నటరాజన్‌ను ‘ఫ్రెష్‌గా’ ఉంచాలని బిసిసిఐ కోరిన తరువాత టిఎన్‌సిఎ విడుదల చేసింది

TNCA release natarajan
TNCA release natarajan

వచేే నెలలో ఇంగ్లండ్‌తో జరిగే పరిమిత ఓవరల సిరీస్‌లో తాజాగా ఉండాలని బిసిసిఐ కోరుక ంటుననందున భారత సరికొతతపేస సరనసేషన టినటరాజన విజయ్ హజారేటరె ఫ్ీవనసే పో టీకి తమిళనాడు జటుు నుంచి విడుదలయ్యాడని టిఎన్‌సిఎ ఉననతాధికారి ఒకరు గ్ురువారం తెలిపారు. “ఇంగాల ండ్‌తో జరిగిన సిరీస్‌లోని వెైట్-బాల్ లెగ్‌క నటరాజన తాజాగా ఉండాలని బిసిసిఐ మరియ్ు భారత జటుు య్యజమయనాం కోరుక నానయి. భారత జటుు పెయోజనాలను దృష్ిులో ఉంచుక ని మేము అవును అని చెపాాము” అని తమిళనాడు కిికెట్ అసో సియిేషన కారాదరిి ఆర్‌ఎస రామసామి పిటిఐకి చెపాారు. ఫ్ిబెవరి 13న ఇండోర్‌క  బయ్ల దేరే20 మంది సభ్ుాల జటుు లో నటరాజన సాా నంలో ఆర్‌ఎస జగ్నాథ్ సినివాస చోటు దకికంచుకోనునానరు. మేము విననదిఅదే. మయక వాె తపూరవకంగా అభ్ారాన రాలేదు కాని బ ంగ్ళూరులోని నసషనల్ కిికెట్ అకాడమీలో పాె కటుస చేయ్డం దావరా అతను సిదధంగా ఉండాలని జటుు య్యజమయనాం కోరుక ంటుందని మేము అరాం చేసుక నానము. కారాదరిి దీనిని పరిశీలిసుత నానరు. టిఎన్‌సిఎ సరెైన నిరణయ్ం తీసుక ంటుంది”అని టిఎన్‌సిఎక చెందిన కాసివిశ్వనాథన కిిక్‌బజ్‌తో అనానరు. 

తరువాత టిఎన్‌సిఎ కారాదరిి ఎస రామసామి కూడా ఈ అభ్ారానను ధృవీకరించారు. బిసిసిఐ మరియ్ు జటుు య్యజమయనాం అతనిన తాజాగా కోరుక ంటునానయి. ఇది జాతీయ్ పెయోజనంలో ఉంది, కాబటిు మేము బాధాత వహ ంచడానికి సిదధంగా ఉనానము” అని టిఎనిేఎ అధికారితెలిపారు. “అతను అందుబాటులో లేనటలయితేమేము పెతాామయనయ్ంగా పేరు పరటాు ము మరియ్ు ఆసమసా పరిషకరించబడ ంది. మేము నటరాజన్‌ను విడుదల చేసాము. ఫ్ిబెవరి 20 నుంచి పాె రంభ్మయిేా ఈ టరరనమ ంట్్‌క నటరాజన్‌ను 20మంది 

తమిళనాడు జటుు లో చేరాేరు. తమిళనాడు ఇటీవల అహమదాబాద్‌లో జరిగిన సయ్ాద ముష్ాత క అలీ టరె ఫ్ీని గెల చుక ంది. ఇంగ్లండ్‌తో జరిగేఐదు టి20 అంతరాా తీయ్ మయాచ్‌లోల మొదటిది మయరిే 12న అహమదాబాద్‌లో జరుగ్ుత ంది, తొలి వనసేమయరిే 23న పూణేలో జరుగ్ుత ంది. తమిళనాడు చీఫ్ ఆఫ్ సరలెకురే ఎస వాసుదేవన కూడా ఈ అభివృదిధని

ధృవీకరించారని, నటరాజన్‌ను విజయ్ హజారే టరె ఫ్ీ జటుు నుంచి విడుదల చేసినటుల తెలిపారు. నటరాజన ఆసేుేలియ్య పరాటనలో మూడు ఫారామటలలో అంతరాా తీయ్ అరంగేటెం చేసిన తొలి భారత కిికెటర. ఈ పరాటనలో అంతక ముందు తన తొలి టీ20 మరియ్ు వనసేలోల పాలగొ నన తరువాత సిరీస-కిలంచింగ బిెసేేన టెసు ్‌లో ఆడాడు.

Be the first to comment on "నటరాజన్‌ను ‘ఫ్రెష్‌గా’ ఉంచాలని బిసిసిఐ కోరిన తరువాత టిఎన్‌సిఎ విడుదల చేసింది"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*