ఫిబ్రవరిలో ఐపిఎల్ 2021 ఆక్షన్: రాబ్ో యేఎడిషన్ కోసం ఆతిథ్యమిచ్చిన భారతదేశం మొదటిఎంపిక

2021 ప్రీమియర్ లీగ్ ను కలిగిఉనన దేశంలో దేశీయ క్రిక్ెట్ పున ప్రీ రంభం క్ోసం బో ర్్ఆఫ్ కంట్రీ ల్ ఫర్ క్రిక్ెట్ ఇండియా (బిసిసిఐ) చాలా చకకగర వరరి క్రలి మీద ఉంది. ట్ి20  ట్రరనమ ంట్్‌లో భారతదేశం మొదట్ి ఎంప్ిక ఆతిథ్య జట్టు గర మిగిలిప్ో యంది, అయతే COVID-19 మహమాారిక్ర సంబంధించి దేశంలో పరిసిితి ఇంక్ర నియంతీణలో లేదు. అందువలల, అవసరమ ైతేట్రరనమ ంట్్‌ను యుఎఇక్ర తరలించడానిక్ర బిసిసిఐ సిదధంగర ఉంది.  మునుపట్ి ఎడిషన్ గల్్ కంట్రీలో సెప్ెుంబర్ 19 నుండి నవంబర్ 10 వరకు జరిగింది. ట్ి20  ఈవ ంట్ మారిి న లలో జరగరలిి ఉంది, అయతేపీపంచానిన తీవీంగర కదిలించిన కరోనావ ైరస్ వరయప్ిి క్రరణంగర దాదాపు ఆరు న లలు వరయదా వేయాలిి వచిింది. నివేదికల పీక్రరం,  2021 ఐప్ిఎల్్‌ప్ెైతదుపరినిరణయాలు తీసుక్ోవడానిక్ర ఐప్ిఎల్ ప్రలక మండలి జనవరి 4,  సో మవరరం సమావేశమ ైంది. సమావేశం తరువరత ట్రీడింగ్ వండోతెరవబడిందని మరియు జనవరి 21 లోగర ఆట్గరళ్లను వడుదల చేయాలని జట్టల క్ోరినట్టల తెలిసింది. నివేదికలు 

నముాతుననట్లయతే, ఫిబీవరిరెండవ వరరంలో ఒక చినన వేలం జరగనుంది. అంతకుముందు, బిసిసిఐ పూరిి సరి య వేలం నిరవహ ంచినట్టల నివేదికలు ర ండుల చేసుి నానయ. క్రనీ సమయ పరిమితుల క్రరణంగర, ఒక చినన వేలం ఎకుకవగర జరిగే అవక్రశం ఉంది. ఏదేమ ైనా, ఐప్ిఎల్ యొకక రరబో యే ఎడిషన్ జనవరి 10న ప్రీ రంభం క్రనునన 2021 సయయద్ ముష్రి క్ అలీ ట్రీ ఫరప్ెైచాలా ఆధారపడి ఉంట్టంది. “మేము తరువరతి ఐప్ిఎల్్‌ను ఎలా సంపీదించాలో ముష్రి క్ అలీ ఎలా ఆడుతుందోదానిప్ెైఆధారపడి ఉంట్టంది” అని బిసిసిఐ సభుయడు ముంబ ైమిరిర్్‌లో ప్ేరకకనానరు. SMAT భారతదేశంలో దేశీయ క్రిక్ెట్ తిరిగి రరవడానిన సూచిసుి ంది. శిఖర్ ధావన్, సురేష్ రెైనా, సూరయకుమార్ యాదవ్ తదితరులు ప్రల్గ ంట్ారు. చెన ైన, ఇండోర్, బరోడా, బ ంగళ్ూరు, క్ోల్్‌కతా, ముంబ ైఅనే ఆరు వేదికలలో ఈ ఆట్లను ఆడనునానరు. నాక్ ట్ మాయచ్‌లు అహాదాబాద్్‌లో జరుగుతాయ. ట్రరనమ ంట్్‌లో బాగర ఆడట్ం దావరర ఆట్గరళ్లకు సెలెకురలను ఆకట్టు కునే అవక్రశం కూడా ఉంది. మునుపట్ి లీగ్ ఎడిషన్్‌లో, దేవదత్ ప్రడికల్ ఆకట్టు కునానడు, ఆ తరరవత రరయల్ ఛాలెంజర్ి బ ంగళ్ూరు అతనిన ప్ిలిచింది. ఐప్రఎల్ వషయానిక్ొసేి, రోహ త్

శరా నేతృతవంలోని ముంబ ైఇండియన్ి డిఫెండింగ్ ఛాంప్ియనుల గర, ఐదుసరరుల ట్ ైట్ిల్ గెలుచుకుంది.

Be the first to comment on "ఫిబ్రవరిలో ఐపిఎల్ 2021 ఆక్షన్: రాబ్ో యేఎడిషన్ కోసం ఆతిథ్యమిచ్చిన భారతదేశం మొదటిఎంపిక"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*