ఐపీఎల్ 2021: ‘పదవీ విరమణ చేసిన తర్వాత విడుదల కవవడం గుర ంచి పవర్ిథవ్ ఆర సిబి ప ై వ్వాఖలు చేసవర

పీీమియర లీగ్ 2021 సీజన్ బుధవ్వరం అధికవర్థకంగవ పవీరంభమ ంది, ఎందుకంటే 8 ఫవీంచ ైజీలు టోరనమ ంట్ యొకక 14వ సీజన్ కొరకు విడుదల చసేిన మర్థయు నిలుపుకునన ఆటగవళ్ల జాబితాలను పకీట ంచాయి. మినీ-వ్లేం కోసం పనులు ఇపపటక ే పవీరంభమయయాయి మర్థయు కొనిన పద ద పరేలను వీడకుండా జటలల కొనిన కఠథనమ న కవల్్ చేశవయి. ఏదమే నా, ర్వయల్ ఛాల ంజర్ బ ంగళ్ూర భారత మయజీ వికెట్ కీపర పవర్ివ్థ పటల్ే నుండి విమరశలను ఎదుర్్కంది, ఎందుకంటే అతను 2020 డసి ంబర్లల పదవీ విరమణ పీకట ంచినపపట కీ ఫవీంచజ్ ై చేత విడుదల చయే బడాాడు. పవర్ివ్థ పటేల్ 2018లో ర్వయల్ ఛాల ంజర్ బ ంగళ్ూర కు వ్ెళ్లలర మర్థయు బాాటం గ్ పవీరంభంచే బాధాతను అపపగథంచార . మయజీ గుజర్వత్ కపెె న్ 20 మయాచ లలో 526 పర గులు చేశవడు, కవని అతను ఐపిఎల్ 2020లో పలయిేంగ్ ఎల వన్ లో పవలొగనే అవకవశం ర్వలేదు, అతను మిగతా జటెలతో యుఎఇకి వ్ళ్ెలాడు. “పదవీ విరమణ చేసిన తర వ్వత విడుదల చయేవలసని సంపూరణ గౌరవం. ధనావ్వదాలు @RCBTweets” అని పటేల్ సోషల్ మీడయియ పోస్ె లో పేర్్కనానర . RCB వ్వర్థ అధికవర్థక వ్ెబ స ైట్ లో, పటేల్ తో వ్వర్థ నిష్రమణ గుర్థంచి పసీ ావవించినపుపడు పీపంచ విడుదలను ఉపయోగథంచలేదు. అనిన రకవల కిికెటల నుండి ర్థట ైర్ెమంట్ పీకట ంచిన పవర్ివ్థ పటేల్ జటెల నుండి ఇతర సపషెమన ఉదొార్వలు” అని ఆర్థ్బి సెేట మంట్ చదవండి.

అలయగే, పదవీ విరమణ పీకట ంచిన ఒక ర్లజు తర్వాత పటల్ే తన మయజీ ఫవీంచ ైజీ అయిన ముంబ ై ఇండయిన్్ లో టాల ంట్ సకకట్ గవ చేర్వడు. “ముంబ ై ఇండయిన్్ కోసం నా కిికెట్ ఆడటం నేను ఆనందించాను, ఛాంపయిన్ వ్పెైులయ ఉనన మూడేళ్ళా నా జాాపకవరిం నిలిచి ఉనానయి. ఐపిఎల్ 2020 లో చివర్థ 4సివనాలలోకి పవ్ీేశంచినపుపడు 4సంవత్ర్వలలో మొదటస వర్థ పలే-ఆఫ్్ కు చేర కునన ఆర సిబి, వ్వర్థ విదేశీ తారలు డేల్ సె యిన్, కిిస్ మోర్థస్, మొయిన్ అలీ, ఇసుర ఉదానా మర్యథు ఆర్లన్ ఫించ. ఇండియయ ఫవస్ె బౌలర ఉమష్ే యయదవ్, యంగ్ ఆల్ ర్ౌండర శవం దుబే ఉనానర . ఆర సిబి నిలుపుకునన ఆటగవళ్ళా విర్వట్ కోహ్ల ల, ఎబి డవిిలియర్, దేవదత్ పవడికల్, గుర్కకరత్ సింగ్, మహ్మద్ సిర్వజ్, నవదప్ీ స ైని,
వ్వషింగెన్ సుందర, యుజేాందీ చాహ్ల్, జాషువ్వ ఫిలిప్, పవన్ దేశ పవండే, షవబాజ్ అహామద్, ఆడమ్ జాంపవ.

Be the first to comment on "ఐపీఎల్ 2021: ‘పదవీ విరమణ చేసిన తర్వాత విడుదల కవవడం గుర ంచి పవర్ిథవ్ ఆర సిబి ప ై వ్వాఖలు చేసవర"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*