తన సిఎస్‌కె సహచరులందరూ బయలుదేరే వరకు ఎంఎస ధోని రంచీకి తిరిగి రవడం ఆలసయ ం చేసాడు

భారత మాజీ కెప్టెన్ మహేంద్ర సేంగ్ ధోని తన చెన్నై సూపర్ కేంగ్్ సహచరులకు సమాచారేం ఇచాా డు, అతను ఇేంటిక తిరిగి విమానేంలో ఎక్కే చివరి వయ కి అవుతాడు. జట్టె ఆధారపడిన ఢిల్లీ నుేంచి ఇేంటిక వెళ్లీమేందు మొరట విదేశీయులు, ఇతర భారతీయ ఆటగాళ్ళు బయలుదేరే వరకు వేచి ఉేంటానని ధోని చెప్పా డు. భారతదేశేంలో ఐపిఎల్ జరుగుతునై ేందున, విదేశీ ఆటగాళ్ళు మరియు సహాయక సబబ ేంది విదేశాలలో తమ ఇళ్ీకు చేరుకోవడానిక మేందుగా ద్పయాణేంచడానిక ద్ప్పధానయ తనివ్వా లని ధోని తన సహచరులతో జరిగిన వరుా వల్ సమావేశేంలో అన్నై రు. భారత జట్టె ఆటగాళ్ళు తరువ్వత సా దేశానిక బయలుదేరుతారు. “మహీభాయ్ హోటల్ నుేండి బయలుదేరిన చివరి వయ కి అని చెప్పా డు. మొరటవిదేశీయులు, తరువ్వత భారత ఆటగాళ్ీను విడిచిప్టటాెలని ఆయన కోరుకున్నై రు. ద్పతి ఒకే రూ తమ ఇేంటిక సురక్షితేంగా మరియు సురక్షితేంగా చేరుకునై ప్పా డు అతను రేప్ప చివరి విమానేంలో ద్పయాణేంచనున్నై డు ”అని సఎస్‌కె సభ్యయ డు అన్నై రు. సఎస్‌కె ఆటగాళ్ళీ ఢిల్లీ నుేంచి తన ఆటగాళ్ీ కోసేం చారెర్ ్‌లైీ్ ఏర్పా ట్ట చేసేంది. సఎస్‌కె ఆటగాళ్ీతో ద్పయాణసుినై పది సీటీ విమానేం ఉరయేం ర్పజ్‌కో్, మేంబైక వెళ్ీగా, సాయేంద్తేం చారెర్ విమానేం బేంగళూరు, చెన్నై నుేండి ఆటగాళ్ీను వదిలివేసేంది. ధోని గురువ్వరేం సాయేంద్తేం ర్పేంచీలోని తన ఇేంటిక వెళ్ీనున్నై రు. మేంబై ఇేండియన్్ , కేంగ్్ ఎలెవన్ పేంజాబ్ వేంటి జట్టీ తమ భారతీయ ఆటగాళ్ీ కోసేం చారెర్ విమాన్నలను నిరా హేంచగా, ర్పజసాాన్ ర్పయల్్ , కోల్్‌కతా న్న్ రైడర్్ , మరియు సన్్‌రైజర్్ హైరర్పబాద్ ఆటగాళ్ళు తమ గమయ సాాన్నలకు వ్వణజయ విమాన్నలను ఎక్కే రు. అహమ దాబాద్ నుేండి మేంబై వరకు మరియు ఢిల్లీ నుేండి పేంజాబ్ వరకు చాలామేంది ఆటగాళ్ళు తమ గమయ సాాన్నలకు చేరుకోవడానిక క్కయ ్‌బీను తీసుకున్నై రు. ఐపిఎల్్‌లో భాగమైన ఆస్ట్రెలియా ఆటగాళ్ళు , సహాయక సబబ ేంది మరియు అేంపైర్్‌ల కోసేం సేంయుకి చారెర్ ్‌లైీ్ బుక్ చేసుకోవడానిక ద్రేంచైజీలకు బిససఐ సహాయేం చేసుిేంరని ఇేండియన్ ఎక్్ ్‌ద్ప్టస అరాేం చేసుకుేంది. ఆస్ట్రెలియాకు విమాన్నలు తిరిగి ద్ప్పరేంభమయ్యయ వరకు ఆస్ట్రెలియనుీ మాల్లీవులను తమ బస కోసేం ఇష్ెపడతారు. మే6 న్నటిక ఆస్ట్రెలియా ఆటగాళ్ళు మాల్లీవులకు వెళ్లీ అవక్కశేం ఉేంది. భారతదేశేం నుేండి
ద్పయాణేంచే పౌరులపై నిషేధానిై ఎతిివేర మేందు ఆస్ట్రెలియా ఆటగాళ్ీకు ద్పయాణేంచడానిక భారత బోరుు మాల్లీవులు మరియు ్‌శీలలేంక అనే రేండు ఎేంపికలను ఇచిా ేంది.

Be the first to comment on "తన సిఎస్‌కె సహచరులందరూ బయలుదేరే వరకు ఎంఎస ధోని రంచీకి తిరిగి రవడం ఆలసయ ం చేసాడు"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*