టీ20 ప్రప్ంచ కప్‌లో భారత్ జటుట ఓడ ంచి: అథరున్

India wins t20 aganist england
India wins t20 aganist england

2021 టి20 ప్రప్ంచకప్‌లో తమ లోతు కారణంగా ఓడ ంచేజటటు భారత్, అయితేఇంగాల ండ్,  వెస్ుండీస్ కూడా పో టీదారులే అని ఇంగ్లండ్ మాజీ కెప్టున్ మ ైక్ అథరున్ అన్ాారు, మ న్ఇన్ బ్లల కు కూడా అదనప్ు ప్రయోజనం ఉందని ప్ేర్కొన్ాాడు. ఇంటలల ఆడుతున్ాారు. ఈ ఏడాది అకటు బ్ర్, నవంబ్ర్ న్ెలలోల టీ20 ప్రప్ంచకప భారతదేశంలో ఆడన ంది. వారు ఆడేఐప్్ఎల్ మర్ియు టి20 కరికెట్ మర్ియు వారు ముగ్ుు రు ప్రధాన బ్ౌలరుల లేకుండా ఇంగాల ండ్్‌న  ఓడ ంచినంద న వారు లోతులో ఎకుొవ బ్లం కలిగిఉంటారు ”అని సటకొ స్ో ోర్ుస్‌లో అథరున్ అన్ాాడు. అహ్మదాబ్ాద్‌లో ఇంగ్లండ్్‌ప్టక3-2తో స్ర్ీస్ విజయం స్ాధించిన భారత్ శనివారం.  ఆల్ ర్ ండర్ రవందరజడేజా, ఫాస్ుబ్ౌలరుల జస్రీత్ బ్ుమాా, మహ్మద షమీ లేకుండా వారు ఐద మాాచలస్ర్ీస్ ఆడారు. 

“ఆ విషయాలన్నా ఒకచోట ఉంచండ , మర్ియు వారు ఇంటలల ఆడుతున్ాారన్ేవాస్తవం,  వారు ఓడ ంచేజటటు. ఇదికాక్్‌వాక్ కాద ఇంగాల ండ్ చాలా మంచి వెకప్ు మర్ియు వెస్ుండీస్ మర్ియు ఇతర వెకప్ులా కూడా ప్రమాదకరమ ైనవి కాన్న మీరు దానిని ధర నిరణయించినటలయితే, భారతదేశం ఇషుమ ైనవి అని మీరు చెబ్ుతారు,్‌ ”అని అథరున్ అన్ాారు. శనివారం, 4వ టీ20 తర్ాాత మర్ోస్ార్ి టాస్ ఓడ పో యి, మంచ ఉనా ర్ాత్రరకర మొదట బ్ాాటింగ్‌లో ఉంచినప్ోటికీ, ర్ోహిత్ శరమ మర్ియు విర్ాట్ కటహలల ల కొతతఓప్టనింగ కాంబిన్ేషన్ దాార్ా భారత్ న్ాయకతాం వహించింది. కటహలల స్ిరప్డటానికర స్మయానిా వెచిచంచగా,  ప్వర్్‌ప్ేలఓవరలలో భారత్ 60-0తో దూస్ కెళ్త ండగా ర్ోహిత్ శరమ పార రంభం న ండేవెళ్ళాడు. ర్ోహిత్ 34 బ్ంతులోల 64ప్రుగ్ులు చేస్4 ఫో రుల, 5 స్కసరుల స్ాధించినప్ోటికీ, తన మలడో మాాచ్ మాతరమే ఆడుతునా స్ూరాకుమార్ యాదవ్, భారత్ ప్రుగ్ులు పో గకటటు కుని, 

224ప్రుగ్ులు చేశాడు. తొలి ఓవర్ోల న్ేజాస్న్ ర్ాయ్ న డక్ చేత్రలో ఓడ పో యిన తరువాత ఇంగాల ండ్ బ్ాగా బ్ాాటింగ చేస్13వ ఓవర్ వరకు లక్ష్ాంగా ఉంది, డేవిడ్ మలన్ మర్ియు జోస్ బ్టల ర్ కలిస్ 75 బ్ంతులోల 130 ప్రుగ్ుల భాగ్స్ాామాానిా కుటాు రు. ఒకస్ార్ి భువన్ేశార్ కుమార్ ర్ెండవ స్ార్ికొటాు డు మర్ియు బ్టల ర్్‌న అవుట్ చేశాడు, చివర్ికర3 ప్రుగ్ుల తేడాతో ఓడ పో యి, టీమండ యాకు మర్ో స్ర్ీస్ విజయానిా అందించడంతో ఇంగాల ండ్ బ్ాాటింగ ప్టాు లు తప్్ోంది.

Be the first to comment on "టీ20 ప్రప్ంచ కప్‌లో భారత్ జటుట ఓడ ంచి: అథరున్"

Leave a comment

Your email address will not be published.