జస్ప్రీత్ బుమ్ార వివాహానికి స్పిద్ధం కావడానికి స్పెలవు తీసుకున్ాారు: రిపోర్ట్

Bumrah exempted from the final Test match to prepare for his wedding
Bumrah exempted from the final Test match to prepare for his wedding

ఇంగ్ల ండ్‌తో జరిగిన నాల్గ వ టెస్టు కు మ ందట, ఫ్స్టు బౌల్ర్ జస్ట్‌ప్రీత్ బ మరావయక్తిగత క్్రణాల్ వల్ల భారత జటటు నటంచి విడుదల్య్రయడు, ఇప్పుడు బౌల్ర్ ప్ెళ్లల చేస్టక్ోబో తుననందటన క్ొన్నన రోజుల్ సెల్వప క్ోరినటటల తెలిస ంది. మరటాల డుతూ,  ప్రిణామరల్ గ రించి తెల్ుస్టకునన బిస స ఐ వర్గ ల్ు ప్ేస్ర్ తవరల్ో వివ్హం చేస్టక్ోబో తునానయ్న్న ధృవీకరించాయి మరియ్ దాన్న క్ోస్ం స దధం చేయ్డాన్నక్త సెల్వప తీస్టకునానరు. “అతనట వివ్హం చేస్టకుంటటననటటల బిస స ఐక్త స్మరచారం ఇచాాడు మరియ్ ప్ెదదరోజు స్నానహాల్కు స్హాయ్ం చేయ్డాన్నక్తసెల్వప తీస్టకునానడు” అన్న ఆ 

వర్గ ల్ు తెలిప్యి. ఇంగ్ల ండ్‌తో జరుగ తునన నాల్ుగ మరయచ్‌ల్ స రీస్ట్‌ల్ో 27 ఏళ్లబ మరా ర ండు టెస్టు ల్ు ఆడాడు మరియ్ అతనట నాల్ుగ విక్ టలతో తిరిగి వచాాడు. చెన్ననల్ో ఇంగలండ్‌తో జరిగిన ర ండోటెస్టు కు బ మరా కు విశ్ర ంతి ల్భంచిందిమరియ్ నాల్గ వ టెస్టు ల్ో అతనట విక్ ట్ ల్ేకుండా తిరిగివచాాడు, ఎందటకంటేస ుననరుల ఎకుువ ప్న్న చేశ్రు. స్ర ైన ప్న్నభారం న్నరవహణ క్ోస్ం ఇంగలండ్‌తో జరగబో యిేఐదట మరయచ్‌ల్ టీ 20 స రీస్ట క్ోస్ం ప్ేస్ర్్‌కు విశ్ర ంతి ఇవవబడ ంది. 

ఇంగలండ్‌తో జరిగిన నాల్ుగ మరయచ్‌ల్ టెస్టు స రీస్ట్‌ల్ో భారత్ 2-1తో ఆధికయంల్ో ఉంది మరియ్ చివరి మరయచ్‌ల్ో ఆతిథ్య జటటు గ లిసేి ల్ేదా డాీ చేసేి, వ్రు ప్ీప్ంచ టెస్టు ఛాంప్ య్న్‌ష ప్ ఫెననల్‌కు అరహత స్ధిస్ి రు. గత ర ండు స్ంవతసర్ల్ుగ్ ఫ్ర్ాటలల్ో భారతదేశం యొకు సె్రైక్ బౌల్ర్్‌గ్ అవతరించిన 27 ఏళ్ల, 2019 చివరల్ో తీవీమ ైన వ్నటననొప్ ున్న ఎదటరకునానడు మరియ్ ఆ స్ంవతసరం చివరి నాల్ుగ న్ల్ల్ు 

క్ోల్ుకునానడు. ర ండవ టెస్టు కు విశ్ర ంతి తీస్టకునేమ ందట బ మరాచెన్ననల్ో మొదటిటెస్టు ఆడాడు, నగరంల్ోన్న అదేఎంఏ చిదంబరం సేుడ య్ంల్ో కూడా. క్్న్న స ుననరుల ఎకుువ

ప్న్న చేస్రు. అతనట 2020 జనవరి ప్ీ రంభంల్ో తిరిగి వచాాడు మరియ్ క్ోవిడ-19  ల్రక్డౌ న భారత క్తరక్ టటన న్నలిప్ వేయ్డాన్నక్తక్ొన్నన న్ల్ల్ మ ందట ఆడాడు. స్టమరరు ర ండు న్ల్ల్ ప్ీ క్టుస్ట ల్ేకపో వడంతో, ఇకుడ గ జర్త్ క్్ల్ేజీ మ ైదానంల్ో ప్రిివ్ ప్టేల్‌తో కలిస  న్ట్స చేస్టి ననప్పుడు బ మరాకరమంగ్ ప్ీ క్టుస్ట చేయ్డం ప్ీ రంభంచాడు. ల్రక్డౌ న మ గిస నప్ుటినటండ , బ మరాఇండ య్న ప్రీమియ్ర్ లీగోల మ ంబ నఇండ య్నస మరియ్  టెస్టుమరియ్ వనేౌల్ల్ో భారత జటటు కు ఆసేుేలియ్రల్ో జరిగేటి 20 ఇంటరేనషనలస క్ోస్ం విశ్ర ంతి తీస్టకుంటటనానరు.

Be the first to comment on "జస్ప్రీత్ బుమ్ార వివాహానికి స్పిద్ధం కావడానికి స్పెలవు తీసుకున్ాారు: రిపోర్ట్"

Leave a comment

Your email address will not be published.