ఐపిఎల్ 2021 షెడ్యూల్ బిసిసిఐ అనౌన్స్ చేసిింది

ఐపిఎల్ 2021 షెడ్యూల్, ఫిక్చర్స్, వేదిక్, ప్రా రంభ తేదీ, మ్యూచ్ ట ైమంగ్స్: దాదాపు ర ండేళ్ల తరువరత, ఇండియన్ పరామయర్స లీగ్స అహ్మదాబాద్, బ ంగళ్ూరు, చెన్ైై, ఢిలీల, మ్ ంబ ై మ్రియ కోల్్‌క్తాతో మ్యర్యూ ఈవ్ంట్‌ను నిరవహిసుత ంది. ఈ సరజన్ ఏపిాల్ 9 న చెన్ైైలో డిఫెండింగ్స ఛాంపియన్్ మ్ ంబ ైఇండియన్్ మ్రియ రరయల్ ఛాల ంజర్స్ బ ంగళ్ూరు మ్ధ్ూ హ ై-ఆకటేన్ ఘరషణతో కిక్ స్రే ర్సే అవుత ంది. పాపంచంలోని అతిపెద్ద కిిక ట సటేడియం – అహ్మదాబాద్్‌లోని నరటంద్ామోడీ సటేడియం – పటల ఆఫ్్్‌తో ప్రటు ఫెైనల్్‌క్ు మే30 న ఆతిథ్ూం ఇవవనుంది. గత న్లలో భారతదేశపు ర ండ్వ పింక్ బాల్ ఫిక్చర్స్‌ను ఆతిథ్ూమచ్చచన కొతతగర నిరిమంచ్చన సటేడియం మొద్టిస్రరిగర ఐపిఎల్్‌ను నిరవహిసుత ంది. పాతి జటుే ఐపిఎల్ 2021 లీగ్స ద్శలో నాలుగ వేదిక్లలో ఆడ్టానికి సిద్ధంగర ఉంది. 56 లీగ్స మ్యూచ్్‌లోల చెన్ైై, మ్ ంబ ై,  కోల్్‌క్తా, బ ంగళ్ూరులలో 10 మ్యూచ్్‌లు నిరవహించగర, అహ్మదాబాద్, ఢిలీల 8 మ్యూచ్్‌లు ఆతిథ్ూం ఇవవనునాైయి. ఈ సరజన్్‌లో అనిై మ్యూచ్్‌లు తటసథవేదిక్లలో జరుగ తాయి.  మొతతం 11 డ్బ ల్-హ డ్రుల ఉంటాయి, ఇక్యడ్ ఆరు జటుల మ్ూడ్ు మ్ధ్ాూహ్ైం మ్యూచుల మ్రియ ర ండ్ు జటుల ర ండ్ు మ్ధ్ాూహ్ైం మ్యూచలను ఆడ్తాయి. మ్ధ్ాూహ్ైం ఆటలు 3:30PM IST ప్రా రంభానికి నిరణయించగర, స్రయంతాం ఆటలక్ు 7:30PM IST ప్రా రంభం ఉంటుంది. గత ఏడాదియ ఎఇలో అనిై భద్ాతా ప్రా టోకరల్్‌లతో టోరైమ ంట్‌ను సురక్షితంగర మ్రియ విజయవంతంగర నిరవహించ్చన తరువరత, కరిడాకరరుల ఆరోగూం మ్రియ భద్ాతతో ఐపిఎల్్‌ను ఇంటి వద్దఆతిథ్ూం ఇస్రత నని బిసిసిఐ నమ్మక్ంగర ఉంది. టోరైమ ంట యొక్య మ్యూచ్్‌లు లీగ్స ద్శలో పాతి జటుే మ్ూడ్ుస్రరుల మ్యతామే పాయయణ ంచే విధ్ంగర మ్యూప్ చేయబడాా యి, తదావరర రరక్ప్ర క్లు తగిగంచడ్ం మ్రియ పామ్యదానిై తగిగంచడ్ం జరుగ త ంది. ప్రా రంభంచడానికి మ్ూసివేసిన తలుపుల వ్నుక్ ఐపిఎల్ 2021  ఆడ్బడ్ుత ంది మ్రియ టోరైమ ంట యొక్య తరువరతి ద్శలో పటాక్షక్ులను అనుమ్తించాలనే పిలుపు ఉంటుంది. ఇదిలయవుండ్గర, చెన్ైై, మ్ ంబ ై, కోల్్‌క్తా,  బ ంగళ్ూరులలో 56 లీగ్స మ్యూచ్్‌లు ఒకొయక్యటి10 ఆటలుగర విభజంచబడాా యి. ఢిలీలమ్రియ  అహ్మదాబాద్ ఈ ఏడాదిటోరైమ ంట్‌లో ఒకొయక్యటిఎనిమదిఆటలను నిరవహించనునాైయి. 

“గత ఏడాదియ ఎఇలో అనిై భద్ాతా ప్రా టోకరల్్‌లతో టోరైమ ంట్‌ను సురక్షితంగర మ్రియ  విజయవంతంగర నిరవహించ్చన తరువరత, కరిడాకరరుల ఆరోగూం మ్రియ భద్ాతతో ఇంటోల ఐపిఎల్్‌ను ఆతిథ్ూం ఇస్రత నని బిసిసిఐ నమ్మక్ంగర ఉంది.

Be the first to comment on "ఐపిఎల్ 2021 షెడ్యూల్ బిసిసిఐ అనౌన్స్ చేసిింది"

Leave a comment

Your email address will not be published.