రాజస్థాన్ రాయల్స్ చేతన్ సకారియా తన తండ్రిని కోవిడ్-19 వల్లకోల్పో యాడ

రాజస్థాన్ రాయల్స్ పేసర్ చేతన్ సకారియాఆదివారం తన తండ్రి కంజీభాయ్ సకారియాను కోవిడ్-19 చేతిలో ఓిపోయాడని డ్రీమియర్ లీగ్ డ్రరంచైజీ తెలిపంది. గుజరాత్ లోని భావ్ నగర్ లోని ఒక ఆసుపడ్రతిలో కంజీభాయ్ వైరస్ బారిన పడ్డాడు. రాజస్థాన్ రాయల్స్ ఒక డ్రపకటనలో, వారు చేతన్ సకారియాతో సండ్రపదింపులు జరుపుతున్నా రని, గుజరాతుు చందిన యువ లెఫ్ట్ఆర్్ రస్్ బౌలరుు మద్తుద ఇస్థామని హామీ ఇచ్చా రు. “మిసర్్ కంజీభాయ్ సకారియా ఈ రోజు మందు కోవిడ్-19తో తన యుద్ంం లో ఓిపోయాడని ధృవీకరించడం మాకు చ్చలా బాధ కలిగిసుాంది. మేమ చేతన్ద్తో సనిా హితంగా ఉన్నా మ మరియు ఈ ి్ష ్ సమయంలో అతనిి మరియు అతని కుటంబానిి స్థధయ మైనంత సహాయానిా అందిస్థామ” అని రాయల్స్ చప్పా రు ఒక డ్రపకటన. మఖ్య ంగా, చేతన్ సకారియా తన సోద్రుి మరణానిా ఐపఎల్స వరకు అధిగమించ్చలి్ వచ్ా ంది, ఇందులో అతను రాజస్థాన్ రాయల్స్ తరఫున అరంగేడ్రటం చేశాడు. ఈ ఏడ్డది డ్రప్పరంభంలో సకారియా సయయ ద్ మష్తాక్ అలీ డ్రోఫీ ఆడుతునా పుా డు అతని సోద్రుడు ఆత్ హతయ చేసుకున్నా డు. అతని సోద్రుడు మరణం గురించ్ అతని కుటంబం అతనిి తెలియజేయలేదు మరియు దేశీయ టి20 ోరా మంట్ తరువాత ఇంటిి చేరుకునా తరువాత అతను విష్తద్ వారాతెలుసుకున్నా డు. ఐపఎల్స 2021లో రాజస్థాన్ రాయల్స్ కోసం తన తండ్రి కోవిడ్-19 కోసం ప్పజిటివ్ పరీక్షంచ్న వారలా గురించ్ సకారియాకు సమాచ్చరం ఇవవ బింది, ఇది బహుళ డ్రరంచైజీలలోని బయో-బుడగలోష స్థనుకూల కోవిడ్-19 కేసుల కారణంగా మే4న నిలిపవేయబింది. సకారియా ఇంటిి చేరుకుని, ఆసుపడ్రతిలో తన తండ్రిని చూసుకుంటన్నా డు, డ్రపతిరోజూ కొనిా గంటలు గిప్పడు. మఖ్య ంగా, తన తండ్రి చ్ిత్ కోసం ఖ్రుా చేయడ్డనిి డబుు సంప్పదించగలిగానని ఇంియన్ డ్రీమియర్ లీగ్ద్కు కృతజతఞ లు తెలుపుతున్నా నని సకారియా చప్పా రు. కేండ్రద్ కాండ్రాక్ ్లేని సకారియాను ఐపఎల్స 2021 వేలంలో రాజస్థాన్ రాయల్స్ 1.2 కోటష రూప్పయలకు కొనుగోలు చేసంది. “కొనిా రోజుల డ్రితం రాజస్థాన్ రాయల్స్ నుంి న్న ప్పర్్పేమంట్ అందుకునా ందున నేను అద్ృ్వ్ ంతుిని. అది న్నక్త్ రమైన సమయంలో న్నకుటంబానిి చ్చలా సహాయపడుతుంది. ఇదిలావండగా, భారత మహిళా జట్ బాయ టర్, వేద్ కృ్మూణ రిాఈ నెల మొద్ోష బంగళూరులో కోవిడ్-19 చేతిలో తన సోద్రిని కోలోా యాడు. స్థ్ర్ బాయ టర్ తలిషగత నెలలో కోవిడ్-19తో మరణంచ్ంది.

Be the first to comment on "రాజస్థాన్ రాయల్స్ చేతన్ సకారియా తన తండ్రిని కోవిడ్-19 వల్లకోల్పో యాడ"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*