కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స ్‌పై 7 వికెట్లతేడాతో పృథ్వీ షా ఢిల్లల క్యా పిట్లస ను గెలిపిించాడు

DC VS KKR-Prithvi Shaw-powers Delhi Capitals to 7-wicket win over Kolkata Knight Riders
DC VS KKR-Prithvi Shaw-powers Delhi Capitals to 7-wicket win over Kolkata Knight Riders

కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్ బౌలర్పైల ఢిల్లల క్యా పిటల్ బ్యా ట్్ ్‌మెన్ తమ అధిక్యరాన్ని ముద్రించారు. అహ్మ దాబ్యద్‌లో జరిగిన ద్ీమియర్స ల్లగ్ మ్యా చ్ 25  లో ఏడు వికెటలతేడాతో విజయిం సాధిించారు. తొలి ఓవర్లలశివిం మ్యవిపై డిసి ఓపెనర్స పృథ్వీ షా(41బింతులోల82పరుగులు) ఆరు ఫోరులసాధిించడింతో ర్న్- చేజ్ ద్ార్ింభమింర. శిఖర్స ధావన్(47బింతులోల46పరుగులు) మరొక చివర్లో ద్పశింతింగా ఉన్ని డు, అతను పరిపూర్తణ కు సహాయక ాద్త పోషించాడు. 

అింతకుముిందు, కెసిఆర్స బ్యా ట్్ మెన్ డిసిన్న వింబడిించటాన్నకి 155  పరుగుల లక్ష్యా న్ని న్నర్దశిేించడింతో ముిందుకు సాగలేదు. ఆింద్ీ ర్స్స్ ల (27బింతులోల 45) ఇన్ని ింగ్్ ్‌ను కొన్ని భారీ సిక్ర్తోల ముగిించాడు, కెకెఆర్స ఇన్ని ింగ్్ చివరి బింతికి 150 పరుగుల మ్యరుు ను అధిగమిించాడు. ఏడు ఆటలలో ఇర కెకెఆర్స యొకు ఐదవ ఓటమి క్యగా, ఈ సీజన్లలడిసి వారి ఐదవ విజయాన్ని నమోదు చేసిింర, ద్పస్తుతాన్నకి ాయింటల పట్టకిలో రిండవ సానాన్నన్ని ఆద్కమిించిింర. అహ్మ దాబ్యద్‌లోన్న నర్దింద్ద మోీ ేడిి యింలో గురువార్ిం కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్ ్‌పై పృథ్వీ షా18 బింతులోల50 ఢిల్లలక్యా పిటల్ ఏడు వికెటలతేడాతో గెలిచిింర. 

క్యలసికల ద్కికెట్ షాటతోల న్నిండిన ఈ సీజన్్‌లో అతా ింత వేగవింతమన యాభై,  కోచిింగ్ మ్యనుా వల్‌లో నేరుగా ఉింర. బౌలిింగ్ చేయడాన్నకి ఎనుి కుని డిసి కెకెఆర్స్‌ను 154/6 కు పరిమితిం చేసిింర. చేజ్ సమయింలో, షా మొదట్ట ఓవర్లల శివిం మ్యవికి 25 పరుగులు చేసి టాప్ గేర్స కొటాిడు. ఫాస్టి బౌలర్స వైడ్తు ద్ార్ింభించి ఆరు ఫోరులసాధిించాడు. టాప్ షాటనుల ద్పదరిశ ించడాన్నకి షా తన కేటలాగ్్‌ను అన్్‌లాక్ చేశడు. బౌలర్స తలపై ఉని గడివాి ము, లోతైన మిడ్ వికెట్్‌పైకి ఎగర్ిండి, తరువాత రిండు స్తన్ని తమన కవర్స డ్రైవ్‌లు. ఐీఎల 2021లో పికెవి షా ఒక ఓవర్లలవరుసగా ఆరు ఫోరులకొటాిడు. ాట్ కమిమ న్్ (3/24)ను ముిందస్తుగా బౌలిింగ్ చేయకపోవడిం దాీ రా కెకెఆర్స న్నర్యణ ిం తీస్తకోవడింలో తప్పు జరిగి ఉిండవచ్చు. ఆడ్రేలిి యన్ ఆరు ఆరికనా వావసనునా కొనసాగిించగా, అతన్న సహ్చరులు ఎన్నమిర మింరకి పైగా ఉన్ని రు. చివరికి,  ఢిల్లలబ్యా ట్్ మెన్ అయన ధావన్, షా(82), రిషబ్ పింత్(16)లను అవుట్ చేసిన

ఏకైక బౌలర్స. ధావన్ తన సింి ప్్ ముిందు చికుు కోగా, రాన్న షాను బ్యాకీర్సి ాయింట్ వదేపట్టికున్నిడు.

Be the first to comment on "కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స ్‌పై 7 వికెట్లతేడాతో పృథ్వీ షా ఢిల్లల క్యా పిట్లస ను గెలిపిించాడు"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*