రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు ఢిల్లీక్యా పిటల్్ ను 1 పరుగు తేడాతో ఓడెంచెంది

Royal Challengers Bangalore-beat Delhi Capitals by 1 run
Royal Challengers Bangalore-beat Delhi Capitals by 1 run

రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు బౌలరుుమెంగళవారెం అహ్మ దాబాద్‌లో ఢిల్లు క్యా పిటల్్ పై ఒక పరుగుల విజయెం సాధెంచడానికి చివరి బెంతిపై ఆటను ముగెంచారు. డిసి కెప్టన్ె రిషబ్ పెంత్ మరియు షిమ్రాన్ హెట్మమ ర్స ఆటను దాని తలపైకి తిప్పు కున్నా రు మరియు వారి జట్టెను దాదాప్పగా లైన్్‌పైకి తీసుకువెళ్లురు, క్యని మహ్మ ద సిరాజ్ అద్భు తమైన ఫైనల్ ఓవర్స బౌలెంగ్ చేసి 

14 పరుగులు చేసిన ఇద్రుద బాా ట్్ ్‌మెన్్‌లపై 14పరుగులు చేశాడు. కొనిా ప్టద్ద హిట్ెంె గ్ల దాా రా ఆటను చివరి ఓవర్స్‌లోకి తీసుకెళడు ెంతో రెండు బాాటరుు అజేయెంగా అరధసెంచరీలు సాధెంచారు. క్యనీ, ఆర్స్‌సిబి బౌలరుుబలెంగా తిరిగ 

వచిి ఆరు ఆటలలో ఐద్వ విజయానిా సాధెంచడెంలో జట్టకుె సహాయపడిెంది మరియు పాయెంటు పట్కెలో అమ్రగసాానెంలో నిలచిెంది.  అెంతకుముెంద్భ, ఎబి డివిలయర్స్ యొకక ఎపిక్ 42 బెంతులోుఅజేయెంగా 75  పరుగులు చేసిన ఆర్స్‌సిబి తన జట్టెకు డిసిపై 172 పరుగుల సవాలు లక్ష్యా నిా నమోద్భ చేయడానికి సహాయపడిెంది. అమిత్ మిమ్రశా, అక్ ర్స పటేల్ మరియు అవేష్ఖాన్ అద్భు తమైన రేఖలు మరియు పొడవులను బౌలెంగ్ చేసి ఆర్స్‌సిబి రన్ రేట్్‌ను పరిమితెం చేశారు. హ్రాాల్ పటేల్, తరువాతి ఓవర్లు ఢిల్లు క్యా పిటల్్ పై మర్ల దెబబ కొట్టెడు, పృథ్వా ష్ఖ ఎబి డివిలయరు్ క సా లు మరియువిసృతత డెలవరీని క్యల బొటనవేలుతో ముగెంచాడు. 

ారక స్ ోెయనిస్ చాహ్ల్ యొకక లగ్ సిు న్్‌కు వా తిరేకెంగా సముమ్రద్ెం వైప్ప చూశాడు. తప్పు-అన్ చేత పూరిగాత మోసపోయన తరువాత, ోెయనిస్ సడైు ర్సను కోలోు యాడు మరియు అెంపైర్స క్యల్ ఆన్ ఇెంపాక్ ెదాా రా ామ్రతమే సేవ్ చేయబడాాడు. చివరి 60 బెంతులోు 110 పరుగులు క్యవడెంతో, ఢిల్లు 

క్యా పిటల్్ కు కద్లక అవసరెం. తరువాతి రెండు ఓవరలోు ోెయనిస్ మూడు ఫోరుుకొట్టెడు, క్యని ఢిల్లుక్యా పిటల్్ కు తమ కెప్టన్ె అవసరెం, వారు గేరనుు ారి డానికి రన్-ఎ-బాల్ కెంటే తకుక వ దూరెం వెళుతున్నా రు. పెంత్ తరువాతి ఓవరుా హ్రల్ా పటేల్ బౌలెంగ్ చేసిన రెండు ఫోరతోు మ్రపారెంభెంచాడు. సేక ా ర్స వెనుక ఒక సిా వెల్ ప్పల్, తరువాత బాాకార్సా 

పాయెంట్ నుెండి తీమ్రవమైన కట్. అయతే, పటేల్ మర్లసారి చివరి నవుా ను కలగ ఉన్నా డు, ఎెంద్భకెంటే అతను ారక స్ ోెయనిస్ బాా ట్ నుెండి బయట్ అెంచుని చివరి బెంతికి మ్రేరేపిెంచాడు.

Be the first to comment on "రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు ఢిల్లీక్యా పిటల్్ ను 1 పరుగు తేడాతో ఓడెంచెంది"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*