‘నేను సూర్యకుమార్ స్ ా థనంలో ఉంటే అది ఖచ్చితంగథ ననుు బాధపెడుత ంది’: 3వ టీ20 లో టీమ్ ఇండియా ఎంపికను గౌతమ్ గంభీర్ తప్పుబట ా ార్ు

'It'll surely hurt me if I were in Suryakumar's place': Gautam Gambhir slams Team India's selection in 3rd T20I
'It'll surely hurt me if I were in Suryakumar's place': Gautam Gambhir slams Team India's selection in 3rd T20I

అహ్మదాబాద్‌లో ఇంగ్లండ్‌తో జరిగిన మూడోటీ20 మయాచ్‌లో సూర్ాకుమయర్ యయదవ్‌ను ప్లలయంగ్ ఎలెవన్ నుంచి తప్పుకుననందుకు భార్త మయజీ ఓప్ెనర్ గౌతమ్ గ్ంభీర్ భార్త జటటు యయజమయనాంప్ెై తీవరంగా దిగ్జారింది. సూర్ాకుమయర్్‌ను వదలి రోహిత్ శర్మను ఎలెవన్్‌లో తిరిగితీసుకురావాలని భార్త్ నిర్ణయంచింది. రోహిత్, కెఎల్ రాహ్ుల్ ఇనినంగ్్ ప్ార ర్ంభంచగా, చివరిమయాచ హీరో ఇషాన్ కిషన్ 3వ స్ాా నానికిప్డిప్ో యయడు. సూర్ాకుమయర్ 2వ టి20 లో తొలిస్ారిగా అడుగ్ుప్ెటాు డు కాని బాాటింగ్ చేసల అవకాశం రాలేదు. అతను సూర్ాకుమయర్ యయదవ స్ాా నంలో ఉననటలయతే జటటు నిర్వహ్ణ నిర్ణయం తనకు బాధ కలిగిసుత ందని గ్ంభీర్ చెప్ాుడు. “నేను సూర్ా స్ాా నంలో ఉంటే అది ఖచిితంగా ననున బాధప్ెడుత ంది” అని గ్ంభీర్ ఒక వీడియో ఇంటర్్వూలో అనానర్ు. తన అంశానిన మరింత హ ైలెైట్ చేయడానికి సథార్మ ైన అవకాశాలు లభంచకుండా భార్త టి20ఐ జటటు నుంచి తప్పుకునన మనీష్ ప్ాండే, సంజు స్ామ్న్ ఉదాహ్ర్ణలను గ్ంభీర్ ఉదహ్రించార్ు. “నా వయసు 21 కాదు, నా వయసు30. మీర్ు 30ని తాకిన తరావత, అభదరతాభావాలు చాలయ ఎకుువ. మనీష్ ప్ాండేకి ఏమి జరిగిందోచూడండి, అతని గ్ురించి ఎవర్్ మయటాల డర్ు. సంజు స్ామ్న్ వ ైప్ప చూడు, అతను ఎకుడునానడు అనేప్రశన కూడా ఎవర్్ అడగ్ర్ు.్‌”్‌గ్ంభీర్ జోడించార్ు. కుడిచేతి వాటం ఎకుడ ఉందోచూడటానికిభార్తదేశం సూర్ాకుమయర్్‌కు కనీసం మూడు లేదా నాలుగ్ు ఆటలను ఇవావలి్ ఉందని మయజీ ఓప్ెనర్ అనానడు. “మీర్ు అర్ంగేటరం చేసలత, మీర్ు బహ్ుశా అతనికికొనిన మయాచ్‌లు ఇవవండి. మీకు జటటు నిర్వహ్ణ మదదత లభంచనంతవర్కు, మీర్ు విజయవంతం కాలేర్ు. “ఇషాన్ కిషన్ వ ైప్ప చూడండి. అర్ధశతాబదం స్ాధించి, ఆప్ెై3వ స్ాా నానికి లయగ్బడుత ంది” అని గ్ంభీర్ తెలిప్ార్ు. సూర్ాకుమయర్ అంతరాా తీయ స్ాా యలో ప్రీక్ించబడలేదని, ఈ ఏడాదిచివరోల జరిగే టి20 ప్రప్ంచకప్ సందర్భంగా హ్ఠాత త గా ఎవరిన ైనా భరీత చేయయలి్ వసలత భార్త్్‌ను బాధప్ెడుత ందని గ్ంభీర్ అనానర్ు.“అంతరాా తీయ కిికెట్్‌లో సూర్ాకుమయర్ యయదవ గ్ురించి మీర్ు ఏమి చూశార్ు? రేప్ప మీర్ు సూర్ా వదదకు తిరిగివ ళ్ళవలసథవసలత? ఇదిజర్గ్దని నేను నముమత నానను, ఎవరెైనా గాయప్డటం నాకు ఇషుం లేదు…

Be the first to comment on "‘నేను సూర్యకుమార్ స్ ా థనంలో ఉంటే అది ఖచ్చితంగథ ననుు బాధపెడుత ంది’: 3వ టీ20 లో టీమ్ ఇండియా ఎంపికను గౌతమ్ గంభీర్ తప్పుబట ా ార్ు"

Leave a comment

Your email address will not be published.