‘భారతదేశం భవిష్యతుతలో ర ండు ఆడే పదక ండు మందిని కూడా నిలబెట్టవచ్చు’ – భారత బెంచ్ స్టటరంత్ రవిశాస్ు్ి

చాలా మందిఆటగాళ్ళు మరియు కోచ్‌లు బయో-బుడగలు ఆడటం చాలా కష్టమ ైన మరియు శ్రమతో కూడుకుననదని అభివరిణంచినప్పటికీ, ఇటువంటి ప్రిస్థితులలో ఆడటం దాారా టీమ్ ఇండియాకు ఒక ప్రయోజనం వారిబలమ ైన బ ంచ బలానిన కనుగొననటుు భారత కోచ రవిశాస్రథి అభిప్ార యప్డాా రు. ఆస్్టేలియా ప్రయటన కోసం, జటుట 30 మంది ఆటగాళ్ుతో మరియు టోరనమ ంట్ యొకక ప్ొ డవుతో ప్రయాణ ంచాలిి ఉందని మరియు ప్రయటనలో గాయాలతో వారు తమ ఆటగాళ్ుందరినీ ఆడవలస్థ ఉందని శాస్రథివివరించాడు మరియు బాలురు ప్రయటనలో ఉంచిన ప్రదరశనతో అతను ఆకటుట కున్ానడు. “ఆరు న్ెలల కరరతం భారతదేశ్ం తరఫున ఆడేఆటగాళ్ు సంఖ్యను మీరు ఊహ ంచలేదు. ఇటీవలి బబుల్ నుండి బయటకు రావడానికర ఇది చాలా సానుకూలమ ైన విష్యం, భారతదేశ్ం విసరరించిన బ ందాలతో ప్రయాణ ంచవలస్థఉంది. 

“సాధారణంగా, మేము 17 లేదా 18 మంది కరరకెటరుతో ప్రయాణ సార ము. బబుల్ కారణంగా,  దిగబంధం చటాట ల కారణంగా (ఆస్్టేలియాలో), మేము 25-30 లేదా అంతకంటే ఎకుకవ కరరకెటరుతో వెళ్ువలస్థ వచిచంది. కాబటిట, ఫలితంగా, మీరు లోతుగా తరవిా, మీ ఉతరమమ ైనదానిన ఎంచుకోవలస్థవచిచంది. “అద ష్టం కలిగిఉననందున, వారిలో 30 మందిని ఆడటం తప్ప మాకు వేరేమారగం లేదు. కాబటిట, ఎవరు మంచివారు మరియు ఎవరు కాదని మేము కనుగొన్ానము. మరియు ఇది బాగా ప్నిచేస్థన విష్యం ”అని ట ైమ్ి ఆఫ్ ఇండియాతో మాటాు డుతూ శాస్రథి అన్ానరు. యువకులు అవకాశాలను సాాధీనం చేసుకున్ానరు, శాస్రథిచెప్ాపరు. ఆస్్టేలియా ప్రయటనకు రెండు న్ెలల ప్ాటు జరిగిన ప్రయటనలో ష్బాాన్ గిల్, షారుు ల్ ఠాకూర్, వాషథంగటన్ సుందర్, టి నటరాజన్ మరియు మహ్ాద్ స్థరాజ్ వంటియువకులు జటుట కు ఎవరెైన్ా ఒత్తరడిఅవసరం అయినప్ుపడు అడుగు పెటాట రు మరియు ఆటగాళ్ళు ఇదురితో అవకాశాలను సాాధీనం చేసుకునన విధానం గురించి శాస్రథిచాలా సంతోష్ంగా ఉన్ానరు చేతులు. “ఇవి ఊహ ంచని విష్యాలు, కానీ ప్రిస్థితులు జరిగేలా చేశాయి మరియు అవకాశ్ం ప్ొందిన యువకులు దానిన రెండు చేతులతో ప్టుట కుననందుకు

న్ేను సంతోషథసుర న్ానను. భారతదేశ్ం అకకడ రెండు ఆడుతునన ప్దక ండు మందిని నిలబ టటవచుచ,్‌”అని శాస్రథిఅన్ానరు. “ఇవి ఊహ ంచని విష్యాలు, కానీ ప్రిస్థితులు జరిగేలా చేశాయి మరియు అవకాశ్ం ప్ొందిన యువకులు దానిన రెండు చేతులతో ప్టుట కుననందుకు న్ేను సంతోషథసుర న్ానను.

Be the first to comment on "‘భారతదేశం భవిష్యతుతలో ర ండు ఆడే పదక ండు మందిని కూడా నిలబెట్టవచ్చు’ – భారత బెంచ్ స్టటరంత్ రవిశాస్ు్ి"

Leave a comment

Your email address will not be published.