జడేజా యొక్క ఆల్ రౌండ్ షో CSK 69 పరుగుల తేడాతో RCB ని ఓడౌంచటానికి సహాయపడుతౌంది

Jadeja’s all-round show helps CSK-beat RCB by 69 runs
Jadeja’s all-round show helps CSK-beat RCB by 69 runs

ముంబైలోని వుంఖడే ేయడి ంుంలో ఆదివరుం జరిగిన ప్రీమింర్ లీగ్ మ్యా చస్టలో చెన్నై సూపర్ కుంగ్్ 69 పరుగుల తేడాతో రాంల్ ఛాలుంజర్్ బుంగళూరును ఓయుంచడుంతో రవుంప్రర జడేజాయుగాలకు ఆల్స్టరుండ్ ప్రపరరశ న కనబరిచాడు. టాస్ గెలిచిన కెప్టన్డి మహుంప్రర సుంగ్ ధోని బ్యా టుంగ్ ఎుంచుకోవడుంతో సఎస్కె 191/4 పరుగులు చేసుంది. దీనిక సమ్యధానుంగా ఆర్స్టసబిని 20 ఓవరలోల 122/9వరద నిలిపివేశారు. జడేజా 28 బుంతులోల 62  

పరుగులు చేశాడు, ఇనిై ుంగ్్ ఫైనల్ ఓవర్లలఐదు సక్రులమరియు నాలుగు ఆఫ్ పరుు ల్ క్యా ప్ హోలర్డ హరల్ష పటేల్ బౌలిుంగ్ సహాంుంతో తన బ్యా ట్ నుుంయ 36 పరుగులు చేశాడు. వుంఖడే ేయడి ంుంలో జరిగిన సఎస్స్టకె ఓప్టనర్ ఫాఫ్ డు ప్టసల స్ 41 బుంతులోల 50 పరుగులు చేస రుతురాజ్ గైక్యా డ్ (33)తో కలిస 74 పరుగుల తొలి వికెట్నై పుంచుకునాై డు. ఆర్స్టసబిక హరల్ష అతా ుంత విజంవుంతమైన బౌలర్, 3/51 గణుంక్యలను తిరిగి ఇచాా డు, క్యని అతని నాలవగ మరియు ఆఖరి ఓవర్లల 37 పరుగుల తేడాతో అతని గణుంక్యలు చెయపోయాయి. 

జడేజా కూడా బుంతితో మెరిస, ఎబి యవిలింర్్, గెన్ల మ్యకె్ ా ల్ లతో ప్టరద వికెట్నల తీండుంతో సహా నాలుగు ఓవరలోల 3/13 పరుగుల అదుు తమైన గణుంక్యలతో మగిుంచాడుఈ సీజన్లల బుంగుళూరు వరి మొరట నాలుగు ఆటలను గెలుచుకుుంది, క్యని జడేజా యొకె ఫైనల్ ఓవర్ బిట్ల ్ చూస ఆశ్ా రా పోయారు, ఇది 2011లో బుంగళూరు తరఫున వెసుండి డీస్ ాడిర్ ప్రకస్ గేల్ కొటనడి ఒక ఓవర్లల37 పరుగుల ఐపిఎల్ రిక్యరుడను సముం చేసుంది. చివరి ఓవర్లల,  32 ఏళ్లసక్రలకోసుం మొరట రుండు ఆఫ్ లుంగ్ ్బుంతులను కొటాడిడు, అపు టకే బౌలర్ అుంచున ఉనాై డు. పటేల్ యొకె మూడవ ప్రపంతై ుం న్ల-బ్యల్, ఇది ఉచిత హిట్ సుంపాదిుంచేటప్పు డు జడేజా కూడా తాడులపై పయుంది. రిీట్

బ్యల్ కూడా ఆరు ఓవర్ ఓవర్ డీప్ ేె ా ర్ లగ్స్టలోక వెళ్ల, లజడేజాను 50పరుగులు చేసుంది. అతను నాలవగ బుంతిక రుండు పరుగులు తీసుకునాై డు. అతను దాదాప్ప క్యా చ అయినప్పు డు మరియు ఐరవ బుంతిక పూరి్టాస్ నుుంయ మర్ల సక్ ర్ కొటాడిడు, ఇనిై ుంగ్్ యొకె చివరి బుంతిని బౌుండరీ రేఖకు రగరగ గా బౌన్్ చేసన ఫోరుె పుంపాడు.

Be the first to comment on "జడేజా యొక్క ఆల్ రౌండ్ షో CSK 69 పరుగుల తేడాతో RCB ని ఓడౌంచటానికి సహాయపడుతౌంది"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*