త్రిపాఠి, రస్సె ల్ పతనం తర్వా త ఎకె మోర్వాన్ కెకెఆర్ రన్ చేజ్‌లో మందున్నా డు

Eoin Morgan leads KKR-run chase after Tripathi, Russell fall
Eoin Morgan leads KKR-run chase after Tripathi, Russell fall

కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్ కెప్టన్ె ఎయోన్ మోర్గాన్ (40 బంతుల్లో 47పరుగులు)  పంజాబ్ కంగ్స్ నిర్దశేంచిన 124 పరుగుల లక్ష్యా నిి అధిగమంచడంతో టోర్ి మంట్్‌ల్ల తమ రండవ విజయానిి నమోదు చేయడానిక అతని జట్టె సహాయపడంది. మోర్గాన్, ర్గహుల త్రిపాఠి (32 బంతుల్లో41 పరుగులు) కలిసి 50 పరుగుల భాగస్వా మ్యా నిి కుట్టెరు మరియు పిబికెఎస్ బౌలరుో నితీష్ ర్గనా, షుబ్మా న్ గిల మరియు సునీల నరైన్ యొకక మూడు త్రపార్ంభ వికెట్టో పడగొట్డె ంతో జట్టెఓడను నిలబెట్టెరు. మొయిసెస్ హెత్రనిక్స్, మహ్ా ద్ షమీ మరియుఅర్సషదీప్ సింగ్స తమ వైపు అదుు తంగా త్రపార్ంభంచి పవర్స్‌ేల్లో తమ జట్టెను త్రరంట్్‌ఫుట్్‌ల్ల ఉంచారు.

ఏదేమైనా, కెకెఆర్స బ్మా ట్్ మన్ మ్యా చ్ నుండ గరిషె పాయింట్నుో పందట్టనిక మధ్ా ల్ల చాలా అవసర్మైన త్రపశంతతను చూపించాడు మరియు ఆరు ఆట్లను ఆడన తరువాత పాయింట్ోపట్టకెల్ల ఐదవ స్వనానానిి పందాడు. అహ్ా దాబ్మద్్‌ల్లని నర్దంత్రద మోడీ ేడె యంల్ల సోమవార్ం జరిగిన ఐపిఎల 2021 మ్యా చ్ 21 ల్ల పంజాబ్ కంగ్స్ ్‌పై 5 వికెట్ోతేడాతో కోల్‌కతా నైట్ రైడరు్ క 5 వికెట్ోతేడా తో విజయం స్వధించడానిక ఎయోన్ మోర్గాన్ మరియు ర్గహుల త్రిపాఠి అదుు తమైన బౌలింగ్స త్రపయతి ం చేశరు.

బ్యా టింగ్‌లో ఉించిన పింజాబ్ కింగ్ 9 వికెట్కుల 123 పరుగులు చేశాడు. యువకుడు శివిం మావి (1/13) ఇవన్నీ ప్రారింభించిన తరువాత, కమ్మి న్స్ (2/31) మరియు ప్రపసిద్ కృష్ణ(3/30) వారి మధ్ా ఐదు వికెట్లల పించుకున్నీ రు. మరణిం. సిి న్స ద్వ యిం సున్నల్ నరైన్స, వరుణ్ చప్రకవరిికూడా వరుసగా 2 మరియు 1 వికెట్లలపడగొట్టారు. ప్రపతిసి ింద్నగా,  కెకెఆర్ ఆతురుతలో మూడు వికెట్లలకోలోి యాడు, కాని కెప్టన్సా మోర్గాన్స (40  బింతులోల47 న్నటౌట్), ప్రతిాఠి (32 బింతులోల41) కలిసి 66 పరుగుల టాిం ను కుట, ారన్స చేజ్‌లో తిరిగి ప్రట్టక్‌లోక వచ్చా రు. 

ముగిింపు ద్శలో ప్రతిాఠి మరియు ఆింప్రీ రస్స్లనుల కోలోి యినపి టకీ,  మోర్గాన్స దినేష్ కార్తకి (6 బింతులోల12 న్నటౌట్) తో చేతులు కలిపి, కెకెఆర్ ఈ సీజన్లలవారి రిండవ విజయానిీ 20 బింతులు మ్మగిలి ఉింది. పింజాబ్ కింగ్ తరఫున మొహమి ద్ ష్మీ 2 వికెట్లల తీయగా, అర్దీప్ష సిింగ, మొయిస్సస్ హెప్రనిక్ ఒకోో వికెట్ తీసుకున్నీ రు.

Be the first to comment on "త్రిపాఠి, రస్సె ల్ పతనం తర్వా త ఎకె మోర్వాన్ కెకెఆర్ రన్ చేజ్‌లో మందున్నా డు"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*