టి 20 ప్రరంచ కప్‌ ను యుఎఇకి మార్చ డానికి పిలుపు బిగ్గర్గా మారుతంది

ఈ సంవత్స రం ఐపిఎల్‌ను భారత్దేశంలో నిరవ హంచడం వెనుక ఒక ప్రధాన కారణం ఐసిసి టి 20 ప్రరంచ కప్‌ను ఈ ఏడాది అక్టోబర్-నవంబర్్‌లో నిరవ హంచడానికి ఒక ఉదాహరణ. ఏదేమైనా, భారత్ ప్కికెట్ బోర్డు (బిసిసిఐ) ఈ సీజన్లో ఐపిఎల మిడ్ వేను వాయిదా వేయడంతో, భారత్దేశంలో టి 20 ప్రరంచ కప ఆతిథ్య మిచ్చే అవకాశాలు అకస్మా త్తుగా సనన గా మారాయి. టి 20 డబ్ల్ోయ సి 16 జాతీయ జట్ో మధ్య ఆడనుంది. గత్ కొనిన రోజులలో ఐపిఎల బ్ల్డగలు బహుళ క్టవిడ్ -19 కేసులను గుర్ుంచడం ప్ారంభంచడంతో, సంవత్స రం త్ర్డవాత్ 16 జట్ోకు సురక్షిత్మైన బయో-బ్ల్డగలు నిరవ హంచడం గుర్ంచి చాలా భయం ఉంది. బిఎసిసిఐ ఆతిథ్య జట్టోతో యుఎఇలో ఈ టోరన మంట్ బాగా ఆడగలదని అరథం చ్చసుకుంది. వచ్చే రండు నెలలు భారత్దేశంలో రర్సిథతిని అంచనా వేసే ప్ోటోకాల దావ రా అంత్రాాతీయ ప్కికెట్ కౌనిస ల (ఐసిసి) ఆడనుంది. “మహమాా ర్ యొకక రండవ త్రంగం సెప్ోంబర్డ నాటికి త్గ్గినరప టికీ, సంవత్స రం చివర్ త్రైమాసికంలో మూడవ వేవ్ యొకక అంచనాలు ఉనాన యి, మర్యు ఆతిథ్య వేదికలపై పిలుపునిచ్చే ందుకు ఐసిసి సెప్ోంబర్ వరకు వేచి ఉండకోవచ్చే ” అని బిసిసిఐ వరాిలు తెలిాయి. యుఎఇలోని మూడు వేదికలలో (దుబాయ్, షారాా మర్యు అబ్ల్దాబి) బిసిసిఐ గత్ సంవత్స రం ఐపిఎల్‌ను విజయవంత్ంగా నిరవ హంచింది. రండు నెలల టోరన మంట్్‌కు ఆతిథ్య ం ఇవవ డానికి అయ్యయ ఖర్డే లతో ాట్ట ఎమిరేట్స ప్కికెట్ బోర్డుకు రూ .90 క్టట్టో బోర్డు చెలిోంచాలిస ఉంది. టి20 డబ్ల్ోయ సి క్టసం భారత్దేశంలో తొమిా ది వేదికలపై బిసిసిఐ గత్ నెలలో నిరణయం తీసుకుంది. ఈ సంవత్స రం ఐపిఎల సమయంలో నిరూపించబడినట్టోగా, ఎకుక వ ప్రయాణంతో బ్ల్డగను నిరవ హంచడం స్మధ్య ం కాదు. మంబైలో బిసిసిఐ వనిస టీ టోరన మంట్్‌ను ప్రతిాదించవచే ని సిదాధ ంతాలు ఉనన రప టికీ, ఈ విషయంలో ఐసిసిలోని ఇత్ర సభ్యయ ల బోర్డుల నుండి ప్దదగా మదదత్త లభసుుందని బోర్డు నమా కం లేదు. బిసిసిఐ ఇంగాోండ్ వెళ్ళే రనిలో ఉంది. ప్రరంచ టెస్టో ఛంపియన్‌షిప ఫైనల మర్యు త్ర్డవాత్ ఇంగాోండ్్‌తో జర్గే టెస్టో సిరీస్ట క్టసం భారత్ జట్టో ఇంగాోండ్ చ్చర్డక్టవడానికి సురక్షిత్మైన మారాినిన రూపందించడానికి బోర్డు ఇరప టికే
కృషి చ్చస్ుంది. ప్రయాణ ప్రణాళికలను ఖరార్డ చ్చయడానికి బిసిసిఐ మర్యు ఇంగాోండ్ మర్యు వేలస ప్కికెట్ బోర్డు (ఇసిబి) ఆయా ప్రభ్యత్వ అధికార్డలతో చరే లు జర్డపుత్తనాన యి.

Be the first to comment on "టి 20 ప్రరంచ కప్‌ ను యుఎఇకి మార్చ డానికి పిలుపు బిగ్గర్గా మారుతంది"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*