‘నేను చెన్నై లో ఆడలేదు, నేను అంత చెడడవాడా?’ – కుల్దీప్ యాదవ్ కూర్చు న్ై ప్పు డు అతను ఎదుర్కొ న్ై నిరంతర పోరాటాలపై

తన అంతర్జాతీయ కెరీర్‌లో చాలా కష్టపడుతునన కుల్దీప్ యాదవ్ తన మానసిక ఆరోగ్య ం గురంచి తెరచాడు. ది ఇండియన్ ఎక్స ్‌ప్రెస్‌కు ఇచిి న ప్రపత్యయ క ఇంటర్వ్య య లో, మైదానంలో తన నటన గుర్తుకు ర్జనందున తాను 12 వ వయ క్తుగా పనిచేయడం ఆనందించానని వెల్లడించాడు. 26 ఏళ్ల అతను గ్త రండేళ్లలగా కష్టపడుతున్నన డు, కాని ఐపిఎల్ 2021 మొతుంలో ఒకేసార తన ఐపిఎల్ ప్రరంచైజ్ కోల్్‌కతా నైట్ రైడరస ్‌లో చోటు దక్తక ంచుకోలేక పోవడంతో ఈ ఏడాది అతని అధ్వయ నన ంగా మారంది. అతను జాతీయ నుండి కూడా పకక కు తప్పు కున్నన డు చెనైన లో ఇంగాలండ్‌తో జరగిన మాయ చ్‌లో అతనిక్త ఒక ఆఫ్ అవకాశం ల్భంచింది. మణికటుట సిు నన ర తనపై ఒత్తుడి ఎలా తీప్రవంగా ఉందో వెల్లడించాడు. భారతదేశ శ్వయ తజాతీయుల్లో అతని చివర టెసట 2019 జనవరలో వచిి ంది. “మీర్త న్నన్ ్‌సాటప్ ఆడుతునన ప్పు డు, ఆటగాళ్లు ఆతమ విశ్వయ సం ఎకుక వగా భావిసాుర్త. ఎకుక వ మంది కూర్తి ంటే అది మరంత కఠినతరం అవుతుంది. ఈ ఫిప్రరవరలో చెనైన లో ఇంగాలండ్‌తో టెసట ఆడినప్పు డు న్నపై తీప్రవ ఒత్తుడి వచిి ంది. కోవిడ కారణంగా ఏమీ జరగ్లేదు, కారట్టట గ్త సంవతస రం విష్యాలు మరంత కఠినతరం అయాయ యి. ఇది ఉతుమ కాల్ం కాదు, ”అని అతను చెప్పు డు.

“నేను ఏమి చేస్తున్నన ను, కొనిన సార్తల నేను భావించాను. ఇది కష్ట సమయాలు. కొనిన సార్తల, మనస్తస , ‘అబ్ షాయద్ వో కుల్దీప్ నహి రహే’ అని చెప్పుంది. మీర్త ప్పనీయాలు వడిడంచడం మరయు బంచ్‌లో ఉండటం ఉతుమమైనదని భావించే రోజులు ఉన్నన యి. యార యే నుండి ఉతుమ సీటు హై అప్నన లియే ఆపై మీర్త చేయని రోజులు ఉన్నన యి ‘ఆ ప్రపదేశంలో ఉండటానిక్త ఇష్టపడను, “అన్నన ర్జయన. ‘మిస కెెటన్ కూల్’

కుల్దీప్ యొకక ర్వ్పం ఐపిఎల్ 2019 తర్తవాత పడిపోయింది, కానీ ఈ కాలానిక్త మందు అతను పూరుగా వేరే ఆటగాడిగా కనిపించాడు. ఆసక్తుకరమైన విష్యం ఏమిటంటే, ఎంఎస ధోని ఆ సమయంలో వికెట్ వెనుక ఉండేవాడు మరయు
అతనిక్త నిరంతరం మారగనిరేీశం చేసేవాడు, ఇది అతనిక్త ఎంతో సహాయపడింది. “కొనిన సార్తల నేను ఆ మారగదరశ కతాయ నిన కోలోు తాను ఎందుకంటే అతనిక్త గొపు అనుభవం ఉంది. అతను వికెట్ వెనుక మాకు మారగనిరేీశం చేసేవాడు, అర్తస్తు నే ఉన్నన డు! మేమ అతని అనుభవానిన కోలోు తామ.

Be the first to comment on "‘నేను చెన్నై లో ఆడలేదు, నేను అంత చెడడవాడా?’ – కుల్దీప్ యాదవ్ కూర్చు న్ై ప్పు డు అతను ఎదుర్కొ న్ై నిరంతర పోరాటాలపై"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*