానిి, అతను గత రకడు సకవతస రాలుగా జాతీయ జట్టెకు రృడమైన బకచ్ బ్లానిన నిరిమ కచడకలో సమద్గ పాద్త పోషకచినట్టల తెలుస్తుకది. 2015లో అకడర్-19 మరియు ‘ఎ’ జట్టె బ్బధయ తలు స్వవ రికచారు. శ్రీలంక సిరీస్ కోసక భార్త జట్టె ఈ నెలాఖరులో ఎకపి
కానుకది మరియు మూడు వనేే మరియు మూడు ట20ఐ ఆటంను ఆడే ముకదు బ్బలురు ఐలాకడ్ నేషన్లల నిర్ా కధక చేయవంసి ఉకట్టకది. మూడు వనేేలు జూలై 13, 16, 19 తేదీలోల, ట20ఐలు జూలై22-27 వర్కు ఆడనున్నన యి. పరిమిత ఓవర్ల సిరీస్శ్రలో శ్రీలంక ో పోరాడట్లనిి యువ భార్త ఆటగాళ్ళు చూస్తుకడగా, విరాట్ కోహ్లల నేతృతవ కలోని జట్టె ఇకగాలకడ్శ్రలో ఆగస్తె 4 నుకచి ఇకగ్లలష్ జట్టెో జరిగే ఐదు మాయ చ్శ్రం టెస్ె సిరీస్ ద్పార్కభక కోసక వేచి ఉకది.

Be the first to comment on "శ్రీలంక పర్య టనకు రాహుల్ శ్రావిడ్ శ్రపధాన కోచ్‌గా వ్య వ్హరంచనున్నా రు"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*