డెత్ ఓవర్లలో కోల్‌కతా కుప్ప కూలిపోవడంతో మంబై 10 ప్రుగుల తేడాతో విజయం సాధంచంది

కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్ 10పరుగుల తేడాతో ముంబై ఇుండియన్స్ చేతిలో ఓడిపోవడుంతో రన్స చేజ్‌లో బ్యా టుంగ్ కుపప కూలుంది. కెకెఆర్స మిడిల ఆరడర్స పతనుం నితీష్ రానా యొకక కృషిని రద్దు చేసుంది. ఈ సీజన్స్‌లో రానా 47 బుంతులోో 57 పరుగులు చేశాడు. 24 బుంతులోో 33పరుగులు చేసన షుబ్యా న్స గిల్‌తో 72పరుగుల ప్రారుంభ భాగస్వా మ్యా నిి పుంచుకునాి డు. ఓపెనరుో కాకుుండా, కెకెఆర్స బ్యా ట్్ మెన్స ఎవరూ డబుల డిజిట్ స్కక రును నమోద్ద చేయలేద్ద. రాహుల చాహర్స తన నాలుగు ఓవరోలో నాలుగు పరుగులు చేస 27 పరుగులకు నాలుగు వికెట్లో పడగొట్టాడు. చివరి ఓవర్లో ప్రరుంట్ బౌలా 15పరుగులు చేస్తూ రుండు వికెట్లో పడగొట్టాడు. డెత్ ఓవరోలో 152పరుగులు చేయడుంతో MI బ్యా టుంగ్ కుపప కూలుంది. ఆుంప్రీ రస్స్ ల ఇనిి ుంగ్్ వెనుక భాగుంలో కేవలుం రుండు ఓవరుో బౌలుంగ్ చేసన తరువాత ఐద్ద వికెట్లో పడగొట్టాడు. స్తరా కుమ్యర్స యాదవ్ హాఫ్ స్సుంచరీ చేస రుండో వికెట్్‌కు ర్లహిత్ శరా తో 76 పరుగుల భాగస్వా మ్యా నిి పుంచుకునాి డు. కెపెాన్స ర్లహిత్ 43పరుగులు చేశాడు, కానీ అతను వేగవుంతుం చేస్తూని ప్పప డు తన వికెట్ కోలోప యాడు. ప్రకునాల ాుండాా యొకక అతిధి ాప్రత MI 150 పరుగుల మ్యరుక ను అధిగమిుంచడానికి మరియు గౌరవనీయమైన మొతాూనిి పోస్టా చేయడానికి సహాయపడిుంది. హారిుక్ ాుండాా నెమా దిగా 15 పరుగులు చేశాడు. మిగతా ఏడుగురు బ్యా ట్్ ్‌మెన్స్‌లు రుండుంకెల స్కక రు నమోద్ద చేయడుంలో విఫలమయాా రు. ఎయోన్స మోరాాన్స తన బౌలుంగ్ మ్యరుప లు మరియు ఫీలడ ్‌ ేోస్ట్‌మెుంట్్‌లతో గురిూుంచబడాడడు. రస్స్ ల్‌తో ాట్ల ాట్ కమిా న్స్ ్‌కు రుండు వికెట్లో లభుంచగా, వరుణ్ చప్రకవరిూ, షకీబ్ అల హసన్స, ప్రపసీద్ కృషణలకు ఒకోక వికెట్ లభుంచిుంది. లక్ష్యా నిి ఛేదిుంచిన నితీష్ రానా, షుబ్యా న్స వరుసగా 57, 33 పరుగులు స్వధిుంచారు. ఏది ఏమయినపప టకీ, కోల్‌కతా జట్లాకు సుంపూరణ పతనుం ఏమిటుంటే, బ్యా ట్్ ్‌మెన్స్‌లలో ఎవరూ కూడా రుండుంకెలను తాకలేరు. చాహర్స తన జట్లాకు నాలుగు వికెట్లో పడగొటాగా, ప్రరుంట్ బౌలా చివరికి రుండు
అవసరమైన వాటని పుందాడు. రాహుల చాహర్స తన ్‌కాోస్ బౌలుంగ్ మరియు అతని జట్లాకు గరిషా వికెట్లో తీసనుంద్దకు మ్యా చ్ ్‌ేోయరాా ప్రపకటుంచబడాడడు. మిడిల ఆరడర్స మరియు దిగువ మిడిల ఆరడర్స MI విఫలమయాా యి మరియు దీని అరథుం వారు సగట్లన 152 పరుగులు స్వధిుంచారు.

Be the first to comment on "డెత్ ఓవర్లలో కోల్‌కతా కుప్ప కూలిపోవడంతో మంబై 10 ప్రుగుల తేడాతో విజయం సాధంచంది"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*