భారత మహిళా క్రికెటర్లు క్రరరంచ టి20 డబ్బు ను బిసిసిఐ ఇంకా చెల్ుంచలేదు

ఈరోజు ప్రారంభంలో, ఐసిసి టి20 ప్రరరంచకప్ 2020 నండి భారత మహిళా జట్టు తన ప్రైజ్ మనీలో ఇంకా వాటాన పందలేదని వెల్లడించడంతో బిసిసిఐ న పెదద రరిశీల్నలో ఉంచారు. మహిళల్ జట్టు టీ 20 ప్రరరంచ కప్ ఫైనల్స ్‌కు చేరుకునన రప టికీ ఆప్రరులియా చేతిలో ఓడిపోయంది. రనన రప్్‌గా, మహిళల్ బ ందం అంతర్జాతీయ ప్రికెట్ కౌనిస ల్ నండి, $500,000 అందమైన మొత్తానిన అందుకోవల్సి వచ్చ ంది. ఏదేమైనా, ఆటగాళ్ళు తమ డబ్బు న ఒక సంవతస రం తరువాత కూడా పందలేదు మరియు బిసిసిఐ మొతాం డబ్బు న కలిగి ఉందని తెలిసింది. మహిళల్ జట్టు రటల ఉదాసీనంగా ప్రరవరిాంచ్నందుకు భారత బోరుు సోషల్ మీడియాలో భారీ ్‌ాల్ అందుకునన తరువాత, బిసిసిఐ గత ఏడాది చ్వరోల తమకు బహుమతి మొత్తానిన అందుకుందని, ర్జబోయే వారం చ్వరి నాటిి ప్రికెటరలందరికీ చెలిలంచాలిస ఉంట్టందని సప షుం చేసింది. “భారత మహిళల్ ప్రికెట్ జట్టు సభ్యు లు ఈ వారం చ్వరి నాటిి వారి బహుమతి డబ్బు లో వాటాన పందుత్తరు. లావాదేవీలు ప్రాసెస్ చేయబడాు య మరియు వారు తమ వాటాన అతి తవ రలో అందుకుంటారని నేన ఆశిస్తానాన న ”అని టైమ్సస ఆఫ్ ఇండియా కోట్ చేసిన సీనియర్ బోరుు కారు నిర్జవ హకుడు.

చెలిలంపులోల భారీ ఆల్సు ం గురించ్ అధికారిని ప్రరశిన ంచ్నపుప డు, బిసిసిఐలో ఆటగాళల చెలిలంపుల్ ప్రాసెసింగ్ అనిన జటలకు మూడు నండి నాలుగు నెల్ల్ సమయం రడుతందని బిసిసిఐతో అనాన రు. మంబైలోని ప్రరధాన కార్జు ల్యం ఎకుు వ సమయం మూసివేయబడినందున కొనసాగుతనన కరోనావైరస్ మహమ్మా రి భారత బోరుు రనితీరున ప్రరభావితం చేసిందని అధికారి తెలిారు. ప్రరస్తాత రరిసిితి కారణంగా ప్రరతిదీ కొంత సమయం తీస్తకుంట్టంది: బిసిసిఐ అధికారి

“గత సంవతస రం చ్వరోల మేమ ప్రైజ్ మనీ మొత్తానిన అందుకునాన మ. ఇది మహిళల్కు ఒక చెలిలంపు మ్మప్రతమే కాదు. ఇది పురుషుల్ జట్టు యొకు కంప్రద ఒరప ందం, అంతర్జాతీయ మ్ము చ్ ఫీజులు, పురుషులు మరియు మహిళల్ దేశీయ రుస్తమ అయనా, ప్రరస్తాత రరిసిితల్ కారణంగా ప్రరతిదీ కొంత
సమయం తీస్తకుంట్టంది, ”అని అధికారి పేర్కు నాన రు. ఇంకా, బిసిసిఐ మ్మజీ అధికారి ఒకరు కోవిడ్-19ి మందే, మ్మరిచ లో ఆతిథ్ు మిచేచ దేశీయ టోరన మంట్్‌కు ఆటగాళలకు సెపెుంబర్్‌లో మ్మప్రతమే చెలిలంపు ల్భంచ్ందని సప షుం చేశారు. ఐసిసి నండి చెలిలంపు అందుకునన పుప డు ఖచ్చ తమైన తేదీని తెలుస్తకునే మందు భారత బోరుున నిందించలేమని ఆయన అనాన రు.

Be the first to comment on "భారత మహిళా క్రికెటర్లు క్రరరంచ టి20 డబ్బు ను బిసిసిఐ ఇంకా చెల్ుంచలేదు"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*