కోవిడ్-19 కోసం నెగటివ్ పరీక్షంచిన తర్వా త దేవదత్ పాడికల్ ఆర్‌సిబితో సంబంధాలు పెట్టుకున్నాడు

Devdutt Padikkal links up with RCB after testing negative for Covid-19
Devdutt Padikkal links up with RCB after testing negative for Covid-19

మార్చి 22న కరోనావైరస్ కోసం పాజిటివ్ పరీక్షంచిన దేవదత్ పాడికల్, నెగటివ్ పరీక్షంచిన తరువాత చెన్నై లోని రాయల్ ఛాలంజర్స్ బంగళూరు శిబిరంలో చేరారు. దేవ్్‌దత్ పాడికల్ నండి ఒక వీడియో సందేశానిై పంచుకోవడానికి ఆర్స్‌సిబి టిిట్ర్సట లోకి వెళ్ంలది, దీనిలో అన్‌కాప్డ్ఓపెనింగ్ బ్యా ట్స్ మాన తాన రండుసారుల కరోనావైరస్ కోసం నెగటివ్ పరీక్షంచానని మర్చయు రాబోయే సీజన కోసం వెళ్తునాైనని వెల్డిల ంచాడు. “బోల్్డైరీస్: కోవిడ్-19 కోసం నెగెటివ్ పరీక్షంచిన తరువాత దేవదత్ పాడికల్ ఆర్స్‌సిబి కాా ంప్డ్‌లో చేరాడు. అతన ఆరోగా ంగా ఉనాై డు, మంచి అనభూతి చెందుతునాై డు మర్చయు వెళ్ళ డానికి ఉతా్ హంగా ఉనాై డు. దేవదత్ నండి ఆర్స్‌సిబి అభిమానల్ందర్చకీ ఇకక డ సందేశం ఉంది” అని ఆర్స్‌సిబి ట్వి ట్స చేసింది. 

“ప్పతిఒకక ర్చ కోర్చకలు మర్చయు ప్పారనథ ల్ కోసం నేన కోరుకంటునాై న. ఇది నిజంగా నాక చాలా అరంథ . COVID-19 కోసం నేన రండు వారాల్ ప్కితం పాజిటివ్ పరీక్షంచానని మీక తెలుసు మర్చయు BCCI మర్చయు IPL ప్ోటోకాల్ ప్పకారం నేన రండు వారాల్ పాటు ఇంటోలనిరబ ంధంచాల్స్ వచిి ంది. “అని పాడికల్ అనాై రు. కానీ ఇప్పు డు నేన రండు ప్పతికూల్ పరీక్షల్ తరువాత శిబిరంలో చేరాన మర్చయు నేన ఇప్పు డు బ్యగానే ఉనాై న మర్చయు నేన అకక డక తిర్చగి వచిి ఆర్స్‌సిబి శిబిరంలో చేరడానికి వేచి ఉండలేన “అని ఆయన చెపాు రు. అంతకమందు రోజు, వార్చ ఆస్ట్రల్సట యా అంతరాాతీయ డేనియల్ సామ్స్ కరోనావైరసుై సంకోచించడంతో ఈ సీజన్లల వార్చ మొదటి ఆట్ కంటే RCB దెబ్బ తింది. సామ్స్ ప్పసుుతం ఒంట్ర్చగా ఉనాై రు మర్చయు ఆర్స్‌సిబి వైదా సిబ్బ ంది ఆల్ రండర్స్‌తో నిరంతరం సనిై హితంగా ఉనాై రు. అభిమానల్ శుభాకాంక్షలు మర్చయు ప్పారనథ ల్క ఆర్స్‌సిబి ఓపెనర్స కృతజతఞ లు తెల్సపారు. 20 ఏళ్లలఫ్టహ్ా ండ్ బ్యా ట్స్ మాన ఆర్స.సి.బి యొకక

టాప్డ రన-స్కక రర్స, 15 ఆట్ల్లో నండి 31.53సగటుతో 473 పరుగులు చేశాడు.  అతని తొల్స ఐపిఎల్ సీజన్‌లో ఐదు అరధసంచరీలు ఉనాై యి. అతని సమ్మె రేటు 124.80. ఈ సీజన్‌లో ఎంఐ చిదంబ్రం రడిట యంలో మంబై 

ఇండియన్ ్‌తో ప్ీమియర్స లీగ్2021 ఓపెనర్స్‌న ఆడటానికి అనమతి ల్భిరు కెపెనట విరాట్స కోహ్లలతో కల్ససి ఇనిై ంగ్్ ్‌న ప్పారంభించననాై డు. ఈ జటుటగత సీజన్‌లో ేఆల ఫ్టక చేరుకంది, కాని ఎల్సమినేట్ర్స్‌లో ఎస్్‌ఆర్స్‌హెచ్ చేతిలో పరాజయం పాలంది.

Be the first to comment on "కోవిడ్-19 కోసం నెగటివ్ పరీక్షంచిన తర్వా త దేవదత్ పాడికల్ ఆర్‌సిబితో సంబంధాలు పెట్టుకున్నాడు"

Leave a comment

Your email address will not be published.