దీని గుర ించి ఏడుపు ప్రారింభించినట్ుల అనిపిసత్ింద”: ి నాథన్ లియాన్ అహ్మదాబాద్ పిచ్ విమరశకుల వద్దకొట్ాాడు

Nathan Lyon is all for Ahmedabad pitch as he hit out at the critics
Nathan Lyon is all for Ahmedabad pitch as he hit out at the critics

అహ్మదాబాద్‌లో భారత్‌, ఇంగ్లండ్‌మధ్య జరిగిన మూడోటెస్టు లో ఉపయోగించిన పిచ్‌నట నాథన్ లియాన్ విమరిశంచాడు. టెస్టు లో పడిపో యిన 30 వికెటలలో 28 వికెటలనట స్ిిననరలల తీస్టకోవడంతో మాయచ రెండు రోజులోల ముగిస్ింది. అహ్మదాబాద టెస్టుయొక్క 2వ రోజున 17 వికెటలల పడిపో యాయి. నాలుగ్ు మాయచ్‌ల స్ిరీస్ట్‌లో. 33 ఏళ్ల స్ిిననర్, కరికెట్ ఆస్్ుేలియాతో మాటాల డుతూ, స్ీమంగ్ వికెట్్‌ప ైజటలల తక్ుకవ స్ో కరల స్ాధించినపపిడు,  

ఎటలవంటి విమరశలు లేవని, అయితే బాయటింగ్్‌మెన్్‌లక్ు టరినంగ్ టాా క్ స్మస్యనట స్ృషిుంచిన వ ంటనే, అందరూ “ఏడుపప” పాా రంభిస్ాా రని అనానరల. దాని గ్ురించి. “మేము పాపంచవాయపాంగా స్ీమంగ్ వికెటలలో ఆడుతాము మరియు 47, 60 పరలగ్ుల వదదబౌల్ అవపతాము. ఎవవరూ ఎపపిడూ ఒక్ విషయం చెపిరల. కానీ అదిస్ిినినంగ్ పాా రంభించిన వ ంటనే, పాపంచంలోని పాతి ఒక్కరూ దాని గ్ురించి ఏడుపప పాా రంభించినటలల అనిపిస్టా ంది.” 

“నేనట దానిని ప ందలేనట, నేనట దాని కోస్ం ఉనాననట, ఇది వినోదాతమక్ంగా ఉంది,”  అనానరాయన. తన ప్రలక్ు 399 టెస్టు వికెటలల ఉనన ఆస్్ుేలియా ఆఫ్ స్ిిననర్,  అహ్మదాబాద్‌లో మూడోటెస్టు క్ు ఉపయోగించిన ఉపరితలం “తెలివ ైనది” అని మరియు స్ిడనన కరికెట్ మెైదానంలో క్యయరేటర్ పనిచేయాలని అతనట కోరలక్ునానడు. “నేనట రాతాంతా చూస్ూా నే ఉనాననట. అని లియాన్ చెపాిరల. రాబో యిే నాలగ వ టెస్టు లో ఆస్్ుేలియా ఇంగ్లండ్‌నట ఉతాాహ్పరలస్టా ంది, స్ందరశక్ులక్ు విజయం పాపంచ టెస్టుఛాంపియన్్‌షిప్ ఫ ైనల్్‌క్ు అరహత స్ాధించడంలో స్హాయపడుత ంది. లార్స్ కరికెట్ మెైదానంలో ఆడబో యిే డబుల ుటిస్ి ఫ ైనలోల భారత్‌క్ు స్ాా నం లేదా ముదాఅవస్రం. ఇదిలావపండగా, భారత ప ాస్ట స్ిిననర్ అశ్వవన్ శనివారం పతిాక్లతో మాటాల డుతూ పిచ చరచ చేత లెతేాస్ోా ందని, అది ఆపాలిాన అవస్రం ఉందని అనానరల. అహ్మదాబాద పిచ్‌నట ‘మంచి’గా భావిస్టా నానరా

అని అడిగిన ఒక్ ఆంగ్ల లేఖక్ుడిప ైఅశ్వవన్ స్ిందించాడు. “మంచి ఉపరితలం ఏమటో ఎవరల నిరవచిస్ాా రల? మొదటి రోజు స్ీమ్, తరలవాత రెండు రోజులలో బాగా బాయటింగ్ చేస్ి చివరిరెండు రోజులలో స్ిిన్ చేయండి, రండి, ఈ నియమాలనట ఎవరల చేస్ాా రల?” అశ్వవన్ అనానరల. “మేము దానిని అధిగ్మంచాలిాన అవస్రం ఉందిమరియు మూడవ టెస్టు లో పిచ మంచి ఉపరితలం కాదా అని మీరల అడుగ్ుత ంటే, ఇంగాల ండ ఆటగాళ్ళు ఎవరూ బయటక్ు వచిచ ఫిరాయదట చేయడం నేనట చూడలేదట.”

Be the first to comment on "దీని గుర ించి ఏడుపు ప్రారింభించినట్ుల అనిపిసత్ింద”: ి నాథన్ లియాన్ అహ్మదాబాద్ పిచ్ విమరశకుల వద్దకొట్ాాడు"

Leave a comment

Your email address will not be published.