పాకిస్తా న్ మాజీ కెప్టెన్ మాట్లా డుతూ, కోహ్లా ప్రరంచంలోనే అత్య ంత్ ప్రభావవంత్మైన ఆల్ ఫార్మా ట్ బ్యయ ట్్ మాన్

విరాట్ కోహ్లీ ఇంగ్ీండ్‌లో రండోసారి తన జట్టుకు నాయకతవ ం వహంచడానికి సిద్ధమవుతునన తరుణంలో, సల్మా న్ బట్ నండి కంత ప్రశంసలు అందుకునాన డు, ప్రస్తుత యుగంలో భారత కెప్టున్్‌న అతుు తుమ ఆల్ఫారాా ట్ ్‌ేీయ ్‌గ్ ేర్కొ నాన డు. భారత ప్కికెట్ నిరిా ంచిన గొరప బ్యు ట్్ మెన్ గురించి మీరు మాట్లీడినప్పప డు, విరాట్ కోహ్లీ ేరు మొద్టి మూడు ్‌సానానాలోీ ఉండాలి. 1970 మరియు 80లలో భారత ప్ీమియ బ్యు ట్్ ్‌మెన్్‌గ్ స్తనీల్ గవాసొ ఆధిరతు ం చెల్మయంచినట్ీయతే, సచిన్ టండూలొ 1990 మరియు 2000లలో దేశంలోని అతు ంత పూరిు బ్యు ట్్ ్‌మన్్‌గ్ నిలిచాడు. అదేవిధంగ్, ప్రస్తుత తరం నండి, కోహ్లీ ఒకరు గురుుంచుకోగలిగినంత కాలం రన్-స్కొ రింగ్ కేళిలో ఉనాన రు మరియు ఆధునిక యుగంలో ఉతుమ బ్యు ట్్ ్‌మన్్‌లలో ఒకరిగ్ రరిగణంచబడతారు. ప్రస్తుత తరం యొకొ ఫాబ్ 5 బ్యు ట్్ మెన్ గురించి మీరు మాట్లీడినప్పప డు, భారతదేశం నండి, ఇది ఎలీప్పప డూ కోహ్లీ. మాజీ ప్కికెట్రుీ, ప్కికెట్ రండితులు దీనిని నమ్మా తారు. అంతరాాతీయ సంచరీ లేకుండా కోహ్లీ ఏడాదినన ర దాటి ఉండవచుు , కానీ భారత కెప్టున్ బ్యు ట్ నండి రరుగుల కరత లేదు. ఇంగ్ీండ్‌లో రండోసారి భారతదేశానికి నాయకతవ ం వహంచడానికి కోహ్లీ సనన ద్ధమవుతునన ప్పప డు, పాకిసాున్ మాజీ కెప్టున్ సల్మా న్ బట్ నండి కంత ప్రశంసలు అందుకునాన డు, ప్రస్తుత యుగంలో భారత కె్‌ప్టున్్‌న అతుు తుమ ఆల్-ఫారాా ట్ ్‌ేీయ ్‌గ్ ేర్కొ నాన డు. “విరాట్ కోహ్లీ అనిన ఫారాా ట్ీలో ప్రరంచంలో అతు ంత ప్రభావవంతమైన బ్యు ట్్ మాన్ అని నేన నమ్మా తునాన న. దాని గురించి ఎట్టవంటి సందేహం లేదు. అతని ప్రద్రశ నలు తమకు తామ్మగ్ మాట్లీడుతాయ మరియు ఫలితాలన తన జట్టుకు అనకూలంగ్ మారాు య” అని బట్ తన Q / Aసషన్లీ చెపాప రు. బట్్‌తో వాదించడం కషుం. కోహ్లీ సగట్టన టస్తులోీ 52.37, వనేేలోీ 59.07, టి20ఐలలో 52.65, ఈ మూడు తరం
ఫారాా ట్ీలో సగట్టన 50కంటే ఎకుొ వ ఉనన నేటి తరం నండి సగట్టన ఉనన కదిిమంది బ్యు ట్్ ్‌మెనీలో ఒకడు. అంతేకాకుండా, 70 ట్నన ల ఫారాా ట్ీలో ఉనన కోహ్లీ కంటే ఎకుొ వ అంతరాాతీయ శతాబ్యిలు ఎవరికీ లేవు. 43 సంచరీలతో, అతు ధిక వనేే సంచరీల రరంగ్ కోహ్లీ గొరప టండూలొ తరువాత ఉనాన డు. అంతేకాకుండా, కోహ్లీ 12169 రరుగుల స్కొ రున టండూలొ తరావ త భారత వనేేలో అతు ధిక రరుగులు చేసిన రండవ ్‌ సానానంలో నిలిచాడు.

Be the first to comment on "పాకిస్తా న్ మాజీ కెప్టెన్ మాట్లా డుతూ, కోహ్లా ప్రరంచంలోనే అత్య ంత్ ప్రభావవంత్మైన ఆల్ ఫార్మా ట్ బ్యయ ట్్ మాన్"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*