ఐపీఎల్ 2021: స్టీవ్ స్మి త్, డేవిడ్ వార్న ర్ మరియు మరో 36 మంది చివర్కు ఆస్ట్రవలియా చేరుకున్నన రు

రెండు వారాల విరామెం తరువాత, డేవిడ్ వార్న ర్, స్టీవ్ స్మి త్, పాట్ కమ్మి న్స్ మరియు రికీ పాెంటెంగ్ వెంట 38 మెంది ఆస్ట్రవలియన్లు సోమవార్ెం ఉదయెం మాల్దీవుల న్లెండి ఆస్ట్రవలియా గడ్డపై తాకిన తరువాత ఐపిఎల్ 2021 మే4న సస్ప ెండ్ చేయబడిన తరువాత కోవిడ్-19 సెంక్షోభెం భార్తదేశెం. ఆస్ట్రవలియా బ ెందాన్నన మాల్దీవులకు తర్లిెంచారు, అకక డ్ వారు ప్రయాణ న్నషేధాన్నన ఎత్తివేయడాన్నకి ఆస్ట్రవలియా కోసెం వేచి ఉన్నన రు. మరో ఆస్ట్రవలియన్స, CSK యొకక బ్యా టెంగ్ కోచ్ మైఖేలహీ్ , COVID-19 న్లెండి కోలుకునన భార్తదేశెం న్లెండి ఆస్ట్రవలియాకు చేరుకుెంటారు. ఈ బ ెందెం సోమవార్ెం ఉదయెం 7.30 గెంటలకు కౌలాలెంపూర్ మీదుగా ఎయిర్ ీషెల్్ విమానెంలో స్మడ్నన చేరుకుెంది. అయితే, ప్రయాణ న్నషేధెం ముగిస్మన తరాా త స్టీవ్ స్మి త్, డేవిడ్ వార్న ర్ మరియు పాట్ కమ్మి న్స్ వెంట వారు వెంటనే మాల్దీవులన్ల విడిచిపెటవలేరు. మే16న స్మడ్నన కి విమానెంలో ఎకక డాన్నకి ముెందు అన్నన ఆటగాళ్ళు మరియు సహాయక స్మబబ ెంది రెండు ప్రత్తకూల COVID-19 ఫలితాలన్ల త్తరిగి ఇవాా లి. కానీ స్టీవ్ స్మి త్, డేవిడ్ వార్న ర్ మరియు ఇతరులు ఇెంటకి వళ్ు లేరు ఎెందుకెంటే వారు స్మడ్నన హోటల్స్టలో 14 రోజుల న్నర్బ ెంధెంలో తరప న్నసరిగా గడ్రవలస్మ ఉెంటెంది. రెండు COVID-19 ప్రత్తకూల ఫలితాలన్ల ఇస్ిెంది. అెంతకుముెందు, న్యా సౌత్ వేల్్ ప్రభుతా ెం స్మడ్నన హోటళ్ులో న్నర్బ ెంధెంచడ్ెంపై త్తరిగి వచేే ఆస్ట్రవలియా బ ెందెంతో ఒరప ెందెం కుదురుే కుెంది మరియు మాల్దీవుల న్లెండి కౌలాలెంపూర్ గెండా ప్రయాణెంచిెంది.

ఆస్ట్రవలియన్స, మైఖేల్ హీ్ , ఆబ ెందెంలో లేరు. చెన్నన సూరర్ కిెంగ్్ బ్యా టెంగ్ కోచ్ COVID-19కు పాజిట్ రరీక్షెంచి చెన్నన లో ఒెంటరిగా ఉన్నన డు. ఆస్ట్రవలియా ప్రయాణ న్నషేధాన్నన ఎత్తివేయడాన్నకి ఒక రోజు ముెందు, హీ్ ప్రత్తకూలతన్ల రరీక్షెంచాడు మరియు మాజీ ఆీస్ బ్యా ట్్ మాన్స సోమవార్ెం సా దేశాన్నకి త్తరిగి రావడాన్నకి భార్తదేశెం న్లెండి విమానెంలో వళ్తిడు. ఆదివార్ెం, ఆస్ట్రవలియా ప్రధాన మెంప్త్త స్కక ట్ మొప్రిసన్లక ప్రతేా క మ్మనహాయిెంపు ఇవా బడిెందా అన్న అడిగారు. ఇది మేము నొకిక చెపిప న విషయెం మరియు వారు దాన్నతో అెంగీకరిెంచడ్ెం ఆనెందెంగా ఉెంది. కానీ
వారు తమ సెంత టకెట్స్టలో త్తరిగి తమ సెంత ఆవిరి కిెందకు వస్కిరు, మరియు వారు ఎన్సస్టఎస్స్టడ్బ్ల్ుా కాా ప్స్ కిెంద సా దేశాన్నకి త్తరిగి వస్ినన ఇతర్ ఆస్ట్రవలియను న్నర్బ ెంధెంలో చోట దకిక ెంచుకోరు”అన్న మోరిసన్స చెపాప రు.

Be the first to comment on "ఐపీఎల్ 2021: స్టీవ్ స్మి త్, డేవిడ్ వార్న ర్ మరియు మరో 36 మంది చివర్కు ఆస్ట్రవలియా చేరుకున్నన రు"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*