నేను ఎప్ప టికీ ఆడటానికి వెళ్ళ డం లేదు, కాబటిి నేను యువకులకు ఏదో ప్ంపంచగలిగితే చాలా బాగంటంది- మొహమ్మ ద్ షమీ.

సీనియర్ ఇండియా పేసర్ మొహమ్మ ద్ షమీ తన బూట్లు వేలాడదీయడానికి మందు యువతకు వీలైనంత ఎకుు వ సమాచారానిి పంపంచాలని కోరుకుంటాడు. జస్ప్సీీ త్ బుస్ప్మా మ్రియు ఇషంత్ శర్మ లతో కలిసి 30 ఏళ్ు టెస్ట్ జట్ల్లో కీలకమైన వయ కిిగా అవతరించాడు, దక్షిణాస్ప్ికా మ్రియు ఇంగాుండ్‌లో టెస్ట్ మాయ చ్ విజయాలు నమోదు చేయడానికి జట్ల్కు సహాయపడింది మ్రియు కొనిి సంవతస రాల స్ప్కితం ఆస్ట్ర్లియాలో సిరీస్ట విజయం సాధంచంది. ఏదేమైనా, న్యయ జిలాండ్‌తో జర్గబోయే ఐసిసి వర్ల్డ్ టెస్ట్ ఛంపయన్‌షిప్ ఫైనల్డ్‌కు మొహమ్మ ద్ సిరాజ్ నంచ జట్ల్లో చోట్ల దకిు ంచుకునాి డు. దానితో సంబంధం లేకుండా, భార్త స్ప్కికెట్లు గత కొన్ని ళ్లుగా సంఖ్య లో పెరుగుతుని యువ పేసర్ు కోసం తాన ఎప్పీ డూ ఉంటానని మ్హమ ద్ షమీ చెప్పీ రు. మొహమ్మ ద్ షమీ అడిలైడ టెస్ట్్‌లో మ్ణికట్ల్ గాయం కార్ణంగా ఆస్ట్ర్లియాలో జరిగిన చవరి మూడు టెస్ట్లు మ్రియు ఇంగాుండ్‌తో జరిగిన మొతిం హోమ్ సిరీస్ట నండి తప్పీ కునాి డు. ఐపఎల్డ 2021 దాా రా అతన తిరిగి వచాా డు, ఇది ఈ నెల స్ప్ప్పర్ంభంలో నిలిపవేయబడింది. పంజాబ్ కింగ్సస కోసం బౌలింగ్స, మొహమ్మ ద్ షమీ 8 మాయ చ్్‌ ్‌ లోు 8 వికెట్లు పడగొటా్డు. ఏది ఏమ్యినపీ టికీ, డబుుయ టిసి ఫైనలోి కూడిన యుకె పర్య టనలో జట్ల్ అదుు తంగా స్ప్పదరిి స్టిందని సీమ్ర్ నమ్మ కంగా ఉనాి డు, జూన 18న స్ప్ప్పర్ంభ ఐసిసి వర్ల్డ్ టెస్ట్ ఛంపయన్‌షిప్ ఫైనల్డ్‌లో ఆడటానికి టీమ్ ఇండియా తా ర్లో బయలుదేరుతుంది. న్యయ జిలాండ్‌తో వన-ఆఫ్ టెస్ట్ తరువాత, మెన ఇన ్‌బూు 5 మాయ చ్్‌ ్‌ లోు ఇంగాుండ్‌తో కొమమ లన లాక్ చేస్టింది. టెస్ట్ సిరీస్ట.

మనపటి సిరీస్ట నండి వారు తీస్టకువెళ్లతుని ఫార్మి బటి్ టీమ్ ఇండియా గొపీ వేసవిని కలిగిస్టిందని మ్హమ ద్ షమీ నమ్మ కంగా ఉనాి రు. మేమ ఇటీవలి కాలంలో కొనిి అసాధార్ణమైన స్ప్కికెట్‌న ఒక యూనిట్‌గా ఆడామ మ్రియు సహజంగాన్న, మేమ ఇంగాుండ బయలుదేరిన సందర్ు ంగా విశ్వా స ్‌సాయ యి ఎకుు వగా ఉంది. గత ఆరు నెలలోు మేమ చేసిన కొనిి రూప్పలన ప్పనరుతీ తిి చేయగలిగితే, అది మాకు గొపీ వేసవి అవుతుందని న్నన నమమ తునాి న “అని ఆశ్వవాది మ్హమ ద్ షమీ అనాి రు. అయితే, మోచేయి గాయం కార్ణంగా ఈ ఏడాది స్ప్ప్పర్ంభంలో ఆస్ట్ర్లియా డౌన అండర్
మ్రియు ఇంగుండ్‌తో జరిగిన మొతిం మూడు టెస్ట్లన షమీ కోలోీ వలసి వచా ంది.

Be the first to comment on "నేను ఎప్ప టికీ ఆడటానికి వెళ్ళ డం లేదు, కాబటిి నేను యువకులకు ఏదో ప్ంపంచగలిగితే చాలా బాగంటంది- మొహమ్మ ద్ షమీ."

Leave a comment

Your email address will not be published.


*